Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:7

2005-12-15
UD2005/69388/EIM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 39:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:122).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:6 Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 29 349
ap.1 Bidrag till standardiseringen (ram) 29 349

Villkor för anslag 39:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet skall, efter rekvistion, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsråd med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2006.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
39:6 Bidrag till standardiseringen
ap.1 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 7 337
2006-04-25 7 337
2006-07-25 7 337
2006-10-25 7 338
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:6 ap.1 Bidrag till standardiseringen
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Nils-Gunnar Forsberg
Kopia till
UD/Plan
UD/A-Red
UD/RS
Fi/Ba
N/ITFoU
N/BS
N/ARM
JO/KO
M/KN
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Riksdagen/NU
Sveriges standardiseringsråd
SIS-Swedish Standards Institute
Svenska Elektriska Kommissionen
ITS-Informationstekniska Standardiseringen
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB