Finansdepartementet
Regeringsbeslut36

2005-12-15Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLMFi2005/6322 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138, prop. 2004/05:100, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatistikStatistikproduktion
Samordning av den officiella statistiken1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Statistik

Mål

Lättillgänglig statistik av god kvalitet anpassad till samhällskraven.


Återrapportering

Rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken inkluderande samordning av den officiella statistiken samt uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Med hänvisning till SCB:s tidigare kartläggning av jämställdhetsstatistikens omfattning skall kvarvarande brister i efterlevnaden av 14 § motiveras (rapporten för 2005).


Verksamhetsgren Statistikproduktion

Mål

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik enligt förordningen om den officiella statistiken. Kostnaderna för uppgiftslämnarna skall minska. Det skall särskilt beaktas vid statistikutvecklingen inom EU. Lämnade uppgifter skall skyddas. Statistikens kvalitet skall fortsatt vara god. Produktiviteten skall öka med i genomsnitt minst 3 % per år. Samordningen av statistikproduktionen inom SCB skall förbättras.

Det är en prioriterad uppgift att förbättra den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna.

Svenskt deltagande i internationellt statistiksamarbete skall stärka de internationella statistiksystemen för att öka den internationella jämförbarheten.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen för användarnas behov. Uppdrag rörande officiell statistik skall prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.


Återrapportering

SCB skall redovisa

- inkomster, utgifter och prestationer,

- produktivitetsutvecklingen,

- bidrag från EU,

- uppgiftslämnarnas kostnader,

- allmänhetens förtroende för SCB,

- intäkter, kostnader och prestationer i den avgiftsfinansierade verksamheten återrapporterat enligt den indelning som återges under avsnitt 2.3 Avgifter och bidrag,

- större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,

- kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten,

- genomförda och pågående viktiga förändringar i EU-arbetet på statistikens område (i anslutning till årsredovisningen),

- väsentliga förändringar i förhållande till arbetsplanen och åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken,

- åtgärder för att förbättra samordningen av statistikproduktionen inom SCB,

- hur man säkerställer att FoU- och innovationsstatistiken utvecklas så att den fångar upp nya insikter om viktiga faktorer och samband kring FoU och innovation i Sverige och internationellt samt hur samråd sker med användare och berörda myndigheter kring detta.Verksamhetsgren Samordning av den officiella statistiken

Mål

Samordning av den officiella statistiken skall stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten av den officiella statistiken.


Återrapportering

SCB skall redovisa inkomster, utgifter och prestationer.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Återrapportering

SCB skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

20 januari

3 mars

3 maj

2 augusti

31 oktober
1.3Organisationsstyrning

Mål

SCB skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SCB skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Övrigt

SCB skall samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

SCB skall bistå regeringen och medverka i EU-arbetet på statistikens område. Minskade kostnader för uppgiftslämnarna och givna ekonomiska ramar skall särskilt beaktas i detta sammanhang.
1.4Uppdrag
Arbetsplan

SCB skall senast den 31 januari 2005 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2005. Arbetsplanen skall innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Aktuella delar av åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken skall ingå i arbetsplanen.


Nationalräkenskaperna

SCB skall, i syfte att förbättra beräkningarna av statlig konsumtion i nationalräkenskaperna, utreda och klarlägga problemen med de stora revideringarna i det statistiska underlaget, särskilt beträffande inköp av försvarsmateriel. Arbetet skall bedrivas i samråd med Ekonomistyrningsverket, Försvarsmakten och Regeringskansliet (Finansdepartementet och Försvarsdepartementet).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5Statistiska centralbyrån (Ramanslag)
Disponeras av Statistiska centralbyrån434 308 tkr
1:5 ap.1Statistiska centralbyrån (Ram)434 308 tkr

Disponeras av regeringen2 625 tkr
1:5 ap.2SCB - Regeringens disposition (Ram)2 625 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6Folk- och bostadsstatistik (Ramanslag)
Disponeras av Statistiska centralbyrån0 tkr
1:6 ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (Ram)0 tkr

Disponeras av Lantmäteriverket0 tkr
1:6 ap.1Lägenhetsregister (Ram)0 tkr

Disponeras av Skatteverket0 tkr
1:6 ap.2Folkbokföring på lägenhet (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
1:6 ap.5FOB - Regeringens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
1:6 ap.4Till Regeringskansliets disposition (Ram)0 tkr


Villkor
1:6 ap.1 Lägenhetsregister

Av totalt tillgängliga medel får Lantmäteriverket använda högst 13 300 tkr under 2005.1:6 ap.2 Folkbokföring på lägenhet

Av totalt tillgängliga medel får Skatteverket använda högst 2 200 tkr under 2005.1:6 ap.3 Hushålls- och bostadsstatistik

Av totalt tillgängliga medel får SCB använda högst 500 tkr under 2005.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5 Statistiska centralbyrån

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:5 ap.10Allt0
1:5 ap.20Allt2 625

1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:6 ap.3 (2003)0Allt0
1:6 ap.1 (2003)0Allt0
1:6 ap.2 (2003)0Allt0
1:6 ap.5 (2003)0Allt0
1:6 ap.4 (2003)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
1:5 ap.11:5 ap.2100 %
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)13 300 tkr
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.2 (2003)2 200 tkr
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.3 (2003)500 tkr
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.5 (2003)195 850 tkr
1:6 ap.101 (2003)1:6 ap.5 (2003)100 %
1:6 ap.103 (2003)1:6 ap.5 (2003)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
1:6 ap.1012003Ram
1:6 ap.1032003Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)51 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 69 Datum: 2004-12-16
Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 434 808 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statistiska centralbyrån 1:5 ap.1.
Beslutsnr: 35 Datum: 2005-06-22
Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -500 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-07-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statistiska centralbyrån 1:5 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik00159 000159 00000
Övriga uppdrag5 8004 000236 000236 00009 800
Tjänsteexport3 700-10065 00065 00003 600
Summa9 5003 900460 000460 000013 400
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SCB. Avgifternas storlek bestäms av SCB, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SCB får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Katarina Liljemon Nee
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets internrevision, SB
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Lantmäteriverket
Svenska Kommunförbundet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT, SMS