Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 14

2005-12-01Arbetsmarknadsverket
Kungstensgatan 45
113 99 STOCKHOLMN2005/9569/A
N2005/9420/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Arbetsmarknadsverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmarknadsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121, prop. 2004/05:100, utg.omr. 13, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303, prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:41).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Arbetsmarknadsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikFörmedlingsverksamhet1. Matchning på arbetsmarknaden
2. Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden
Programverksamhet3. Kompetenshöjande insatser
4. Avgiftsfinansierad verksamhet Arbetslivstjänster, Aske kursgård och tjänsteexport1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad


Verksamhetsområde Förmedlingsverksamhet

Mål 1

Förkorta arbetslöshetstiden för de arbetssökande samt vakanstiden för otillsatta platser


Mål 2

Säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring


Verksamhetsgren 1. Matchning på arbetsmarknaden

Mål 1

Korta arbetslöshetstiderna för kvinnor och män

Inriktning

Arbetslösa kvinnor och män som har svårt att få arbete skall få hjälp från arbetsförmedlingen. Insatserna skall främja ett snabbt tillträde till arbetsmarknaden med särskild uppmärksamhet på ungdomar, flyktingar och personer med utländsk bakgrund. Interlokal matchning skall främjas vid bristande lokal efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens insatser skall bidra till att deltids-, tim- och säsongsarbetslösheten minskar. Kvinnor och män som har rätt till arbetslöshetsersättning skall söka arbete aktivt, även då de deltar i ett program. Insatser skall göras för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen skall prioriteras.


Mål 2

Korta vakanstiden för lediga arbeten

Inriktning

Arbetsförmedlingen skall erbjuda tjänster som bidrar till att snabbt sammanföra arbetsgivare med lediga arbeten och arbetssökande kvinnor och män. Arbetsgivare som anmäler ledigt arbete utan ansökningstid och som kan tillträdas omedelbart vid anmälningstillfället skall särskilt uppmärksammas. Den interlokala matchningen skall utvecklas framför allt i de fall då platserna inte kan tillsättas med lokala arbetssökande. Arbetssökande skall stimuleras att vara aktivt arbetssökande till lämpligt arbete och de arbetsmarknadspolitiska programmen skall bidra till att motverka brist på arbetskraft.Verksamhetsgren 2. Stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden

Mål 1

Antalet arbetssökande kvinnor och män med svag förankring på arbetsmarknaden som får ett varaktigt och osubventionerat arbete skall öka jämfört med föregående år.


Mål 2

Andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete skall öka för kvinnor och män jämfört med föregående år.

Inriktning

Arbetsförmedlingarna skall prioritera dem som har svårt att få ett arbete och dem som har varit utan arbete under lång tid. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot kvinnor och män i grupperna arbetslösa ungdomar, arbetshandikappade och personer med utländsk bakgrund.Verksamhetsområde Programverksamhet

Mål

De arbetsmarknadspolitiska programmen skall öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft


Verksamhetsgren 3. Kompetenshöjande insatser

Mål

Andelen kvinnor och män som får ett arbete efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program skall öka jämfört med föregående år

Inriktning

Samtliga program skall vara inriktade mot arbete. Förberedande och vägledande insatser skall ingå som en del i processen mot ett arbete. Arbetsmarknadsutbildningen skall bedrivas med yrkesrelevans inom områden där efterfrågan på utbildning inte kan tillgodoses på annat sätt. Arbetsmarknadsutbildningen skall bidra till att öka möjligheten för arbetslösa att få ett arbete samt motverka brist på arbetskraft. Programverksamheten skall bidra till att minska den könssegregerade arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot kvinnor och män i grupperna arbetslösa ungdomar, arbetshandikappade samt personer med utländsk bakgrund.Verksamhetsgren 4. Avgiftsfinansierad verksamhet Arbetslivstjänster, Aske kursgård och tjänsteexport

Mål

Arbetslivstjänster skall medverka till att kvinnor och män som står utanför arbetslivet skall kunna återgå till sitt tidigare arbete eller få ett annat arbete


Återrapporteringar för verksamhetsgrenarna

All återrapportering av individbaserad statistik skall genomgående vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan könen skall analyseras och kommenteras.

Regionala skillnader i resultat skall belysas och analyseras.

Uppföljningen av målen

Utifrån de mål som regeringen angivit skall Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) operationalisera dessa genom att sätta egna mål för verksamheten, som därmed kan anpassas till bl.a. regionala och lokala förhållanden. De av AMS uppsatta målen skall tydligt kunna härledas till riksdagens och regeringens beslutade mål och inriktning för arbetsmarknadspolitiken. Regeringens mål och inriktning av arbetsmarknadspolitiken, som ligger väl i linje med EU:s sysselsättningsriktlinjer, måste få ett tydligt genomslag. I detta sammanhang bör även kännedomen om de delar av EU:s sysselsättningsriktlinjer och den svenska handlingsplanen för sysselsättningen som berör arbetsmarknadspolitiken förbättras inom Arbetsmarknadsverkets (AMV) organisation.

a. Återrapporteringen för verksamhetsgrenarna 1, 2 och 3 skall redovisas utifrån indikator enligt bilaga 1. Redovisningen av indikatorer lämnas på digitalt medium till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) månadsvis senast den 20 i efterföljande månad. AMS skall senast den 13 juni 2005 och den 13 februari 2006 lämna en analys och beskrivning av uppnådda resultat och effekter av gjorda insatser utifrån målen för varje verksamhetsgren samt övriga återrapporteringar. Återrapporteringarna skall också innehålla en beskrivning av hur AMS programmedel har använts för de olika programmen (programmix) samt motiven till denna fördelning. Resultat och effekter som avviker från de angivna målen inom varje verksamhetsgren och från AMS verksamhetsmål skall särskilt analyseras och redovisas tillsammans med eventuella vidtagna åtgärder. I återrapporteringen som lämnas senast den 13 februari 2006 skall AMS redovisa länsresultaten samt analys av resultat som avviker från mål och övriga riktlinjer. AMS skall redovisa de mest strategiska åtgärderna som planeras för att uppnå målen 2006 utifrån 2005 års verksamhetsresultat i relation till 2006 års mål, instruktioner, återrapporteringar och tilldelade medel.

b. AMS skall utveckla uppföljningsmetoder, resultatredovisning och analyser som tydligare fångar upp resultaten av arbetsförmedlingens insatser för den enskilde över tiden, dvs. vilka insatser har genomförts från inskrivning tills att personer mer permanent avaktualiseras. Resultatredovisningen bör också utvecklas så att det finns alternativ till att som i dag mäta och beskriva resultat vid ett enstaka tillfälle, dvs. en resultatredovisning som bättre fångar upp om individen får en varaktig självförsörjning (varaktigt arbete). I detta arbete bör särskild uppmärksamhet avse arbetsmarknadsutbildningen, anställningsstöden och aktivitetsgarantin. Återrapporteringens utformning och precisering skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). AMS skall lämna lägesrapporter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 14 februari och den 13 juni 2005.

Kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

c. AMS skall intensifiera utvecklingsarbetet när det gäller att genomföra åtgärder för att än effektivare skapa en sammanhållen organisation som säkerställer ett likartat tjänsteutbud och en likartad tillämpning av det arbetsmarknadspolitiska regelverket över hela landet. AMS skall prioritera arbetet med att stärka enhetligheten och rättssäkerheten i arbetsförmedlingarnas tillämpning av regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen, bl.a. utifrån det åtgärdsprogrammet som AMS redovisat till regeringen i oktober 2004. AMS skall redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vidtagna åtgärder senast den 13 juni 2005 och i samband med årsredovisningen för 2005.

Den fortsatta utvecklingen av arbetsförmedlingen

d. En offensiv platsförmedling är grunden i arbetsmarknadspolitiken. Arbetslinjen är alltjämt en överordnad princip i regeringens politik. Arbetsförmedlingen skall vara modern och offensiv och genom effektiv matchning bidra till hög omställningsförmåga på arbetsmarknaden samt hävda arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Arbetsförmedlingens service skall vara individanpassad och tjänsterna skall kunna erbjudas på ett mera lättillgängligt sätt genom olika servicevägar. Aktiva insatser och en rättssäker tillämpning av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, skall bidra till att minska den öppna arbetslösheten. AMS skall intensifiera utvecklingsarbetet när det gäller att genomföra åtgärder för att än effektivare skapa en sammanhållen organisation som säkerställer ett likartat tjänsteutbud och en likartad tillämpning av det arbetsmarknadspolitiska regelverket över hela landet. AMS skall redovisa vidtagna åtgärder till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 4 november 2005.

Arbetsmarknadsutbildning

e. Den förberedande utbildningen skall i första hand syfta till att förbereda personer till den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Därutöver kan förberedande utbildning även innehålla nivåtest, kunskapsvalidering och motivationshöjande kurser, framförallt för deltagare i aktivitetsgarantin. AMS skall senast den 13 juni 2005 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) fördelningen mellan dessa utbildningsformer i den förberedande utbildningen. I redovisningen skall ingå en analys över vad som motiverar denna fördelning och vilka insatser AMS gör för att förbättra genomströmningen från den förberedande till den yrkesinriktade utbildningen. I uppdraget ingår även att komma med förslag över hur viss del av den förberedande utbildningen kan anordnas på annat sätt.

Bristyrkesutbildning

f. AMS skall redovisa antalet deltagare inom försöksverksamheten med bristyrkesutbildning för anställda enligt 10 och 10a §§ i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt den behovsanalys som genomförts för att identifiera aktuella bristyrkesområden. Av redovisningen skall framgå utbildningarnas yrkesinriktning och i vilken utsträckning bristyrkesutbildningen kan bedömas ha bidragit till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. De prioriterade gruppernas deltagande skall framgå av redovisningen liksom deltagarnas utbildningsbakgrund, ålder och hur många deltagare som haft lön respektive aktivitetsstöd under utbildningstiden. Antalet deltagare med utländsk högskoleutbildning, som fått kompletterande utbildning genom bristyrkesutbildningen, skall särredovisas. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 13 juni 2005 och omfatta försöksverksamheten sedan starten den 1 juli 2003 t.o.m. april 2005. Slutredovisning lämnas i samband med årsredovisningen för 2005.

Arbetsplatsintroduktion

g. AMS skall redovisa hur många kvinnor och män som deltagit i arbetsplatsintroduktion sedan försöksverksamheten startade den 1 september 2003 samt vilka resultat som nåtts. Redovisningen skall visa utvecklingen över tid och särredovisas per budgetår. Sedvanliga bakgrundsvariabler skall beaktas i redovisningen som också skall visa under hur lång tid deltagarna fått del av arbetsplatsintroduktion, hos vilken typ av arbetsgivare detta skett och om stödinsatsen kombinerats med andra program. Redovisningen skall också innehålla en bedömning av om arbetsmetodiken i några avseenden förändrats sedan starten och hur AMS ser på behov och utformning av särskilda stödinsatser för vissa invandrare efter försöksverksamhetens utgång den 31 december 2005. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 13 juni 2005. En samlad rapport för hela försöksperioden lämnas i samband med årsredovisningen för år 2005.

Arbetslivstjänster

h. AMS skall i årsredovisningen för 2005 redovisa antalet personer som varit föremål för rehabiliteringsinsatser via Arbetslivstjänster, i vilken omfattning uppdrag genomförts av s.k. förebyggande insatser i form av bl.a. utbildning och arbetsorganisatoriska analyser samt rörelseintäkternas fördelning på kundgrupper.

Friåret

i. Antalet friårslediga bör uppgå till i genomsnitt högst 12 000 helårsplatser per månad under 2005. AMS skall senast den 5 april, den 1 augusti samt den 1 november 2005 lämna månadsvis fördelad redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) av friåret. Redovisningen skall innehålla en redovisning av antal friårslediga och friårsvikarier per kommun summerat per län och fördelat per kön, per yrke samt per ålder. Vidare skall AMS redovisa inskrivningstid vid arbetsförmedlingen före vikariatet, den uteblivna arbetslöshetsersättningen/ aktivitetsstödet för den som är friårsvikarie på grund av att denne erhållit anställning samt hur många av vikarierna som efter det att friårsvikariatet upphört åter är anmälda som arbetssökande vid arbetsförmedlingen.

Prova-på-platser

j. AMS skall i anslutning till den redovisning AMS skall lämna till regeringen senast den 1 augusti 2005 med anledning av uppdraget att i vissa frågor om integration på arbetsmarknaden samråda med de centrala organisationerna på arbetsmarknaden m.m.(dnr. N2004/8304/A) även redovisa hur många män och kvinnor som tagit del av prova-på-platser respektive arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens sedan insatserna startar 2005. Redovisningen skall innehålla uppgifter om ålder, födelseland, arbetslöshetstid före insatsen och hur lång tid insatsen pågått. Vidare skall av redovisningen framgå vilka resultat som uppnåtts för de personer som deltagit i insatserna.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

All återrapportering av individbaserad statistik skall genomgående vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas. Skillnader mellan könen skall analyseras och kommenteras.

Regionala skillnader i resultat skall belysas och analyseras.

Socialpolitik

a. AMS skall redovisa hur och i vilka olika sammanhang samverkan sker med socialtjänsten för att personer som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd skall komma i åtnjutande av insatser och program hos arbetsförmedlingen. Redovisningen skall också omfatta hur samverkan sker när arbetsförmedlingen trots omfattande insatser inte lyckas hjälpa den arbetssökande att få ett arbete. Goda exempel på samverkan liksom eventuella oklarheter i regelverket som försvårar samverkan skall lyftas fram. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 13 juni 2005.

b. AMS skall analysera och redovisa vilka resurser som används och vilka åtgärder som vidtagits för att det nationella målet om att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning i förhållande till 2002 skall halveras fram till 2008 samtidigt som antalet nya aktivitets- och sjukersättningar skall minska. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2005.

c. AMV och Försäkringskassan skall gemensamt inom ramen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet verka för att antalet sjukskrivna arbetslösa som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka. AMS och Försäkringskassan skall följa upp;

- tillämpningen av den nationella verksamhets- och handlingsplanen för samverkan mellan länsarbetsnämnderna och Försäkringskassan,

- hur de statliga medlen för denna verksamhet har använts, och resultatet av insatserna t.ex. antalet individer som fått arbete eller utbildning,

- vilka målgrupper som fått ta del av insatserna,

- antalet individer som varit föremål för samverkan och vilka insatser de har fått.

Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 8 augusti 2005 och omfatta insatser under 2004 och första halvåret 2005. En samlad redovisning skall lämnas i samband årsredovisningen för 2005.

d. Riksförsäkringsverket, AMS och Socialstyrelsen (SoS) har i regleringsbreven för 2003 och 2004 fått i uppdrag att utforma ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet avses tas i drift from 2005. Försäkringskassan skall i samverkan med AMS och SoS förvalta och utveckla detta system (SUS). En lägesbeskrivning av implementeringen av systemet skall lämnas senast den 8 augusti 2005 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Integrationspolitik

e. AMV skall, utifrån gällande mål, uppdrag och regler för arbetsmarknadspolitiken, bidra till att nå målen för integrationspolitiken liksom de särskilda sysselsättnings- och kompetensmål som regeringen satt upp för utrikes födda kvinnor och män mellan 16 och 64 år. I samband med årsredovisningen för 2005 skall AMS redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) dels vilka åtgärder som vidtagits i detta sammanhang, dels en övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna bidragit till att målen nås. Redovisningen skall omfatta såväl i regleringsbrevet nämnda insatser av betydelse för integration som övriga relevanta insatser. Särskilt skall redovisning lämnas av vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts inom AMV:s organisation för att motverka etnisk diskriminering.

f. AMS skall använda 200 miljoner kronor av anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Av dessa medel skall 100 miljoner kronor användas i storstadsregionerna och 65 miljoner kronor i andra delar av landet. AMS skall härvid beakta vikten av kontinuitet i förhållande till pågående verksamheter som tidigare finansierats med de aktuella medlen, t.ex. verksamheter inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen inom storstadspolitiken. Inriktningen på lokal och regional nivå skall emellertid samtidigt vara att, där så inte redan skett, successivt integrera aktuell verksamhet i ordinarie strukturer. Resterande 35 miljoner kronor skall, efter samråd med Integrationsverket och Migrationsverket, användas på orter eller i regioner där det till följd av stor tillströmning av nyanlända invandrare och/eller problem på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, finns behov av förstärkta insatser från arbetsförmedlingens sida inom ramen för den kommunala introduktionsverksamheten. AMS skall i samband med årsredovisningen för 2005 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur de 200 miljoner kronorna använts.

g. AMS skall, inom ramen för sin reguljära verksamhet, utveckla och effektivisera samverkan med andra berörda aktörer i enlighet med den centrala överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare som träffats mellan ett antal myndigheter, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. AMS skall härvid tillsammans med övriga aktörer identifiera och undanröja hinder för att åstadkomma en sammanhållen introduktion för nyanlända invandrare i arbetsför ålder. AMS skall i samband med årsredovisningen för 2005 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inriktning, omfattning och resultat av denna samverkan. AMS skall härvid i möjligaste mån beskriva i vilken utsträckning och på vilket sätt som stödet till individen för etablering på arbetsmarknaden förbättrats. AMS skall också särskilt redovisa hur stor andel av vid arbetsförmedlingen inskrivna flyktingar och andra nyanlända invandrare i arbetsför ålder, som till följd av sjukdom eller funktionshinder bedömts ha nedsatt arbetsförmåga samt vilka åtgärder som vidtagits för att ta till vara arbetsförmågan hos kvinnor och män i denna grupp. AMV skall också bistå Integrationsverket i deras arbete med att prova ut en enkät för nyanlända invandrare som får hjälp av arbetsförmedlingen.

Jämställdhetspolitik

h. AMS skall integrera ett jämställdhetsperspektiv genom att i sin förmedlings- och programverksamhet på såväl nationell som regional nivå genomgående belysa, analysera och beakta kvinnors respektive mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. AMS skall i samband med årsredovisningen för 2005 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) genomförda åtgärder på nationell nivå samt länsvis för att integrera jämställdhetsperspektivet och bryta den könssegregerade arbetsmarknaden i förmedlings- respektive programverksamheten i förhållande till de uppsatta målen och regelverket för arbetsmarknadspolitiken.

Ungdomspolitik

i. AMS skall identifiera indikatorer i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Målgruppen för indikatorerna skall vara ungdomar mellan 18 och 25 år. De indikatorer som redovisas skall belysa ungdomars villkor på arbetsmarknaden där skillnader i beroende på kön, etnicitet, ålder och eventuella funktionshinder framkommer. Urvalet av indikatorer skall också i möjligaste mån tillåta internationella jämförelser av ungdomars villkor på arbetsmarknaden. AMS skall följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars villkor på arbetsmarknaden. AMS skall särskilt analysera gruppen ungdomar med ej avslutad gymnasieutbildning som är inskrivna vid arbetsförmedlingen och dess omfattning av den totala ungdomsarbetslösheten. Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen och Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2005 och uppföljningen av befintliga indikatorer skall lämnas i samband med årsredovisningen avseende budgetåret 2005. Redovisningen skall tillställas både Ungdomsstyrelsen och Regeringskansliet (Näringsdepartement).

Handikappolitik

j. AMS skall bidra till de nationella målen för handikappolitiken utifrån de mål och regelverk som finns för arbetsmarknadspolitiken. AMS skall arbeta i enlighet med de förslag till etappmål som myndigheten redovisat inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken. AMS skall redogöra för de insatser som genomförts under 2005. AMS skall även analysera och kommentera måluppfyllelsen av de etappmål man satt upp för 2005. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 13 februari 2006.

k. Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (jfr. prop.1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. AMS skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2005.

l. AMS skall redovisa hur basresurserna för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen säkerställts i fråga om tjänsteutbud och personalresurser, omfattningen av de särskilda resurserna för olika grupper av arbetshandikappade samt insatser för kompetens- och metodutveckling inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på olika nivåer inom AMV:s verksamhet. Av redovisningen skall framgå på vilket sätt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har effektiviserats och underlättat ett återinträde på arbetsmarknaden jämfört med föregående år. Redovisningen skall inte avse sådana resurser som myndigheten tilldelats särskilda medel för finansierade genom sjukpenninganslaget. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 8 augusti 2005.

Folkhälsan

m. AMS skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena som är relevanta för myndighetens verksamhet. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Socialdepartementet) och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2005.
1.3Organisationsstyrning

All återrapportering av individbaserad statistik skall genomgående vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan könen skall analyseras och kommenteras. Regionala skillnader i resultat skall belysas och analyseras.

a. AMS skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. AMS skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits,

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall AMS insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

b. AMS skall redovisa hur förvaltningsanslaget fördelas mellan olika verksamheter och verksamhetsgrenar i organisationen, mellan AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen, olika yrkeskategorier samt beräknade effektivitetsvinster och därmed omprioriteringsmöjligheter med nya arbetsmetoder/teknik samt redovisa relevanta nyckeltal (produktivitetsmått) för att beskriva detta. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en lägesrapport senast den 14 februari och slutrapport senast den 13 juni 2005.

c. Myndighetens chefer och medarbetare skall ha en grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och om de centrala jämställdhetspolitiska frågorna inom det egna ansvarsområdet, i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet. AMS skall övergripande och länsvis redovisa vilka kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i syfte att integrera jämställdhetsfrågorna i myndighetens verksamhet. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2005.
1.4Uppdrag

All återrapportering av individbaserad statistik skall genomgående vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan könen skall analyseras och kommenteras.

Regionala skillnader i resultat skall belysas och analyseras.

a. AMS och länsarbetsnämnderna skall tillse att arbetsförmedlingen har nödvändig bemanning, kompetens och resurser på de orter som drabbas av större varsel.

b. AMS skall genomföra och lämna en redovisning av programverksamheten inklusive aktivitetsgarantin, liknande AMS Årsrapport för program, senast den 8 augusti 2005.

c. AMV skall ta till vara erfarenheterna från de socialfondsinsatser som ligger i linje med arbetsmarknadspolitikens mål och regelverk i syfte att utveckla insatserna inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och programmen.

d. AMV får vara medfinansiär av de regionala tillväxtprogrammen och medverka med kompetens- och metodstöd om det sker inom ramen för arbetsmarknadspolitikens mål, prioriteringar och gällande regler. Länsarbetsnämnderna skall vara samverkansparter i de regionala tillväxtprogrammen, medverkan skall bl.a. ske inom ramen för de regionala kompetensråden. Länsarbetsnämnderna skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen i enlighet med de riktlinjer som presenteras av AMS. Länsarbetsnämnderna skall också besvara en enkät från Verket för näringslivsutveckling om hur arbetet fungerar i partnerskapen och hur de deltagit i de regionala tillväxtprogrammen under 2005.

e. AMS skall förbereda en fordonsutbildning som är anpassad för fordonsindustrin i Västra Götaland. Utbildningen beräknas kunna starta under 2007 och pågå i omgångar fram till 2010 i enlighet med de närmare föreskrifter som regeringen senare kommer att meddela. En rapport skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2006.

f. Glesbygdsverkets uppdrag om integration i gles- och landsbygd skall ske i samråd med Integrationsverket och AMS.

g. Av den utökade ramen för skattekreditering för anställningsstöd om 1 000 000 000 kronor skall minst 90 procent riktas till deltagare i förstärkt och särskilt anställningsstöd samt 70 procent riktas till deltagare i aktivitetsgarantin. AMS skall vidare öka den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen så att den i genomsnitt uppgår till minst 10 000 deltagare per månad 2005. Därutöver skall antalet deltagare inom ramen för satsningen på s.k. Gröna Jobb öka från nuvarande nivå med 1 500 deltagare. Antalet deltagare i förberedande utbildning skall halveras under 2005. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen 2006.

h. Den genomsnittliga utbildningstiden för arbetsmarknadsutbildning får inte överstiga 6 månader, dvs. 180 kalenderdagar. AMS skall redovisa den genomsnittliga utbildningstiden under 2005 för arbetsmarknadsutbildningen fördelat på yrkesområden. Redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 13 februari 2006.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:1Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket4 782 326 tkr
22:1 ap.1.1Förvaltningskostnader för AMV (Ram)4 582 326 tkr
22:1 ap.1.3Personalförstärkningar (Obetecknat)165 000 tkr
22:1 ap.1.4Personalförstärkningar nyanlända invandrare (Obetecknat)35 000 tkr

Disponeras av regeringen29 158 tkr
22:1 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)29 158 tkr


Villkor
22:1 ap.1.1 Förvaltningskostnader för AMV

1. AMS skall lämna bidrag enligt villkoren för anslagsposten till Länsstyrelsen i Gotlands län med en tolftedel varje månad av det belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till myndighetens konto i räntebärande flöde. AMS skall föreskriva villkoren för medelsanvändningen av bidraget. Länsstyrelsen skall, i sådan tid att det är AMS tillhanda senast brytdag för delårsbokslut, redovisa förbrukade medel per den 31 juni 2005. Ej förbrukade medel inklusive ränta skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdag för bokslut avseende räkenskapsåret 2005. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdag och avser räkenskapsåret 2005 skall redovisas mot 2005 års anslag.

2. AMS får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. AMS får använda anslagsbeloppet för utgifter som avser en tilläggsundersökning till Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningar (AKU) om de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. AMS har beställaransvar och skall i samarbete med SCB och Handikappombudsmannen initiera undersökningen.

4. Av anslagsbeloppet får högst 3 000 000 kronor användas för verksamhet inom projektet Work Life Development Programme (WLDP).

5. AMS skall inom ramen för anslagsbeloppet rikta särskilda resurser motsvarande 6 helårsarbetare till Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län för att säkra en projektorganisation kring bl.a. arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning. Dessutom skall arbetsförmedlingen i Söderhamn förstärkas med 4 årsarbetare för detta.22:1 ap.1.3 Personalförstärkningar

1. Av anslagsbeloppet skall 100 000 000 kronor användas för tillfälliga personalförstärkningar i storstadsregionerna för att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Därutöver skall 65 000 000 kronor användas för samma insatser i andra delar av landet med liknande behov.

2. Motsvarande det som anges i villkor 1 och 2, delpost 1 Förvaltningskostnader för AMV, gäller även denna delpost.22:1 ap.1.4 Personalförstärkningar nyanlända invandrare

1. Anslagsbeloppet skall användas på orter eller i regioner där det till följd av stor tillströmning av nyanlända invandrare och/eller problem på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, finns behov av förstärkta insatser från arbetsförmedlingens sida inom ramen för den kommunala introduktionsverksamheten.

2. Motsvarande det som anges i villkor 1 och 2, delpost 1 Förvaltningskostnader för AMV, gäller även denna delpost.22:2Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket30 692 927 tkr
22:2 ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (Ram)30 692 927 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket10 711 195 tkr
22:2 ap.1Aktivitetsstöd (Ram)10 711 195 tkr

Disponeras av Arbetsmarknadsverket4 281 575 tkr
22:2 ap.5Statliga ålderspensionsavgifter (Obetecknat)4 281 575 tkr


Villkor
22:2 ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd enligt 4-6 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området i enlighet med villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken i enlighet med villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. Utbetalningar av aktivitetsstöd till friårslediga enligt återrapportering i. Friåret.

5. AMS får använda högst 26 765 000 kronor för aktivitetsstöd som lämnas för försöksverksamheten med bristyrkesutbildning för anställda enligt 10 och 10 a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och de närmare villkor för verksamheten som anges under anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader.

6. AMS får sammanlagt med villkor 25 under anslag 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m., använda högst 50 000 000 kronor för aktivitetsstöd vid prova-på-platser inom arbetspraktik samt arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens.

7. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan skall månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut skall denna redovisning ske i sådan tid att den är AMS tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp skall överenskommas mellan AMS och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som länsarbetsnämnderna fattat. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2005. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2005 skall redovisas mot 2005 års anslag.

8. AMS skall i sin planering av verksamheten utgå från att anslagskrediten för anslagsposten skall användas för insatser under innevarande budgetår.22:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa vid arbetslöshet föranledd av fångstbegränsningar enligt 4 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, eller annan fångstbegränsning som har beslutats av Fiskeriverket.

4. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning vid arbetslöshetskassor.

5. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.22:2 ap.5 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet skall i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.22:3Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket4 631 328 tkr
22:3 ap.1Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. (Ram)4 605 428 tkr
22:3 ap.8.1Utbetalning interpraktikstipendier (Ram)24 300 tkr
22:3 ap.8.2Administration interpraktikstipendier (Ram)1 600 tkr

Disponeras av Arbetsmiljöverket0 tkr
22:3 ap.4Insatser för deltidsarbetslösa (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen55 278 tkr
22:3 ap.3Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (Ram)55 278 tkr
22:3 ap.5Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
22:3 ap.1 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande, orienterande karaktär eller för bedömning och kartläggning av yrkeskunskaper enligt 30 § samma förordning. Arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning som insats för arbetslösa ungdomar bör endast användas för ungdomar med särskilda behov och skall inte vara ett alternativ till utbildningar där ordinarie studiestöd kan lämnas. AMS får använda högst 940 000 000 kronor för köp av förberedande upphandlad utbildning.

2. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för ersättning till kommuner enligt 2 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för arbetslösa ungdomar till dess de fyller 20 år. Under inledningsskedet av anvisningsperioden då den unge deltar i jobbsökaraktiviteter i arbetsförmedlingens regi får ersättningen till kommuner endast omfatta den ersättning som kommunen lämnar till den som deltar i verksamheten.

3. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för utvecklingsersättning enligt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar mellan 20 och 24 år.

4. AMS skall efter rekvisition ersätta kommuner för ungdomar som deltagit i åtgärder inom ramen för ungdomsgarantin med 150 kronor per anvisningsdag och ungdom. Vidare skall AMS efter rekvisition ersätta kommuner för utgifter de haft enligt 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program. Under inledningsskedet av anvisningsperioden då den unge deltar i jobbsökaraktiviteter i arbetsförmedlingens regi utgår dock ingen ersättning till kommunen.

5. AMS får använda högst 135 000 000 kronor för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. AMS skall under 2005 använda 5 720 000 kronor av medlen för åtgärder i Kalmar och Västervik som kan föranledas av framställningar till regeringen från Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar AB (dnr N2004/9814/A) och från Västervik Framåt AB (dnr N2004/9815/A) samt för förstärkning av arbetsförmedlingen i Västervik.

6. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till utgifter för förberedande insatser i form av datorteksverksamhet enligt 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

7. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för ersättning till resor m.m. enligt 15-22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

8. Anslagsbeloppet får användas för bidrag för förhöjda dagsverkskostnader i samband med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Bidraget får lämnas i samband med anställningsstöd för arbeten som medför investeringar vad avser skogliga arbeten samt arbeten inom miljö-, natur-, byggnads- och fornvård. Det samlade stödet i form av bidrag och skattekreditering i samband med anställningsstöd för dessa arbeten får lämnas till en dagsverkskostnad om högst 2 500 kronor per dag i de kommuner eller delar av kommuner som enligt förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd ingår i stödområde eller som enligt regeringens beslut skall vara inplacerade i tillfälligt stödområde, och med högst 1 500 kronor per dag i övriga landet. Undantag från ovanstående begränsning för dagsverkskostnaden får göras för byggandet av Kunskapshus i Lannavara i Kiruna kommun till ett sammanlagt belopp för projektet om högst 8 000 000 kronor.

9. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för statsbidrag till anordnare av arbetspraktik enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

10. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till anordnare som i samverkan med AMV anordnar en aktivitet inom aktivitetsgarantin enligt 25 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller 5 a § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, för de merkostnader som föranleds av verksamheten eller anställningen. Bidraget får uppgå till högst 150 kronor per anvisningsdag och person. Stödet beräknas till ett fast belopp per anvisningsdag under hela anvisningstiden som bestäms vid anvisningen.

11. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare med aktivitetsstöd i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser med undantag för om en kommun enligt 2 eller 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program svarar för den enskildes ersättning, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för:

a. grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,

b. ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.,

c. ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

12. Anslagsbeloppet får användas för flyttningsbidrag m.m.:

a. bidrag enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag,

b. bidrag till hemvändande sjömän enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

13. AMS får använda högst 50 000 000 kronor för insatser för att skapa feriearbeten för gymnasieungdomar. Dessa medel skall användas för att skapa feriearbeten för ungdomar som kan antas ha särskilda svårigheter att ordna arbeten på egen hand såsom t.ex. vissa ungdomar med utländsk bakgrund och ungdomar med funktionshinder.

14. AMS får använda högst 28 000 000 kronor för projektverksamhet som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.

15. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

16. AMS får använda det tilldelade beloppet för utgifter avseende särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av egen näringsverksamhet.

17. AMS får använda det tilldelade beloppet för utgifter avseende tolkservice vid arbetsförmedlingen.

18. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av länsarbetsnämnden endast om utbildningen är yrkesinriktad.

19. AMS svarar för att det, på sätt som AMS finner lämpligt, träffas avtal i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt den gällande överenskommelse som har ingåtts mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. AMS skall centralt finansiera utbildningsplatserna och ställa dem till länsarbetsnämndernas förfogande för riksintag utan särskild kostnad för länsarbetsnämnderna. AMS skall säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

20. AMS får använda högst 400 000 000 kronor för aktivitetsstöd i enlighet med villkoren för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

21. AMS får efter rekvisition från Folkbildningsrådet utbetala ett bidrag om högst 180 000 000 kronor för anordnande av utbildning för arbetslösa enligt 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Tyngdpunkten i kurserna skall vara i kärnämnen och jobbsökaraktiviteter skall anordnas under utbildningstiden. Syftet skall vara att ge arbetslösa baskunskaper som krävs för att påbörja yrkesinriktade studier eller kunna återgå till arbetslivet. Bidraget till folkbildningsrådet är beräknat för 3 000 deltagare i genomsnitt per månad. Därutöver får AMS för samma syfte använda högst 30 000 000 kronor för bidrag till Folkbildningsrådet för anordnande av utbildningar för arbetslösa ungdomar 20-24 år. Långtidsarbetslösa ungdomar skall prioriteras. Bidraget är beräknat för 500 utbildningsplatser. AMS skall återkräva icke förbrukade medel.

22. AMS får använda högst 38 235 000 kronor av anslagsbeloppet för upphandling av arbetsmarknadsutbildning inom försöksverksamheten med bristyrkesutbildning för anställda enligt 10 och 10 a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Försöksverksamheten skall riktas till anställda som utbildar sig inom bristyrkesområden. Anställda som har för avsikt att byta arbetsgivare skall prioriteras. Personer med utländsk högskoleexamen, som inte arbetar inom det yrke personen är utbildad för, men som genom kompletterande utbildning bedöms kunna ta arbeten som ligger mer i nivå med deras kunskap och kompetens skall också vara en prioriterad grupp. Det innebär att arbetsförmedlingen skall göra särskilda ansträngningar att identifiera sådana individer som kan komma i fråga för deltagande i försöksverksamheten.

23. AMS får använda högst 148 000 000 kronor för försöksverksamheten arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare enligt förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion. AMS skall i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) säkerställa att försöksverksamheten är uppföljnings- och utvärderingsbar.

24. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konto, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2005. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2005 skall redovisas mot 2005 års anslag.

25. AMS får sammanlagt med villkor 6 under anslag 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd, använda högst 50 000 000 kronor för prova-på-platser inom arbetspraktik samt arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens samt arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens enligt villkor 1 för anslagsposten.22:3 ap.4 Insatser för deltidsarbetslösa

Anslagsbeloppet får användas för insatser för att minska deltidsarbetslösheten i enlighet med vad som föreskrivits i regeringens beslut den 12 juni 2003.22:3 ap.8.1 Utbetalning interpraktikstipendier

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för interpraktikstipendier enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt eventuella försäkringspremier för deltagarna.

2. Minst 500 personer skall beviljas interpraktikstipendier för det tilldelade beloppet. Ungdomar som saknar grundläggande utbildning och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden skall särskilt beaktas vid beviljande av interpraktikstipendier. De sökande som saknar eftergymnasial utbildning skall uppgå till minst 75 procent av dem som beviljas stipendierna.

3. Eventuellt anslagssparande från 2004 får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.22:3 ap.8.2 Administration interpraktikstipendier

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för administration av interpraktikstipendier enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Anslagsbeloppet får även användas för avvecklingskostnader som Internationella programkontoret för utbildningsområdet har i samband med att administrationen flyttas från programkontoret till AMS. AMS skall för detta ändamål efter rekvisition från programkontoret utbetala högst 250 000 kronor.

2. Eventuellt anslagssparande från 2004 får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.22:4Särskilda insatser för arbetshandikappade (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket6 790 384 tkr
22:4 ap.1Särskilda insatser för arbethandikappade (Ram)6 790 384 tkr


Villkor
22:4 ap.1 Särskilda insatser för arbethandikappade

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp, för stöd till anställning med lönebidrag inklusive särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

2. Anslagsbeloppet får användas för utgifter enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp vad gäller stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet.

3. AMS får använda högst 37 000 000 kronor för utgifter för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand skall denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionshinder att få arbete.

4. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel åt handikappade samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

5. Enligt tidigare bestämmelser fanns näringshjälp i form av lån. När dessa lån betalas tillbaka, skall de föras till inkomsttitel 4516 Återbetalning av återgivna startlån och bidrag.

6. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen som svarar mot utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, avseende mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslaget.

7. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2005. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2005 skall redovisas mot 2005 års anslag.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:1 ap.1.10Allt0
22:1 ap.1.30Inget0
22:1 ap.1.40Inget0
22:1 ap.30Allt29 158

22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:2 ap.21 534 646Inget0
22:2 ap.1735 560Inget0
22:2 ap.50Inget0

22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:3 ap.1222 021Inget67 000
22:3 ap.8.11 215Inget0
22:3 ap.8.20Inget0
22:3 ap.40Allt0
22:3 ap.30Inget0
22:3 ap.50Inget0

22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:4 ap.1339 519Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
22:1 ap.1.122:1 ap.3100 %
22:1 ap.422:1 ap.1.1100 %
22:2 ap.422:2 ap.1100 %
22:2 ap.622:2 ap.1100 %
22:2 ap.722:2 ap.8100 %
22:3 ap.2.122:3 ap.8.1100 %
22:3 ap.2.222:3 ap.8.2100 %
22:3 ap.622:3 ap.1100 %
22:4 ap.222:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
22:1 ap.2Ram
22:1 ap.4Ram
22:2 ap.4Ram
22:2 ap.6Ram
22:2 ap.7Ram
22:3 ap.2Ram
22:3 ap.2.1Ram
22:3 ap.2.2Ram
22:3 ap.6Ram
22:4 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:3 ap.12 945 0001 200 00035 0602008
22:3 ap.355 00050 0005 0002008
22:4 ap.15 400 0003 600 000412 8662008
Belopp angivna i tkr


Villkor

1. Beloppen i kolumnerna infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

2. AMS får under anslag 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden kommande budgetår utan särskilt bemyndigande (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78).2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)578 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)365 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III 2 Datum: 2004-12-22
Till Arbetsmarknadsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 4 783 926 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 22:1 ap.1.1, 22:1 ap.1.3 och 22:1 ap.1.4 och anslaget Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader 22:3 ap.8.2.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Avgiftsinkomster arbetspraktik0040 00040 00000
Uppdragsfinansierad verksamhet
Arbetslivstjänster12 51912 000275 000259 00016 00040 519
Aske kursgård-109023 50023 5000-109
Tjänsteexport5 189-3 46218 95518 3735822 309
Summa17 5998 538317 455300 87316 58242 719
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Avgiftsinkomster arbetspraktik

Avgiftsinkomster från finansieringsbidrag vid arbetspraktik enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program skall redovisas mot anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1 Aktivitetsstöd. Avgiftsinkomsterna får användas för arbetsmarknadspolitiska program enligt villkoren för denna anslagspost.


Uppdragsfinansierad verksamhet
Arbetslivstjänster

Arbetslivstjänster skall finansiera sina uppdrag genom avgifter. AMS bestämmer hur stora avgifterna skall vara förutom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av AMS för att täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten. För Arbetslivstjänster gäller i övrigt att:

a) uppdragsverksamheten inte får inkräkta på arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande,

b) åtgärder som Arbetslivstjänster vidtar för redan anställda inte får belasta anslagen för arbetsmarknadspolitiska program,

c) den uppdragsverksamhet som riktar sig till arbetsgivare skall bygga på samråd och samverkan med de fackliga organisationerna som är berörda på arbetsplatsen. Om konsultinsatserna kan ha konsekvenser för arbetsmiljön, skall Arbetslivstjänster även samråda enligt bestämmelser om samverkan som finns i arbetsmiljölagen (1977:1160),

d) när avtal om uppdrag tecknas, skall AMS se till att uppdragsgivaren ordnar ett försäkringsskydd för deltagarna. Skyddet skall motsvara det skydd som deltagare har i arbetslivsinriktad rehabilitering.


Aske kursgård

Verksamheten vid Aske kursgård får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av AMS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av AMS för att täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten.

AMS gemensamma kostnader skall fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. AMS får under anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsningar som följer av andra stycket i nämnda paragraf.

2. AMS får använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden för beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal samt utbetalningar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3 under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Svenska ESF-rådet.

Övriga villkor

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 1711 Nedsättning, anställningsstöd.

3. Anställningsstöd som sker i form av skattekreditering får lämnas till arbetsgivare som för samma insats får stöd enligt villkor 8 under anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. AMS får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering under 2005 om sammanlagt högst 3 754 000 000 kronor för anställningsstöd samt högst 785 000 000 kronor för stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA).

5. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 01 Mål 3 och Equal.På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Kurt Olsson
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/BS
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialdepartementet
Kulturdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Svenska ESF-rådet
Skogsstyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Verket för näringslivsutveckling
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Arbetsmiljöverket
Länsstyrelsen i Gotlands län
Sveriges kommuner och landsting
Statens pensionsverk
Statens trygghetsnämnd
Integrationsverket
Folkbildningsrådet