Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:10

2005-11-24Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMU2005/5631/BIA
(slutligt)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 26:11 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 16 26:11 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124, prop. 2004/05:100, utg.omr. 16, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:11Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet107 520 tkr
26:11 ap.1Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien (Obetecknat)32 281 tkr
26:11 ap.2Bidrag till Svenska institutet i Rom (Obetecknat)9 157 tkr
26:11 ap.3Bidrag till Svenska institutet i Athen (Obetecknat)3 451 tkr
26:11 ap.4Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (Obetecknat)2 177 tkr
26:11 ap.5Svenska Barnboksinstitutet (Obetecknat)5 386 tkr
26:11 ap.6Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Obetecknat)3 516 tkr
26:11 ap.7Bidrag till Institutet för framtidsstudier (Obetecknat)18 060 tkr
26:11 ap.8Bidrag till IMEGO (Obetecknat)20 000 tkr
26:11 ap.11Nobelmuseum (Obetecknat)5 000 tkr
26:11 ap.12Vetenskap och allmänhet (Obetecknat)1 000 tkr
26:11 ap.13Till regeringens förfogande (Ram)7 492 tkr

Disponeras av Institutet för rymdfysik1 250 tkr
26:11 ap.10Medel till Institutet för rymdfysik (Ram)1 250 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län700 tkr
26:11 ap.9Bidrag till EISCAT (Obetecknat)700 tkr

Disponeras av Statens ljud- och bildarkiv2 000 tkr
26:11 ap.14Medel till SLBA (Ram)2 000 tkr


Villkor
26:11 ap.1 Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien

32 281 000 kronor skall utbetalas av Kammarkollegiet som ett engångsbelopp efter rekvisition från Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen skall användas till akademiens allmänna verksamhet och forskningssamarbete mellan Sverige och länder inom f.d. Sovjetunionen samt till sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP).

Kungl. Vetenskapsakademien skall före den 1 maj 2006 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för användningen av medlen. Av redogörelsen skall framgå omfattning och inriktning av forskningssamarbetet mellan Sverige och länderna i f.d. Sovjetunionen samt akademiens bedömning av detta arbete.26:11 ap.2 Bidrag till Svenska institutet i Rom

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska institutet i Rom utbetala 9 157 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i institutets årsredovisning.26:11 ap.3 Bidrag till Svenska institutet i Athen

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska institutet i Athen utbetala 3 451 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i institutets årsredovisning.26:11 ap.4 Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utbetala 2 177 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i institutets årsredovisning.26:11 ap.5 Svenska Barnboksinstitutet

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska Barnboksinstitutet utbetala 5 386 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i institutets årsredovisning.26:11 ap.6 Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen) utbetala 3 516 000 kronor som ett engångsbelopp.

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte skall före den 1 mars 2006 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för användningen av de medel som tilldelats.26:11 ap.7 Bidrag till Institutet för framtidsstudier

a) Kammarkollegiet skall efter rekvision från Institutet för framtidsstudier utbetala medlen, 18 060 000 kronor, kvartalsvis.

b) Institutets användning av medlen skall framgå av årsredovisningen.

c) Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers grundläggande förmögenhet (2 000 000 kr) - omräknad efter de förändringar av konsumentprisindex som skett efter det att medlen tillställdes stiftelsen och fram till utgången av budgetåret 2004 - får inte tas i anspråk.26:11 ap.8 Bidrag till IMEGO

Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 20 000 000 kronor under anslagsposten till IMEGO AB för forskning inom mikroelektronik. Medlen skall utbetalas kvartalsvis.

Användningen av bidraget till IMEGO AB skall framgå av årsredovisningen.26:11 ap.9 Bidrag till EISCAT

Anslagsposten avser bidrag till EISCAT Scientific Association för av stiftelsen erlagd tull och mervärdesskatt. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt föreligger, skall medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslut eller avtal. Om ett sådant beslut eller avtal inte föreligger, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.26:11 ap.10 Medel till Institutet för rymdfysik

Anslagsposten avser medel för forsknings- och utvecklingsarbete vid Institutet för Rymdfysik. Medlen skall utbetalas efter rekvisition som ett engångsbelopp.26:11 ap.11 Nobelmuseum

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Nobelmuseum utbetala
5 000 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå av årsredovisningen.26:11 ap.12 Vetenskap och allmänhet

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet utbetala 1 000 000 kronor som ett engångsbelopp. Anslagsposten avser medel för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare.26:11 ap.13 Till regeringens förfogande

a) Anslagsposten får finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom FoU-området och fördelas av Kammarkollegiet efter särskilda beslut av regeringen.

b) Från anslagsposten skall kostnader om högst 1 900 000 kronor för anställningar som forskarassistent eller doktorand med inriktning mot genusforskning finansieras i enlighet med regeringsbeslut den 19 juni 1997, nr 29, U96/790/F. Medel skall utbetalas med en tolftedel per månad för varje anställning fr.o.m. den månad då anställningen tillträds. Medel skall endast utbetalas för anställningar som totalt finansierats via Kammarkollegiet under en kortare period än 48 månader. Medel för anställning som tillträds under budgetåret 2005 skall efter rekvisition utbetalas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall sedan samtliga rekvisitioner för budgetåret 2005 ingivits, rapportera om utfallet till regeringen.

c) Kammarkollegiet skall utbetala 440 000 kronor till Nordisk Samisk Institutt för Sveriges del i finansieringen av institutet.

d) Kammarkollegiet skall utbetala 1 500 000 kronor till Vetenskapsrådet för forskning i neuroinformatik och neurologi. Medlen utbetalas under förutsättning att OECD:s kommitté för bedömning av neuroinformatiksatsningen har beslutat att sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF) skall placeras i Sverige.

e) Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:11 ap.14 Medel till SLBA

Anslagsposten avser medel till tekniskt utvecklingsarbete. Medlen skall utbetalas efter rekvisition som ett engångsbelopp.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:11 Särskilda utgifter för forskningsändamål

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:11 ap.10Inget0
26:11 ap.20Inget0
26:11 ap.30Inget0
26:11 ap.40Inget0
26:11 ap.50Inget0
26:11 ap.60Inget0
26:11 ap.70Inget0
26:11 ap.80Inget0
26:11 ap.110Inget0
26:11 ap.120Inget0
26:11 ap.130Allt1 269
26:11 ap.100Inget0
26:11 ap.90Inget0
26:11 ap.140Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket