Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:8

2005-11-24Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 470
100 73 STOCKHOLMU2005/8719/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designFrämjande av hemslöjd1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Nämnden för hemslöjdsfrågor är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet.


Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

Verksamhetsgren Främjande av hemslöjd

Mål 1

Målet är att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker.


Återraportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet.


Mål 2

Målet är att stärka hemslöjdens forskningsanknytning och öppna för tvärvetenskapliga perspektiv.


Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa insatser som har gjorts för att stärka hemslöjdens forskningsanknytning och öppna för tvärvetenskapliga perspektiv vad gäller utbildning, forskning och kunskapsutveckling om hemslöjden. Resultaten skall redovisas och analyseras.


Mål 3

Målet är att tillvarata och stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet.


Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa i vilken utsträckning utvecklingen av bruksföremål där hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet tas till vara och förnyas, uppmärksammats och prioriterats när det gäller fördelning av projektmedel, informations- och fortbildningsinsatser samt insatser för utredning och utvärdering. Resultaten skall redovisas och analyseras.


Mål 4

Målet är att lyfta fram hemslöjdens betydelse för hållbar regional utveckling och sysselsättning.


Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa insatser.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att skapa möten mellan olika kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkulturella samhället


Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.


2. Nämnden för hemslöjdsfrågor skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2004 respektive år 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.


3. Nämnden för hemslöjdsfrågor skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum samt deltagande i internationella konferenser och inom vilka ämnesområden det har ägt rum.


5. Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa hur myndigheten medverkat till främjandet av arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).


Prognoser

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågorskall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Nämnden för hemslöjdsfrågor skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 dec 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:16Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling1 868 tkr
28:16 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ram)1 868 tkr

Disponeras av regeringen11 tkr
28:16 ap.2Nämnden för hemslöjdsfrågor - Regeringens disposition (Ram)11 tkr

28:17Främjande av hemslöjden (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling20 259 tkr
28:17 ap.1Konsulentverksamhet (Ram)15 905 tkr
28:17 ap.2Projektmedel (Ram)1 441 tkr
28:17 ap.3Svenska Hemslöjdsföreningars Riksföbund (Obetecknat)2 913 tkr

Disponeras av regeringen122 tkr
28:17 ap.4Främjande av hemslöjd - Regeringens disposition (Ram)122 tkr


Villkor
28:17 ap.1 Konsulentverksamhet

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i varje län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen under förutsättning att respektive berörd landstingskommuns eller kommuns bidrag är minst lika stort som statens.

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till tre sameslöjdskonsulenter, en spetskonsulent och en konsulent för barn och ungdom.

- Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens samt för extra resebidrag till länshemslöjdskonsulenterna i de tre nordligaste länen och sameslöjdskonsulenterna.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.28:17 ap.2 Projektmedel

- Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.28:17 ap.3 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksföbund

- Anslaget får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:16 ap.10Allt0
28:16 ap.20Allt11

28:17 Främjande av hemslöjden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:17 ap.10Allt0
28:17 ap.20Allt0
28:17 ap.30Inget0
28:17 ap.40Allt1222.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:1628:16 ap.2100 %
28:17 ap.128:17 ap.4100 %
28:17 ap.228:17 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 15 Datum: 2004-12-22
Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 868 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Nämnden för hemslöjdsfrågor 28:16 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Nämnden för hemslöjdsfrågor kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Nämnden för hemslöjdsfrågor behöver inte lämna någon delårsrapport enligt 8 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare undantas nämnden från kravet att lämna resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys i årsredovisningarna för 2004 och 2005.

Övriga bestämmelser

Verket för näringslivsutveckling betalar lokalkostnader för Nämnden för hemslöjdsfrågor. Verket för näringslivsutveckling svarar också för ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Kostnaderna betalas från utgiftsområde 24 Näringsliv, ramanslaget 38:1 Verket för näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader.

I regleringsbrevet för Verket för näringslivsutveckling är en låneram på 600 000 kronor avsatt för Nämnden för hemslöjdsfrågor.På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeingskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevison
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd