Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 18

2005-12-01Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2005/9630/A


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om anslaget 22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:10Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet7 703 tkr
22:10 ap.1Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten (Obetecknat)3 000 tkr
22:10 ap.2Bidrag till kurskostnader (Obetecknat)4 703 tkr

Disponeras av regeringen47 tkr
22:10 ap.3Bidr Nordkalotten - Regeringens disposition (Obetecknat)47 tkr


Villkor
22:10 ap.1 Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten

1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet samt anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.22:10 ap.2 Bidrag till kurskostnader

1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas för kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:10 ap.10Inget0
22:10 ap.20Inget0
22:10 ap.30Inget472.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Helena Hagelroth
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten