Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:77

2005-12-15Karolinska institutet
x
171 77 STOCKHOLMU2005/7344,8061,8334,8863/UH
U2005/6237/UH (delvis)
U2005/8962/BIA (slutlig)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Karolinska institutet
Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen

1 340Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 440 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Karolinska institutet skall i slutet av januari 2006 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § avtalet mellan staten och vissa landsting. En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts med utgångspunkt i de regionala avtalen.

Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen.

2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2005 samt planeringen inför 2006.

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Karolinska institutet skall vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i denna utbildning och utbildningens totala kostnader.

3. Karolinska institutet ansvarar, tillsammans med övriga universitet med tillstånd avv utfärda läkarexamen, för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

4. Karolinska institutet skall bedriva sjuksköterskeutbildning på Gotland.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i utbildningen samt den totala kostnaden för denna verksamhet.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskola

Karolinska institutet är värduniversitet för en forskarskola i vård och omsorg. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Medicinskt

1 000Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 30 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Karolinska institutet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:34Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Karolinska institutet557 528 tkr
25:34 ap.1Takbelopp (Ram)491 233 tkr
25:34 ap.3Tandvårdscentral (Ram)64 190 tkr
25:34 ap.4Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (Ram)2 105 tkr


Villkor
25:34 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för Karolinska institutets särskilda åtaganden punkterna 2 och 4 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:35Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Karolinska institutet768 480 tkr
25:35 ap.1Medicinskt vetenskapsområde (Ram)501 083 tkr
25:35 ap.2Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)267 397 tkr


Villkor
25:35 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får Karolinska institutet högst avräkna 763 869 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:34 Karolinska institutet: Grundutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:34 ap.1010 %0
25:34 ap.303 %0
25:34 ap.403 %0

25:35 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:35 ap.103 %0
25:35 ap.203 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:32 ap.225:34 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
25:34 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)350 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)131 845
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 318 571 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Karolinska institutet: Grundutbildning 25:34 ap.1, 25:34 ap.3 och 25:34 ap.4 och anslaget Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning 25:35 ap.1 och 25:35 ap.2.
Beslutsnr: 1:77 Datum: 2005-12-15
Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 7 437 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Karolinska institutet: Grundutbildning 25:34 ap.1 och 25:34 ap.3.
Utbetalningsdatum
2006-01-027 437
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning-7-5010 00010 0000-57
Uppdragsutbildning82-1 000122 000121 0001 00082
Uppdragsforskning-483-1 000280 000278 5001 50017
Summa-408-2 050412 000409 5002 50042
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Tandvårdscentral
Patientavgifter2542005 0005 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Tandvårdscentral
Patientavgifter

Patientavgifter, som erläggs för den tandvård som bedrivs vid tandvårdscentralen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i högskolans resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 570 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER