Finansdepartementet
Regeringsbeslut36

2005-12-15Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2005/6322 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138, prop. 2004/05:100, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets verksamhetsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingMyndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Att genom en kontinuerlig utveckling av den statliga verksamheten skapa förutsättningar för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall få genomslag i hela statsförvaltningen.


Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Uppgifterna skall utföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.


Återrapportering

 1. Vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå målet samt en bedömning av måluppfyllelsen.

 2. Kostnad per beslut om ställande av resegaranti inom verksamheten fastställande av resegarantier.

 3. Kostnad per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon.Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Likvärdiga eller bättre tjänster, både vad gäller kostnader och kvalitet, jämfört med motsvarande privata tjänster för verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning, försäkringar och fordringsbevakning.

Intäkter och kostnader skall i huvudsak balansera varandra över en fyraårsperiod vad gäller verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

I försäkringsverksamheten får administrationskostnaderna inte överstiga 20 procent av intäkterna.

I kapitalförvaltningen skall avkastningen i aktie- och räntekonsortierna överträffa relevanta index över en löpande femårsperiod.

I fordringsbevakningen skall minst 90 procent av uppdragsgivarna vara nöjda med den service som Kammarkollegiet åtagit sig att leverera enligt avtal.

I riskhanteringsstödet inom försäkringsverksamheten skall minst 90 procent av de myndigheter som utnyttjat kollegiets riskhanteringsstöd vara nöjda med Kammarkollegiets insatser.


Återrapportering

 1. Vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå kostnads- och kvalitetsmålen samt en bedömning av måluppfyllelsen.

 2. Marknadstäckning genom angivande av antal uppdragsgivande myndigheter i verksamheterna administrativ service, försäkringsverksamhet och fordringsbevakning.

 3. Intäkter i förhållande till kostnader över den senaste fyraårsperioden för var och en av verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

 4. Statens skadekostnader inom ramen för försäkringsverksamheten.

 5. Administrationskostnader i förhållande till intäkter i försäkringsverksamheten.

 6. Förvaltat kapital samt avkastningen i aktie- och räntekonsortierna i förhållande till jämförelseindex över den senaste femårsperioden.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Kammarkollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 31 oktober 2005. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

2. Kammarkollegiet skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet/ESB) redovisa utfall och utgiftsprognoser för anslaget 35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket. Redovisning skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti samt den 1 november 2005.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Kammarkollegiet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Kammarkollegiet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning Kammarkollegiets mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall Kammarkollegiets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Kammarkollegiet skall ansvara för kanslifunktioner för följande nämnder och styrelser:

- Alkoholsortimentsnämnden

- Fideikommissnämnden

- Fonden för fukt- och mögelskador

- Kärnavfallsfondens styrelse

- Resegarantinämnden

- Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

2. Kammarkollegiet skall sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet skall lämna följande uppgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet):

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, för föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen skall även framgå saldot för året.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare skall redovisas antal personer och företag som detta avser.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6Kammarkollegiet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet31 314 tkr
1:6 ap.1Kammarkollegiet (Ram)31 314 tkr

Disponeras av regeringen178 tkr
1:6 ap.2Till regeringens disposition (Ram)178 tkr


Villkor
1:6 Kammarkollegiet

Kanslistödet till Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor finansieras över Kammarkollegiets ramanslag. Kanslistödet till Fonden för fukt- och mögelskador finansieras över anslaget 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador under utgiftsområde 18. Kanslistödet till Kärnavfallsfondens styrelse skall fullgöras inom ramen för verksamhetsgrenen Uppdragsverksamhet, kapitalförvaltning. Kanslistödet till övriga nämnder och styrelser skall finansieras genom överenskommelser mellan myndigheten och Kammarkollegiet. Ersättningar enligt sådana överenskommelser skall föras till kollegiets ramanslag.

Ersättning ur Allmänna arvsfonden får varje månad rekvireras med en tolftedel till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret. Kostnader för processer angående Allmänna arvsfondens rätt m.m. skall belasta fonden direkt.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 000 kronor på nämnda konto.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten skall placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller inom försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit skall återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning kollegiet skall betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 000 kronor, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

Kammarkollegiet får belasta anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning under utgiftsområde 13 med 250 000 kronor den 31 december 2005 som ersättning för de utgifter som kollegiet har haft för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet skall redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2006.

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive länsstyrelse. Ansökningar om ersättning skall respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 28 april 2005 i de delar som avser ersättningar för 2004 och den 28 april 2006 såvitt avser ersättningar för 2005. I ansökningarna skall länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet kontrolluppgifter på lönegarantiersättning som lämnats in till Skatteverket eller i förekommande fall till en semesterkassa skall anses motsvara antalet handlagda ärenden. Har två eller flera kontrolluppgifter lämnats in för en och samma person i en konkurs skall de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende, som skall belasta anslaget, skall vara 350 kronor.

Kammarkollegiet skall under 2005 svara för kostnader som har samband med regleringen av sjön Åsnen.

Till Kammarkollegiets ramanslag skall föras 9 900 000 kronor från Allmänna arvsfonden som ersättning för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt m.m. Vidare skall 1 000 000 kronor föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 som ersättning för administration av lånen.

Övrigt
Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk på ersättning. I förekommande fall skall Kammarkollegiet, då skadeståndsbeloppet är bestämt, överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet skall framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära kostnaden.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6 Kammarkollegiet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:6 ap.10Allt0
1:6 ap.20Allt1782.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
1:6 ap.11:6 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)105 000
- varav SPECIAL 105 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 66 Datum: 2004-12-16
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 29 489 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kammarkollegiet 1:6 ap.1.
Beslutsnr: 7 Datum: 2005-10-06
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 1 825 tkr den 2005-10-26. Beloppet avser anslaget Kammarkollegiet 1:6 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Verksamhet
Administrativ service2 926032 50032 50002 926
Kapitalförvaltning5 194-58025 40025 2002004 814
Försäkringsverksamhet15 82223 900210 000177 40032 60072 322
Fordringsbevakning-4832 4056 0004 8501 1503 072
Registrering av trossamfund14001 4001 4000140
Upplösning av stiftelser0010010000
Summa23 59925 725275 400241 45033 95083 274
Belopp angivna i tkr


Villkor

Verksamhet
Administrativ service

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).


Kapitalförvaltning

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).


Försäkringsverksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

För verksamheten skall separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.


Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 000 kronor finansieras från ramanslaget.

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).


Registrering av trossamfund

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).


Upplösning av stiftelser

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Verksamhet
Stiftelserätt25520-1 7502 7504 500-1 750-3 500
Tolkar och översättare25520-3 3751 1254 500-3 375-6 750
Summa
0-5 1253 8759 000-5 125-10 250
Belopp angivna i tkr


Villkor

Verksamhet
Stiftelserätt

Avgiftsintäkterna skall redovisas mot inkomsttitel 2552.


Tolkar och översättare

Avgiftsintäkterna skall redovisas mot inkomsttitel 2552.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Resegarantinämnden, Fideikommissnämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Katarina Liljemon Nee
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/ESB
Samtliga länsstyrelser
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, SMS