Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringsbeslut21

2005-11-24Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMM2005/6131/A


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 31:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 31:5 för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 18, bet. 2004/05:BoU1, rskr. 2004/05:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:5Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet32 603 tkr
31:5 ap.1Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador (Ram)32 603 tkr

Disponeras av regeringen197 tkr
31:5 ap.2Fukt o mögel - Regeringens disposition (Ram)197 tkr


Villkor
31:5 ap.1 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador

1. Anslaget får användas för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Anslaget får även användas för att finansiera förvaltningskostnader och utgifter för skadeutredningar m.m. I förvaltningskostnaderna ingår:

- arvoden till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för Fonden för fukt- och mögelskador

- löner och andra utgifter i samband med utgifter för fondens kansliverksamhet

- ersättning för hithörande verksamheter inom Kammarkollegiet såsom ekonomi, personaladministration, utbetalning av bidrag samt juridisk service.

2. Fondens medel skall vara placerade på statsverkets checkräkning i Sveriges riksbank. Utbetalning från fonden ombesörjs av Kammar-kollegiet efter beslut av fondens styrelse. Inbetalningar avseende fonden tillförs denna.

Åtaganden under punkt 1 får under budgetåret 2005 göras inom en ram av totalt 32 800 kr.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:5 ap.10Allt0
31:5 ap.20Allt1972.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
31:531:5 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Johanna Ode
Kopia till

Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Regeringkansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fonden för fukt- och mögelskador
Boverket