Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2005-12-15
UD2005/66957/MAP (delvis)
Domstolsverket
551 81 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 12:4 och 12:5
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslagen 12:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden och 12:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 08, bet. 2005/06:SfU2, rskr. 2005/06:69).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

12:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden (Ramanslag)
Disponeras av Domstolsverket 517 500
ap.1 Domstolsprövning i utlänningsärenden (ram) 517 500

Villkor för anslag 12:4

ap.1 Domstolsprövning i utlänningsärenden

Från anslaget finansieras migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens förvaltningsutgifter hänförliga till prövning av utlännings- och medborgarskapsmål. Från anslaget finansieras även Regeringsrättens handläggning av resningsansökningar av utlännings- och medborgarskapsmål, samt Domstolsverkets centrala förvaltningskostnader för de aktuella domstolarnas verksamhet med utlännings- och medborgarskapsmål.

Medlen utbetalas till Domstolsverket med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

12:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden (Ramanslag)
Disponeras av Domstolsverket 149 000
ap.1 Utgifter för offentligt biträde m.m. (ram) 117 500
ap.2 Utgifter för tolk m.m. (ram) 31 500

Villkor för anslag 12:5

ap.1 Utgifter för offentligt biträde m.m.

Efter beslut från Domstolsverket får medlen på anslagspost 1 disponeras av migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och av Regeringsrätten.

Från anslagsposten finansieras migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens direkta utgifter för nämndemän, sakkunniga och vittnen i utlännings- och medborgarskapsmål. Från anslagsposten finansieras vidare utgifter för

  • ersättning till offentligt biträde och tredje man enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen (2005:716).

ap.2 Utgifter för tolk m.m.

Efter beslut från Domstolsverket får medlen på anslagspost 2 disponeras av migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och av Regeringsrätten.

Från anslagsposten finansieras utgifter för

  • ersättning till tolkar enligt 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i mål enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och

  • ersättning till part och parts ställföreträdare enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i dessa mål.

I utgifterna för tolkar får även tolkförmedlings administrativa avgifter ingå.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
12:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden
ap.1 15 525 3 % 0
12:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
ap.1 5 875 3 % 0
ap.2 1 575 3 % 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 43 125
2006-02-25 43 125
2006-03-25 43 125
2006-04-25 43 125
2006-05-25 43 125
2006-06-25 43 125
2006-07-25 43 125
2006-08-25 43 125
2006-09-25 43 125
2006-10-25 43 125
2006-11-25 43 125
2006-12-25 43 125
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:4 ap.1 Domstolsprövning i utlänningsärenden
På regeringens vägnar
Barbro Holmberg
Gun Enlund
Kopia till
Justitiedepartementet/DOM
Utrikesdepartementet/RS, PLAN
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets revisionskontor, SB
Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Migrationsverket