Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut19

2005-12-08Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMJo2005/2850


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 40:6
Riksdagen har beslutat om anslaget anslaget 40:6. för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:119).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:6Bidrag till miljömärkning av produkter (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet4 374 tkr
40:6 ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (Obetecknat)2 187 tkr
40:6 ap.2EU:s miljömärkningssystem (Obetecknat)2 187 tkr

Disponeras av regeringen26 tkr
40:6 ap.6Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat)26 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:6 ap.10Inget0
40:6 ap.20Inget0
40:6 ap.60Inget262.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
40:6 ap.3Obetecknat
40:6 ap.4Obetecknat2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund