Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:34

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Verket för innovationssystem
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 26:7 Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU m.m.
Riksdagen har beslutat om utg.omr.16 anslaget 26:7 Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU m.m. för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:7 Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EU m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för innovationssystem 15 421
ap.3 Forskn. EU - del till Vinnova (ram) 15 421

Villkor för anslag 26:7

ap.3 Forskn. EU - del till Vinnova

Medlen får användas för att finansiera verksamheten vid Verket för innovationssystem (Vinnova) inom verksamhetsgrenen Information, rådgivning och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
26:7 Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EU m.m.
ap.3 463 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
26:7 Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EU m.m.
26:7 ap.1 26:7 ap.3 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
26:7 Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EU m.m.
ap.1 ram
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 285
2006-02-25 1 285
2006-03-25 1 285
2006-04-25 1 285
2006-05-25 1 285
2006-06-25 1 285
2006-07-25 1 285
2006-08-25 1 285
2006-09-25 1 285
2006-10-25 1 285
2006-11-25 1 285
2006-12-25 1 286
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:7 ap.3 Forskn. EU - del till Vinnova
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Näringsdepartementet, IT/FoU-enheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket