Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 15

2005-12-15
N2005/10053/A
N2005/10090/BS
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 22:9 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om anslaget 22:9 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:9 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 7 703
ap.1 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (ram) 3 000
ap.2 Bidrag till kurskostnader (ram) 4 703

Villkor för anslag 22:9

ap.1 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet samt anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.

ap.2 Bidrag till kurskostnader

1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas för kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
22:9 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
ap.1 0 Inget 0
ap.2 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap År Anslagstyp
22:9 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
ap.3 obetecknat
På regeringens vägnar
Hans Karlsson
Helena Hagelroth
Kopia till
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten