Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1:46

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 25:84 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 16 25:84 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:84 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)
Disponeras av Statistiska centralbyrån 7 550
ap.1 Statistiska centralbyrån (ram) 7 550
Disponeras av Kammarkollegiet 1 410
ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram) 1 410
Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet 1 600
ap.5 Informationsinsatser om EU:s nya utbildningsprogram (ram) 1 600
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildnings- och kulturdepartementet 1 075
ap.2 OECD-CERI:s indikatorprojekt jämte annan internationell jämförande statistik m.m. (ram) 1 075

Villkor för anslag 25:84

ap.1 Statistiska centralbyrån

25:84 ap.1 Statistiska centralbyrån Anslagspost 1: Anslaget får användas för utgifter enligt följande:

1. Utbildningsstatistisk årsbok, fickskolan, årlig undersökning av invandrares utbildning, utveckling av vuxenutbildningsstatistiken, elevpanelundersökningarna, statistik över utbildningskostnader samt internationella jämförelser jämte gemensam utbildningsstatistik. Vad gäller undersökningen av utbildning bland invandrade, skall Statistiska centralbyrån (SCB) samverka med Migrationsverket och Integrationsverket samt andra berörda myndigheter om utveckling av metoder för uppgiftsinsamling. Inom anslagsposten har medel beräknats för slutförande av EU:s vuxenutbildningsundersökning, s.k. "Adult Education Survey".

2. Enligt förordningen (1988:137) med instruktion för SCB skall myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda regeringsbeslut. SCB skall göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan. Redovisningarna skall även vara uppdelade på kvinnor och män.

a) Efterfrågeprognoser skall täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

b) SCB:s analyser skall bland annat omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade, hur konjunktursvängningar påverkar förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad samt internationella jämförelser.

c) En övergripande publicering bör ske minst vart tredje år. Därutöver skall årliga uppföljningar göras.

3. Forskningsstatistik rörande småföretag samt utveckling av högskoleenkät.

4. SEI-kodning av yrkesregistret.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

ap.5 Informationsinsatser om EU:s nya utbildningsprogram

Anslagsposten får belastas med kostnader för lansering av EU:s nya utbildningsprogram för livslångt lärande 2007-2013

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:84 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
ap.1 185 3 % 0
ap.2 28 3 % 0
ap.3 136 3 % 0
ap.5 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
25:84 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
25:85 ap.3 25:84 ap.1 1 219
25:85 ap.3 25:84 ap.2 20
25:85 ap.4 25:84 ap.3 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
25:84 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
ap.4 ram
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Lars Santesson
Likalydande till
Regeringskansliet
Kammarkollegiet
Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Kopia till
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/SAM
Internrevisionen SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Migrationsverket
Integrationsverket