Finansdepartementet
Regeringsbeslut14

2005-12-15Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2005/6321 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har beslutat om anslaget till Kungliga hov- och slottsstaten för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kungliga hov- och slottsstaten och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:1Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet48 617 tkr
90:1 ap.1Kungliga hovstaten (Ram)48 617 tkr

Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten46 968 tkr
90:1 ap.2Kungliga slottsstaten (Ram)46 968 tkr

Disponeras av regeringen577 tkr
90:1 ap.3Kungliga hov- och slottsstaten - Regeringens disposition (Ram)577 tkr


Villkor
90:1 ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten får användas efter beslut av Riksmarskalksämbetet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:1 ap.10Inget0
90:1 ap.20Inget0
90:1 ap.30Allt5772.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 9 Datum: 2004-12-16
Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 46 968 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kungliga hov- och slottsstaten 90:1 ap.2.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Pär Nuder
Katarina Liljemon Nee
Kopia till

Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksmarskalksämbetet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, SMS