Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringsbeslut15

2005-11-24Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONAM2005/6131/A (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Boverket
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 18, bet. 2004/05:BoU1, rskr. 2004/05:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Boverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadsförsörjningOmvärldsbevakning och prognoser
Generella stöd till bostadsförsörjning
Stöd till riktade åtgärder för bostadsförsörjning
Internationellt samarbete
Samhällsplanering och bebyggelseutvecklingStadsutveckling och regional utveckling
Uppsikt och kunskapsförmedling
Internationellt samarbete
Kvalitet i byggande och förvaltningHållbart byggande och förvaltning
Uppsikt och kunskapsförmedling
Internationellt samarbete och Europaharmonisering
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteMiljömålsarbete
KulturpolitikKonstområdesövergripande verksamhetIcke-statliga kulturlokaler
FolkrörelsepolitikBidrag till folkrörelser och ideella föreningarBidrag till allmänna samlingslokaler
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemEnergipolitiska åtgärder på kort sikt1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.


Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål

Verka för:

 • lägre bygg- och boendekostnader i bostäder med god kvalitet,

 • ökad nyproduktion av hyresbostäder i tillväxtregionerna som kan efterfrågas av bredare hushållgrupper,

 • utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och andra icke vinstdrivande upplåtelseformer,

 • minskad segregation i boendet.


Verksamhetsgren Omvärldsbevakning och prognoser

Mål

En väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden som utgör ändamålsenligt underlag för analyser av bostadsförsörjning, bostadsbyggande, byggkostnadsutveckling, boendeförhållanden och hushållens ekonomiska förutsättningar skall finnas.


Återrapporteringskrav

De analyser som görs skall avse bedömningar av bostadsstödens effekter på bostadsförsörjningen och utgöra grund för bostadspolitiska ställningstaganden.

1. Boverket skall kontinuerligt analysera och redovisa:

· bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet,

· bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling.

2. Boverket skall analysera bostadsbeståndets sammansättning av upplåtelseformer i olika regioner i förhållande till befolkningsutveckling och olika gruppers behov av och efterfrågan på bostäder samt göra en analys av situationen på bostadsmarknaden i landet. Boverket bör också uppmärksamma konsekvenserna av dåligt fungerande bostadsmarknader, särskilt till följd av bostadsbrist.

3. Boverket skall följa de allmännyttiga bostadsföretagens och den kooperativa hyresrättens utveckling på bostadsmarknaden samt följa hur kommunerna använder sina bostadsföretag.

4. Boverket skall följa och analysera den ekonomiska utvecklingen med avseende på olika upplåtelseformer, hushållstyper och regioner samt göra framskrivningar och bedöma den förväntade utvecklingen. Resultat och bedömningar skall redovisas i augusti månad. Redovisningen skall beakta såväl hushållens boendeutgifter i förhållande till den disponibla inkomsten som brukarkostnaderna.

5. Boverket skall följa och belysa utvecklingen av integration i boendet och boendesegregation i landet samt de insatser som görs i segregerade bostadsområden i perspektivet av Habitatagendans och den nationella storstadspolitikens målsättningar. I redovisningen skall ingå utfall för utvecklingen av de indikatorer för integration i boendet och boendesegregation som tagits fram inom ramen för uppdrag under 2004. Redovisningen av indikatorernas utveckling skall återrapporteras till regeringen senast 1 augusti 2005. Arbetet skall genomföras i samverkan med Integrationsverket.

6. Boverket skall redovisa och analysera kostnaderna för statliga stöd till bostadssektorn som Boverket hanterar, bl.a. i form av utgiftsprognoser med avvikelseanalyser. Nyckeltal för utbetalning av räntebidrag m.m. samt förklaring till eventuell förekomst av felaktigheter vid avisering av bidrag skall ingå i denna redovisning.Verksamhetsgren Generella stöd till bostadsförsörjning

Mål

Att hållbara bostäder byggs av god kvalitet och till rimliga boendekostnader.


Återrapporteringskrav

Boverket skall följa och redovisa utvecklingen av god boendekvalitet i bostäder som byggs med statligt stöd.Verksamhetsgren Stöd till riktade åtgärder för bostadsförsörjning

Mål

Att hållbara bostäder byggs av god kvalitet till rimliga boendekostnader. En ökad andel nyproduktion av hyresbostäder.


Återrapporteringskrav

Boverket skall för anslaget 31:11 ap. 1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder i årsredovisningen länsvis redovisa antalet beviljade bidrag, bidragets storlek per lägenhet och antalet lägenheter som de beviljade medlen omfattar. Uppgift om den förväntade hyreskostnaden i de berörda lägenheterna samt produktionskostnaden skall redovisas. Uppgift om antal projekt med miljöplan skall också redovisas.Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål

Internationellt samarbete skall främjas genom initiativtagande i det nordiska samarbetsprogrammet för bygg- och bostadssektorn samt initiativtagande och bevakning avseende utvecklingen på bostadsmarknaden på EU-nivå.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall löpande till regeringen och i årsredovisningen redogöra för arbetet inom det nordiska samarbetsprogrammet för bygg- och bostadssektorn.

2. Boverket skall löpande till regeringen och i årsredovisningen följa och redovisa utvecklingen på bostadsmarknaden inom EU och även bevaka sådana förslag, beslut och avgöranden på EU-nivå som får konsekvenser för den nationella bostadssektorn och bostadspolitiken.Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål vara vägledande.


Verksamhetsgren Stadsutveckling och regional utveckling

Mål

Fysisk planering skall bidra till hållbar utveckling och god livsmiljö. En fortsatt stadsutveckling skall ske på ett hållbart sätt. Planeringsmetoder skall utvecklas som främjar medborgarnas delaktighet samt kommunalt och regionalt samarbete.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa vilka insatser som gjorts för att de nationella målen och den nationella strategin om hållbar utveckling skall uppnås inom samhällsbyggandet och hur arbetet med att utveckla planeringsmetoder för hållbar utveckling fortskrider.

2. Boverket skall redovisa hur regionalt samarbete och samverkan över sektorsgränserna utvecklas. Positiva exempel ska särskilt lyftas fram.

3. Boverket skall fortsatt undersöka och redovisa i vilken utsträckning den kommunala översiktsplaneringen samverkar med de regionala tillväxtprogrammen och annan regional planering.

4. Boverket skall i samverkan med de storstadskommuner som har tecknat lokalt utvecklingsavtal redovisa hur erfarenheter och kunskap från det lokala utvecklingsarbetet kan användas för att utveckla instrument inom den fysiska planeringen i syfte att motverka boendesegregationen på lång sikt.Verksamhetsgren Uppsikt och kunskapsförmedling

Mål

Uppsikt över planväsendet skall bidra till hög kvalitet i planläggningen och planprocessen.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa vilka insatser som gjorts för att höja kvaliteten i planläggningen och planprocessen.

2. Boverket skall redovisa sin bedömning av hur länsstyrelsernas tillsyn och uppsikt över planväsendet har utvecklats.

3. Boverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om områden av riksintresse och om miljökvalitetsnormer vid ställningstagande enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10, PBL).Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål

Det internationella samarbetet skall främjas genom utveckling av planeringsmetoder för en hållbar utveckling av städer och landsbygd.


Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa erfarenheter och resultat av det internationella samarbetet och utvecklingsarbetet.Verksamhetsområde Kvalitet i byggande och förvaltning

Mål

Byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar skall bedrivas med god kvalitet, beaktande av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt en effektiv tillämpning av regelverket.


Verksamhetsgren Hållbart byggande och förvaltning

Mål 1

God kvalitet i byggandet skall främjas genom utveckling av verifierbara funktionskrav i Boverkets föreskrifter och allmänna råd.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa resultat och erfarenheter från arbetet med att utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna. Boverket skall lämna en redogörelse över framtagna föreskrifter med verifierbara funktionskrav samt redovisa en tidsplan för det fortsatta arbetet. Boverket skall särskilt utveckla och redogöra för:

 • sitt arbete med att utveckla åtgärder för en ökad energieffektivisering och hur Boverkets framtagna och verifierbara föreskrifter samt andra styrmedel har anpassats i syfte att stödja en effektiv energianvändning i byggande och förvaltning,

 • sitt arbete med att utveckla åtgärder för en god inomhusmiljö och hur Boverkets föreskrifter har anpassats i syfte att stödja en god inomhusmiljö.

I redovisningen skall framgå på vilket sätt erfarenheterna av Boverkets uppsiktsansvar för byggreglerna har bidragit till och påverkat arbetet med verifierbara funktionskrav.

2. Boverket skall redovisa hur de under året beslutade föreskrifter och allmänna råden, stödjer de nationella miljökvalitetsmålen och arbetet med harmoniseringen av regelverk inom EU.


Mål 2

Åtgärder skall utvecklas för att uppnå en god kvalitet och långsiktig hållbarhet i förvaltningen av befintliga byggnadsverk.


Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa erfarenheter samt resultat och effekter i samhället och för olika aktörer från verkets arbete med att utveckla åtgärder för förvaltningsskedet.

Boverket skall särskilt fokusera på utveckling av åtgärder för en god inomhusmiljö och en minskad energianvändning för befintliga byggnadsverk.Verksamhetsgren Uppsikt och kunskapsförmedling

Mål

Uppsiktsprocessen och kunskapsförmedling skall främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av PBL, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL) och Boverkets föreskrifter, samt omfatta innebörden av domar enligt miljöbalken i förhållande till PBL och BVL.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall beträffande nuvarande funktionsinriktade byggreglerna redovisa i vilken mån de bidrar till god kvalitet i byggande och förvaltning av byggd miljö.

2. Boverket skall redovisa en bedömning av hur kommunernas och länsstyrelsernas insatser i fråga om tillsyn i byggandet har utvecklats samt om systemet fungerar och efterlevs. Verket skall särskilt redovisa egna insatser på detta område inom ramen för sitt uppsiktsansvar.

3. Boverket skall utvärdera effekterna av tillämpningen av PBL, BVL, domar enligt miljöbalken och Boverkets föreskrifter samt lämna förslag till ytterligare åtgärder för att syftet med reglerna skall nås.Verksamhetsgren Internationellt samarbete och Europaharmonisering

Mål

Ökat samarbete och genomslag för Sveriges ståndpunkter i EU-arbetet, Europaharmoniseringen och det internationella arbetet.


Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa erfarenheter samt resultat och deras effekter av det internationella samarbetet och Europaharmoniseringen särskilt avseende:

 • det arbete som kan inriktas på att främja hållbar utveckling, t.ex. god inomhusmiljö och energieffektivisering,

 • standardiseringen inom byggområdet fördelat på sådant som är föranlett av beslutade EG-direktiv samt övrigt arbete med standardisering. Boverket skall följa utvecklingen och redovisa hur arbetet att föra in aspekter för hållbar utveckling i standarder har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. En sammanställning över deltagande i standardiseringsarbetet under året skall redovisas.
Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål

Inom ramen för sitt miljömålsansvar skall kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö med tillhörande delmål utvecklas.


Återrapportering

Boverket skall i sin redovisning till Miljömålsrådet av kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö göra en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna samt ge förslag på lämpliga styrmedel.
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

 • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

 • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

 • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

 • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

 • att bevara och bruka kulturarvet,

 • att främja bildningssträvandena samt

 • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Verksamhetsområde Konstområdesövergripande verksamhet

Verksamhetsgren Icke-statliga kulturlokaler

Mål

Boverket skall främja tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler.


Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa antal ansökningar och antal projekt, beviljade medel uppdelat på olika verksamheter, som beviljats bidrag från anslaget 28:32 Stöd till icke statliga kulturlokaler.
Politikområde Folkrörelsepolitik

Mål

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor skall ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.


Verksamhetsområde Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar


Verksamhetsgren Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål

En god tillgång till bra och ändamålsenliga samlingslokaler för mötesverksamhet och föreningsaktiviteter skall främjas.


Återrapporteringskrav

Boverket skall återrapportera användningen av medel inom anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Boverket skall redovisa den geografiska fördelningen av antalet beviljade bidrag samt totalt bidragsbelopp till allmänna samlingslokaler fördelade på köp, ny- och ombyggnad samt standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Därtill skall Boverket redovisa hur stödet till samlingslokalorganisationerna har fördelats.
Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).


Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet, och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är

- att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna, instituten, myndigheterna och i näringslivet som behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt

- att utveckla teknik och tjänster som genom svenskt näringsliv kan kommersialiseras och därmed bidra till energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader.


Verksamhetsgren Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål

Boverket skall allmänt främja en god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt verka för minskad användning av el för uppvärmning av bostäder och vissa lokaler.

Boverket skall främja användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder och vissa lokaler, samt att främja utvecklingen av mer kostnadseffektiv solvärmeteknik.


Återrapporteringskrav

1. Boverket skall rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet och därvid i tillämpliga delar redovisa enligt vad som anges i avsnitt 6.3 i Plan för uppföljning och utvärdering av 1997 års energipolitiska program (Ds 2000:14).

2. Boverket skall redovisa vilka aktiviteter som utförts inom ramen för Boverkets uppgifter enligt den kommande förordningen om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor. Boverket skall vidare redovisa:

- antalet ansökningar, sökta belopp, totala administrativa kostnader och beslutade belopp,

- beräknad sysselsättningseffekt i antalet arbetstimmar för stödberättigade åtgärder,

- andel av total kostnad för åtgärderna som finansierats av stödet.

Boverket skall även utvärdera effektiviteten av stödet.

3. Boverket skall i samråd med Energimyndigheten ta fram en plan för uppföljning och utvärdering av stödet enligt den kommande förordningen om investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor. Planen skall redovisas till regeringen senast den 15 juni 2005.

4. Boverket skall i samråd med Energimyndigheten och Utredningen om byggnaders energiprestanda (N 2003:12) utföra förberedelsearbete avseende genomförandet av EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda med utgångspunkt i förslagen i SOU 2004:109. Boverket skall fortlöpande hålla regeringen underrättad om förberedelsearbetets fortskridande.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Boverket skall i årsredovisningen lämna en sammanfattande redovisning av tillståndet och utvecklingen inom plan-, bygg-, förvaltnings- och bostad/boendeområdet. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av Boverkets viktigaste insatser inom verkets ansvarsområden och en bedömning av hur den egna verksamheten bidragit till att uppfylla målet inom området Bostadspolitik.

2. Boverket skall biträda regeringskansliet vid Sveriges medverkan i EU:s samarbete om regional utvecklingsplanering (ESDP) internationellt och nationellt.

3. Boverket skall redovisa en sammanställning av pågående och planerade arbeten som Boverket deltar i eller skall delta i inom ramen för EU-kommissionens arbete.

4. Boverket skall redovisa hur barnperspektivet kommer till uttryck i arbetet med sociala konsekvensanalyser samt i vilken omfattning och i vilka sammanhang sociala konsekvensanalyser som baseras på ett barnperspektiv används. Mot bakgrund av Boverkets deltagande i Barnsäkerhetsdelegationens arbete skall Boverket även redovisa hur barnsäkerhetsarbetet har utvecklats inom de ansvarsområden som Boverket verkar i.

5. Boverket skall utifrån befintliga nyckeltal redovisa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för bostadspolitiken, vilket motsvarar den tidigare uppföljningen av ungdomspolitikens delmål för ungdomars möjligheter till boende. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för budgetåret 2005, vilken även skall tillställas Ungdomsstyrelsen.

6a. Boverket skall redovisa faktiska utfall under året och utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes, för samtliga anslag som myndigheten disponerar, vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall även, för anslagspost som enligt statsbudgeten för 2005 uppgår till minst 200 mnkr, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 20 januari,
- den 8 mars,
- den 3 maj,
- den 2 augusti,
- den 1 november.

Anslag 31:2 Räntebidrag undantas från kravet på att lämna prognoser vid ovanstående angivna datum. Dock skall prognos lämnas för anslaget i Hermes så snart som möjligt i anslutning till varje prognostillfälle.

6b. Boverket skall redovisa prognos och utfall över inkomstbortfallet för åren 2003-2008 till följd av investeringsstimulansen för mindre hyresbostäder och studentbostäder senast den 15 augusti 2005.

7. Boverket skall arbeta i enlighet med de förslag till etappmål som Boverket redovisat (M2004/4098/Kb) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken. Verket skall redovisa de insatser som genomförts inom ramen för detta arbete under 2005.

8. Boverket skall redovisa vilka aktiviteter som utförts inom ramen för Boverkets uppgifter enligt den kommande förordningen om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen. Boverket skall vidare redovisa:

- antalet ansökningar, sökta belopp, totala administrativa kostnader och beslutade belopp,

- andel av total kostnad för åtgärderna som finansierats av stödet,

- antalet hushåll med förbättrade källsorteringsmöjligheter inklusive fördelning på olika avfallsfraktioner,

- beräknad sysselsättningseffekt i antalet arbetstimmar för stödberättigade åtgärder.

Boverket skall även ta fram en plan för uppföljning och utvärdering av stödet. Planen ska redovisas till regeringen senast den 15 juni 2005.

9. Som ett tillägg till tidigare lämnade uppdrag skall Byggkostnadsforum utveckla ett samarbetsprojekt med länderna i regionen den nordliga dimensionen för att sprida kunskaper och erfarenheter om bostadsbyggande i enlighet med den antagna handlingsplanen "An action plan för increased exchange in the building sector between countries in the Northern Dimension region".

10. Boverket skall redovisa insatser under 2005 av Rådet för hållbar utveckling och dess kansli Forum för hållbar utveckling samt redovisa hur medlen under anslaget 31:1 Boverket, anslagsposten 9 Forum för hållbar utveckling har använts.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Boverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall Boverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Mål

De grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall ha genomslag i förvaltningen. Boverket skall ge en tydlig redovisning av hur medel har använts och ha resurser för en effektiv och tydligt prioriterad verksamhet samt ha en god och tillgänglig service kring informationen.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för respektive verksamhetsgren. Uppgifterna skall redovisas för 2005 och av redovisningen skall för varje verksamhetsgren framgå verksamhetens kostnader och resursåtgång fördelade på verksamhetsgrenar.

När det gäller internationellt arbete skall redovisningen även innehålla följande:

- Arbetsgrupper, kommittéer, nätverk, konferenser m.m. som Boverket medverkat i.

- Arbetsgruppernas uppgifter och befogenheter.

- De totala kostnaderna för det internationella arbetet samt med fördelning på arbete inom EU, nordiskt samarbete samt övrigt internationellt arbete.

- Finansieringskällor för det internationella arbetet.

Mål

Miljöledningssystem skall användas för att systematisera verksamhetsstrukturen och ständigt förbättra verkets miljöarbete.

Återrapporteringskrav

Boverket skall årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt regeringens beslut 2001-11-15 (dnr M2001/4509/Kn Riktlinjer för myndigheters redovisning av miljöledningsarbete).
1.4Uppdrag

1. Boverket skall genom rådet för hållbar utveckling lämna förslag på hur verksamheten vid Forum för hållbar utveckling bör bedrivas, samt vilka aktörer som forumet bör samverka med inom ramen för de fyra framtidsfrågorna enligt regeringens skrivelse En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social, och miljömässig (skr. 2003/04:129). De fyra framtidsfrågorna är Miljödriven tillväxt och välfärd, En god hälsa - framtidens viktigaste resurs, En samlad politik för hållbart samhällsbyggande samt Barn- och ungdomspolitik för ett åldrande samhälle. Det demografiska perspektivet är centralt. Av redovisningen skall särskilt framgå vilka åtgärder som avses vidtas under perioden 2005-2006 samt en tidsplan för detta. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2005.

2. Regeringen har under 2004 uppdragit åt Boverket att genomföra ett kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn som ett led i regeringens åtagande i pilotprojektet Bygga-Bo-dialogen. För att ytterligare intensifiera arbetet med hållbar utveckling och för att uppnå miljökvalitetsmålet får Boverket i uppdrag att även särskilt utveckla och genomföra miljöutbildningar för byggnadsarbetare. Genomförandet av uppdraget med angivande av använda medel, genomförda aktiviteter och måluppfyllelse skall rapporteras till regeringen senast den 31 december 2005.

3. Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. Boverket skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappspolitiska målen. Boverket skall även göra en uppföljning av föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 september 2005.

4. Boverket skall i samverkan med Ungdomsstyrelsen identifiera eller utforma indikatorer för utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende målet för bostadspolitiken. Indikatorerna skall, när så är lämpligt, belysa skillnader i ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, etnicitet, kulturell eller socioekonomisk bakgrund, ålder, bostadsort, sexuell läggning och eventuella funktionshinder samt möjliggöra internationella jämförelser. Uppdraget skall dels delredovisas med en första kartläggning av vilka områden indikatorerna skall spänna över den 1 juni 2005, dels slutredovisas till regeringen och Ungdomsstyrelsen senast den 1 december 2005.

5. Boverket skall göra en sammanställning av länsstyrelsernas arbete med att inom ramen för Hållbar samhällsplanering och byggande belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Med utgångspunkt i erfarenheterna från länsstyrelsernas arbete skall Boverket sammanställa en kort skrift som bl.a. innehåller lämpligt utformade checklistor för bedömning av kommunala översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Skriften skall syfta till att tjäna som en vägledning för kommunala förtroendemän och planerare och för tjänstemän inom länsstyrelserna. Skriften skall redovisas som en bilaga till årsredovisningen.

6. Boverket skall utvärdera sin verksamhet, inklusive sina föreskrifter, med avseende på konsumentperspektivet. Verket skall även redogöra dels för de åtgärder som verket avser att genomföra och dels ge förslag till andra åtgärder som andra aktörer kan vidta för att ytterligare stärka konsumentperspektivet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2006.

7. Boverket skall vidareutveckla metodiken för ortsanalyser. Arbetet med ortsanalyser utgör en grundförutsättning för ett fortsatt arbete med hållbar stadsutveckling och anknyter till pågående arbete med lokala arbetsmarknadsregioner där staden och tätorten ses som funktionell del. I arbetet med detta uppdrag skall Boverket söka samverkan med bl.a. Verket för näringslivsutveckling (NUTEK), Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) samt representanter för kommuner, regioner och övriga intressenter från näringsliv och det civila samhället. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 september 2005.

8. Boverket skall, efter samråd med Fiskeriverket, tillsammans med berörda myndigheter utarbeta och redovisa nya riktlinjer för kommunernas vattenplanering. Syftet med uppdraget är att kommunerna i sin vattenplanering, utifrån de nya riktlinjerna, skall lokalisera de vatten som är lämpliga för fiskodling. Riktlinjerna skall redovisas till Regeringskansliet, Jordbruksdepartementet, senast den 1 mars 2006.

9. Boverket skall svara för återstående del av avvecklingen av Statens institut för ekologisk hållbarhet fr.o.m. den 1 januari 2005.

10. Boverket skall senast den 1 augusti 2005 återrapportera till regeringen vilka bidrag som sökts av och beviljats till miljöorganisationer för 2005.


Uppdrag där Boverket är samverkanspart

1. Boverket skall på anmodan medverka i den översyn som pågår inom Regeringskansliet av statens stöd till bostadsbyggandet och kapitalförsörjningen till bostadssektorn. Översynen skall slutredovisas senast den 30 april 2005.

2. Boverket skall på anmodan bistå den nationella bostadssamordnaren, vars uppgift är att under en treårsperiod arbeta för att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att underlätta ungdomars tillträde på bostadsmarknaden.

3. Boverket skall vara samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod, och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Boverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005.

4. Boverket skall bistå Lantmäteriverket att tillsammans med Svenska kommunförbundet, ett antal länsstyrelser och kommuner göra en förstudie som beskriver hur informationsutbytet mellan kommuner, länsstyrelser, lantmäterimyndigheten och andra statliga organ och övriga berörda intressenter kan förbättras för att erhålla en effektiv digital detaljplaneprocess. En utarbetad processbeskrivning bör inkludera kopplingar mot kommunens översiktsplan och till det efterkommande bygglovsskedet. Statens, kommunernas och övriga aktörers roller när det gäller den digitala försörjningen med planeringsunderlag bör klarläggas. Resultatet av förstudien skall redovisas senast den 1 september 2005.


Pågående uppdrag

Uppdragen har lämnats i tidigare regleringsbrev (Rb) eller i särskilda regeringsbeslut (R). Angivet årtal avser slutredovisning av uppdraget.

- Medverka i DesignÅret 2005, R

- Förbereda inrättandet av ett nationellt forum för hållbar utveckling, februari 2005, R

- Se över gränsdragningen för obrutna fjäll, förlängs till juni 2005, Rb

- Utarbeta allmänna råd för bedömning av personsäkerhet i tunnlar, juni 2005, R

- Utvärdering av bostadssubventionsstöden, augusti 2005, R

- Undantag från regler om funktionskontroll av ventilationssystem, september 2005, R

- Metoder som bidrar till att stärka myndigheternas arbete med regionala utvecklingsprogram, september 2005, R

- Ta fram råd för PBL-tillämpning av nya regler om miljöbedömningar, december 2005, Rb

- Redovisa hur planeringen för en hållbar utveckling av Sveriges kustområden bättre kan stämma överens med det som EU rekommenderar för övriga Europa, januari 2006, R

- Driva ett sekretariat för Bygga-bo-dialogen för samordning, uppföljning, utvärdering och information samt för att genomföra ett kompetensutveklingsprogram för sektorn, december 2006, R

- Driva Byggkostnadsforum (BKF), 2007, R

- Beredning av projekt inför beslut om stöd till klimatinvesteringar, KLIMP, R
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:1Boverket (Ramanslag)
Disponeras av Boverket162 245 tkr
31:1 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)144 745 tkr
31:1 ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn (Ram)2 000 tkr
31:1 ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (Ram)1 500 tkr
31:1 ap.8Miljöutbildning för byggnadsarbetare (Ram)4 000 tkr
31:1 ap.9Nationellt forum för hållbar utveckling (Ram)10 000 tkr

Disponeras av regeringen990 tkr
31:1 ap.3Boverket: Förva - Regeringens disposition (Ram)990 tkr

Disponeras av Regeringskansliet1 795 tkr
31:1 ap.2Till internationellt arbete inom boende-samhällsplanerings- och byggområdet (Ram)1 795 tkr
31:1 ap.7Stöd till stiftelsen Byggdok (Ram)0 tkr


Villkor
31:1 ap.1 Förvaltningskostnader

I anslaget ingår högst 250 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket skall använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

Av anslaget får även högst 370 000 kronor användas för administration av investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus.

Boverket får därutöver fördela högst 2 000 000 kronor till ideella miljöorganisationers nationella och internationella arbete.31:1 ap.5 Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn

Anslagsposten disponeras för kompetensutvecklingsprogrammet för bygg- och fastighetssektorn inom ramen för Bygga-bo-dialogen enligt särskilt regeringsuppdrag.31:1 ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen

Anslagsposten disponeras för arbete med uppföljning och utvärdering av Bygga-bo-dialogen enligt särskilt regeringsuppdrag.31:1 ap.8 Miljöutbildning för byggnadsarbetare

Anslagsposten disponeras för miljöutbildning för byggnadsarbetare enligt uppdrag i regleringsbrevet 2005.31:1 ap.9 Nationellt forum för hållbar utveckling

Anslagsposten disponeras för verksamheten vid rådet för hållbar utveckling och dess kansli Forum för hållbar utveckling samt för kostnader för avvecklingen av verksamheten vid Statens institut för ekologisk hållbarhet.31:6Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)
Disponeras av Boverket32 802 tkr
31:6 ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ram)32 802 tkr

Disponeras av regeringen198 tkr
31:6 ap.2Bidr radon i bo - Regeringens disposition (Ram)198 tkr


Villkor
31:6 ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst fem miljoner kronor under 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

34:1Statens institut för ekologisk hållbarhet (Ramanslag)
Disponeras av Boverket0 tkr
34:1 ap.1IEH - del till BOV (Ram)0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:1 Boverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:1 ap.10Allt0
31:1 ap.50Allt0
31:1 ap.60Allt0
31:1 ap.80Allt0
31:1 ap.90Allt0
31:1 ap.30Allt990
31:1 ap.20Allt83
31:1 ap.70Allt0

31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:6 ap.10Allt0
31:6 ap.20Allt198

34:1 (2004) Statens institut för ekologisk hållbarhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:1 ap.1 (2004)0Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
31:1 ap.131:1 ap.3100 %
31:1 ap.231:1 ap.3100 %
31:1 ap.531:1 ap.3100 %
31:1 ap.631:1 ap.3100 %
31:1 ap.731:1 ap.3100 %
31:631:6 ap.2100 %
34:1 (2004)34:1 ap.1 (2004)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 29 Datum: 2004-12-16
Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 162 245 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Boverket 31:1 ap.1, 31:1 ap.5, 31:1 ap.6, 31:1 ap.8 och 31:1 ap.9.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Verksamhet med stöd i 4 § avgiftsförordningen
Intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen006 0006 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Boverket får ta ut ersättning för rapporter, konferenser och andra informationsinsatser samt för expertuppdrag som är förenliga med verkets verksamhet. Avgifterna skall bidra till att täcka kostnader för verksamheten. Boverket får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för varor och tjänster som anses förenliga med verkets uppgifter. Avgifternas storlek bestäms av Boverket. Intäkterna disponeras av Boverket.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Johanna Ode
Kopia till

Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket