Finansdepartementet


Regeringsbeslut
42

2005-12-20
Fi2005/6054
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har beslutat om Kungliga hov- och slottsstatens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:60).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Kungliga hov- och slottsstaten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:1 Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 49 612
ap.1 Kungliga hovstaten (ram) 49 612
Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten 47 928
ap.2 Kungliga slottsstaten (ram) 47 928

Villkor för anslag 90:1

ap.1 Kungliga hovstaten

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten får användas efter beslut av Riksmarskalksämbetet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
90:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.1 1 488 3 % 0
ap.2 1 438 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
90:1 Kungliga hov- och slottsstaten
90:1 ap.3 90:1 ap.2 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap År Anslagstyp
90:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.3 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 3 994
2006-02-25 3 994
2006-03-25 3 994
2006-04-25 3 994
2006-05-25 3 994
2006-06-25 3 994
2006-07-25 3 994
2006-08-25 3 994
2006-09-25 3 994
2006-10-25 3 994
2006-11-25 3 994
2006-12-25 3 994
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungliga hov- och slottsstatens disposition enligt detta regleringsbrev är:
90:1 ap.2 Kungliga slottsstaten
På regeringens vägnar
Pär Nuder
Astrid Nensén Uggla
Kopia till
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksmarskalksämbetet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS