Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:76

2005-12-15
U2005/9543/Kr
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 28:32
Riksdagen har beslutat om och anslaget 28:32 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 9 898
ap.1 Stöd till icke-statliga kulturlokaler (ram) 9 898

Villkor för anslag 28:32

ap.1 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Anslagsposten får användas för stöd till icke-statliga kulturlokaler, dock främst för ändring, tillbyggnad och handikappanpassning av sådana lokaler, i enlighet med förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

Beslut om stöd till icke-statliga kulturlokaler fattas innan aktuella projekt påbörjas. Utbetalning av bidrag sker när arbetena är avslutade, vilket kan ske med flera års fördröjning. För att finansiera tidigare års åtaganden får därför Boverket disponera ett anslagssparande som överstiger 3 procent av anslaget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.1 297 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
28:32 ap.2 28:32 ap.1 17 335
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.2 ram
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Joachim Waern
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliet förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd