Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI3

2006-01-12Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2005/10356/ITFoU


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 38:12 Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:12 Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m. (prop. 2003/04:1, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117) för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:12Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet33 512 tkr
38:12 ap.1Sveriges standardiseringsråd (Ram)29 058 tkr
38:12 ap.3TNC (Ram)3 881 tkr
38:12 ap.4TLS (Ram)573 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem37 443 tkr
38:12 ap.6Bidrag till FoU (Ram)37 443 tkr

Disponeras av regeringen428 tkr
38:12 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)428 tkr


Villkor
38:12 ap.1 Sveriges standardiseringsråd

Medlen ur anslagspost 1 skall av Kammarkollegiet utbetalas till Sveriges standardiseringsråd med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2005.38:12 ap.3 TNC

Medel ur anslagspost 3 skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till TNC för bidrag till finansieringen av deras verksamhet.38:12 ap.4 TLS

Medel ur anslagspost 4 skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till TLS för bidrag till finansieringen av deras verksamhet.38:12 ap.6 Bidrag till FoU

Medlen skall användas för finansiering av verksamhet på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB. Verket för innovationssystem (VINNOVA) skall utbetala medlen till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB med en tolftedel av tilldelade medel den 25:e varje månad.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:12 Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:12 ap.10Allt0
38:12 ap.30Allt0
38:12 ap.40Allt0
38:12 ap.60Allt0
38:12 ap.20Allt4282.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
38:12 ap.138:12 ap.2100 %
38:12 ap.338:12 ap.2100 %
38:12 ap.438:12 ap.2100 %
38:12 ap.538:12 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
38:12 ap.5Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Olof Sandberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Utrikesdepartementet/EIM
Finansdepartementet/Ba
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmiljöverket
Konsumentverket
Boverket
Livsmedelsverket
Verket för innovationssystem
Sveriges Standardiseringsråd
Statens räddningsverk
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
AB Terminologicentrum TNC
TLS Svensk förening för informationsspecialister