Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:77

2005-12-15Malmö Högskola
Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖU2005/7344,8061,8334,8863/UH
U2005/6237/UH (delvis)
U2005/8962/BIA (slutlig)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Malmö Högskola
Riksdagen har beslutat om Malmö högskolas verksamhet för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Malmö högskola och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Sjuksköterskeexamen

635

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1
- härav med inriktning mot förskola/förskoleklass

1 600
800

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

1 440


1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2005 i förhållande till 2004. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen) bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamina med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

För att högskolan skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och förskoleklass skall det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Högskolan skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 2 420.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan högskolan högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 50 helårsstudenter inom design, och

- högst 26 helårsstudenter inom media.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Högskolan skall vad gäller specialpedagogiskt innehåll inom lärar- alternativt specialpedagogutbildningen

- ansvara för utveckling av inriktningar och specialiseringar tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet, Örebro universitet och Lärarhögskolan i Stockholm, och

- ansvara för utveckling av inriktning mot komplicerad inlärningssituation och utvecklingsstörning tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Lärarhögskolan i Stockholm.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter på respektive utbildning och inriktning. Vidare skall kostnaden för respektive utvecklingsinsats framgå.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2005 samt planeringen inför 2006.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Medicinskt

25Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 40 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:50Malmö högskola: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Malmö Högskola681 047 tkr
25:50 ap.1Takbelopp (Ram)637 720 tkr
25:50 ap.3Tandvårdscentralen (Ram)43 327 tkr


Villkor
25:50 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.25:51Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Malmö Högskola74 993 tkr
25:51 ap.1Medicinskt vetenskapsområde (Ram)41 076 tkr
25:51 ap.2Övriga forskningsmedel (Ram)33 917 tkr


Villkor
25:51 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får högskolan högst avräkna 74 543 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:50 Malmö högskola: Grundutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:50 ap.1010 %0
25:50 ap.303 %0

25:51 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:51 ap.103 %0
25:51 ap.203 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:48 ap.225:50 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
25:50 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)195 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)71 181
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Malmö Högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 744 140 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Malmö högskola: Grundutbildning 25:50 ap.1 och 25:50 ap.3 och anslaget Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning 25:51 ap.1 och 25:51 ap.2.
Beslutsnr: 1:77 Datum: 2005-12-15
Till Malmö Högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 11 900 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Malmö högskola: Grundutbildning 25:50 ap.1.
Utbetalningsdatum
2006-01-0211 900
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning0052 66052 66000
Uppdragsforskning002 5612 56100
Summa0055 22155 22100
Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet000000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Tandvårdscentral
Patientavgifter2542001 5001 50000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Tandvårdscentral
Patientavgifter

Patientavgifter, som erläggs för den tandvård som bedrivs vid tandvårdscentralen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i högskolans resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras69 059 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER