Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:8

2005-11-24Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
10378 STOCKHOLMU2005/8719/Bia


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikEtikprövningsverksamhetEtikprövningsverksamhet
Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Etikprövningsverksamhet

Mål

Säkerställa att etikprövning genomförs med hög kvalitet och under beaktande av medborgarnas intresse. Prövningen skall genomföras så att säkerheten tryggas för såväl forskningspersoner som forskningshuvudmän samt genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.


Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa en samlad bedömning av hur den har bidragit till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.


Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål

Att genomföra en effektiv och rättssäker etikprövning.


Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal ärenden per månad, och

- genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen skall vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Vidare skall Centrala etikprövningsnämnden redovisa

- nämndens kostnader,

- genomsnittlig handläggningsskostnad per ansökan, och

- antal sammanträden inom nämnden.Verksamhetsgren Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Mål

Att utöva effektiv tillsyn av efterlevnaden av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.


Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa

- tillsynens omfattning och inriktning och hur tillsynsarbetet har bedrivits,

- antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som initierats av nämnden, och

- sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 och 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt, skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Centrala etikprövningsnämnden skall i samband med redovisningen av utgiftsprognos senast den 2 augusti respektive 1 november 2005, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna skall avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september 2005.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:9Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden4 157 tkr
26:9 ap.1Centrala etikprövningsnämnden (Ram)4 157 tkr

Disponeras av regeringen25 tkr
26:9 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)25 tkr


Villkor
26:9 ap.1 Centrala etikprövningsnämnden

1. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får inte disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:9 Centrala etikprövningsnämnden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:9 ap.10Allt0
26:9 ap.20Allt252.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
26:926:9 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)0
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)418
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 16 Datum: 2004-12-16
Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 4 157 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Centrala etikprövningsnämnden 26:9 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Centrala etikprövningsnämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet