Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutIII:2

2005-11-24Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLMU2005/8667/S


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 25:13 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:13. för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:13Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk89 592 tkr
25:13 ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (Ram)89 592 tkr

Disponeras av Svenska institutet715 tkr
25:13 ap.4Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (Ram)715 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling104 tkr
25:13 ap.5Utvecklingsarbete (Ram)104 tkr

Disponeras av regeringen2 385 tkr
25:13 ap.6Bidr.svenskundervisn - Regeringens disposition (Ram)2 385 tkr


Villkor
25:13 ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2005 utgöra 10 900 kronor per elev.

Bidrag lämnas även enligt regeringsbeslut den 8 december 2003 för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam. Belopp som avses i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2005 utgöra 10 900 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen skall för bidragsåret 2005 utgöra 10 900 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning skall av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall utbetalas från denna anslagspost.

200 000 kronor skall betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning i Island i enlighet med regeringsbeslut från 2005-05-26, III:2.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag skall utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten skall användas för lönekostnader m.m. till av Statens skolverk anställd personal vid Europaskolorna.25:13 ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt

Av bidraget får högst 100 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 615 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenutbildningskurser) m.m.

Medlen skall utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under månaderna februari och september 2005 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen skall senast den 1 februari 2006 till Utbildnings- och kulturdepartementet och Svenska institutet lämna redogörelse för användningen av tilldelade medel och resultat för verksamheten för budgetåret 2005.

Svenska institutet skall senast den 1 mars 2005 lämna budgeteringsunderlag till Utbildnings- och kulturdepartementet för Riksföreningen Sverigekontakt.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:13 Bidrag till svensk undervisning i utlandet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:13 ap.10Allt0
25:13 ap.40Allt0
25:13 ap.50Allt0
25:13 ap.60Allt2 3852.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:12 ap.125:13 ap.6100 %
25:12 ap.225:13 ap.6100 %
25:12 ap.325:13 ap.6100 %
25:12 ap.425:13 ap.6100 %
25:12 ap.525:13 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
25:13 ap.2Ram
25:13 ap.3Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Annika Hägg
Kopia till

UD-PIK
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för skolutveckling
Riksföreningen Sverigekontakt
Svenska utlandsskolors förening