Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:35

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Forskningspolitik Etikprövningsverksamhet Etikprövningsverksamhet
Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Etikprövningsverksamhet

Mål

Säkerställa att etikprövning genomförs med hög kvalitet och under beaktande av medborgarnas intresse. Prövningen skall genomföras så att säkerheten tryggas för såväl forskningspersoner som forskningshuvudmän samt genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa en samlad bedömning av hur den har bidragit till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål

Att genomföra en effektiv och rättssäker etikprövning.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal ärenden per månad, och

- genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen skall vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Vidare skall Centrala etikprövningsnämnden redovisa

- nämndens kostnader,

- genomsnittlig handläggningsskostnad per ansökan, och

- antal sammanträden inom nämnden.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Mål

Att utöva effektiv tillsyn av efterlevnaden av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa

- tillsynens omfattning och inriktning och hur tillsynsarbetet har bedrivits,

- antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som initierats av nämnden, och

- sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 och 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt, skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Centrala etikprövningsnämnden skall i samband med redovisningen av utgiftsprognos senast den 21 augusti respektive 2 november 2006, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna skall avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september 2006.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, samt

- den 2 november 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:9 Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden 4 204
ap.1 Centrala etikprövningsnämnden (ram) 4 204

Villkor för anslag 26:9

ap.1 Centrala etikprövningsnämnden

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
26:9 Centrala etikprövningsnämnden
ap.1 126 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
26:9 Centrala etikprövningsnämnden
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 418
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 350
2006-02-25 350
2006-03-25 350
2006-04-25 350
2006-05-25 350
2006-06-25 350
2006-07-25 350
2006-08-25 350
2006-09-25 350
2006-10-25 350
2006-11-25 350
2006-12-25 354
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:9 ap.1 Centrala etikprövningsnämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Centrala etikprövningsnämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet