Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:62

2005-12-15
U2005/9529/Kr
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Kulturpolitik Kulturmiljö Myndighetsarbete
Arkeologisk uppdragsverksamhet
Vård
Kommunikation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för verksamheten inom kulturmiljöområdet (prop.1998/99:114, bet.1999/2000:KrU7, rskr.1999/2000:196) är

- ett försvarat och bevarat kulturarv,

- ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen,

- allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön,

- nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.

Riksantikvarieämbetet skall som central myndighet arbeta för att målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet uppnås.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Riksantikvarieämbetets verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett stärkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Riksantikvarieämbetet skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1

Verksamhetsområde Kulturmiljö

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsarbete

Mål 1

Målet är att myndigheten skall vidareutvecka arbetet med kulturmiljöns bevarande och bruk. Riksantikvarieämbetets verksamhet skall syfta till att

- arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling,

- stärka kulturarvets och kulturmiljöns ställning i den regionala och lokala utvecklingen,

- kulturarvet och miljöns kulturvärden skall tas till vara inom olika samhällssektorer,

- kunskapsuppbyggnaden utvecklas och resultaten sprids,

- sektorsforskningen utvecklas och resultaten sprids,

Målet är vidare att myndighetsutövningen och bidragsgivningen skall åstadkomma största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa sina insatser samt göra en bedömning av vilka effekter som dessa har haft.

Mål 2

Målet är att Riksantikvarieämbetet skall vara samlande och pådrivande i kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet skall vidare arbeta för att utveckla samspelet mellan den statliga kulturmiljöorganisationen, kommunerna, de regionala museerna och de centrala kulturarvsinstitutionerna.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts och analysera hur samarbetet inom kulturmiljösektorn har utvecklats.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Arkeologisk uppdragsverksamhet

Mål

Målet är att den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet skall vara förebildlig i fråga om antikvarisk och vetenskaplig kvalitet, relevans och kostnadseffektivitet.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa de insatser som vidtagits för att utveckla Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet samt resultaten av dessa åtgärder. Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra servicen gentemot uppdragsbeställarna och för att öka tillgängligheten till undersökningsresultaten.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Vård

Mål

Målet är att myndigheten skall vara samlande och pådrivande i arbetet för att kunna bevara det fysiska kulturarvet. Vidare skall myndigheten bidra till en kunskapsuppbyggnad och vidareutveckling av metoderna för bevarande, med särskild inriktning mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att uppnå målet samt resultaten av detta arbete. Redovisningen skall innehålla en analys som förklarar såväl vad som lett till att målet uppnåtts, som varför i förekommande fall målet inte har nåtts. Om målet inte nåtts skall förslag till åtgärder för att öka måluppfyllelsen presenteras.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Kommunikation

Mål

Målet är att allas förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för kulturarvet skall öka och att tillgängligheten till och användningen av information om kulturmiljövärdena skall förbättras.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att öka allas förståelse för, delaktighet i samt ansvarstagande för kulturarvet. Redovisningen skall även visa vad som gjorts för att tillgängliggöra kulturarvet genom utveckling av tjänster baserade på olika informationssystem samt vilka insatser som gjorts för att utveckla Riksantikvarieämbetets egna besöksmål.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Riksantikvarieämbetet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Det moderna samhällets kulturarv och storstadspolitiken

Riksantikvarieämbetet skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet med det moderna samhällets kulturarv, inklusive storstädernas kulturmiljövärden, utvecklas och integreras i kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet skall samverka med de kommuner som omfattas av lokala utvecklingsavtal. Formerna för och resultatet av denna samverkan skall delrapporteras i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2006.

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

Omvärldsanalys

Riksantikvarieämbetet skall senast den 1 oktober 2006 redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som kan ha betydelse för kulturarvet och kulturpolitikens utveckling. Omvärldsanalysen skall även innehålla en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kulturmiljösektorn. Vidare skall omvärldsanalysen även innehålla en sammanfattande bedömning av utvecklingen av det regionala kulturmiljöarbetet.

Funktionshindrades tillgänglighet

Målet är att den kulturhistoriskt värdefulla miljön och bebyggelsen så långt möjligt tillgängliggörs för personer med funktionshinder. Regeringen har godtagit de förslag till etappmål, som Riksantikvarieämbetet redovisade till regeringen (dnr Ku2002/1691/Ka) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa insatserna och en analys av måluppfyllelsen av etappmålen för 2006.

Regionala museer i Skåne län

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport senast den 1 juli 2006 redovisa utfallet av fördelningen av bidrag till de regionala museerna i Skåne län. Av redovisningen skall framgå bl.a. bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och belopp samt vilka resultat som uppnåtts.

EU:s strukturfondsprogram

Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och andra gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som har utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas senast den 1 april 2006 till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet). Av redovisningen skall även framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

Kultur 2000

Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2000), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd, hur mycket EU-medel som utbetalats samt utvärdera programmet efter genomförda programperioder. Statens kulturråd skall samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 april 2006. Statens kulturråd och Riksantikvariämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras. Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd och Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) utveckla formerna för myndighetens medverkan i ramprogrammets programkommitté.

Miljömål

1. Riksantikvarieämbetet skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år.

Återrapportering:

Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer Miljömålsrådet utfärdar. Första rapporteringstillfället skall vara den 31 december 2006.

2. Inom ramen för sitt miljömålsansvar skall Riksantikvarieämbetet, tillsammans med berörda myndigheter, vidareutveckla strategin för hushållning av mark, vatten och bebyggd miljö.

Återrapportering:

Rapporteringen av arbetet ska ske till, och i enlighet med de riktlinjer det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket utfärdar.

Regionalt utvecklingsarbete

Riksantikvarieämbetet skall vara en samverkanspart i regionalt utvecklingsarbete, bl.a. i arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen, genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Riksantikvarieämbetet skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Riksantikvarieämbetet skall vid förfrågan från länets programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Prognoser 2006-2009

Riksantikvarieämbetet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

4

Uppdrag

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet skall samordna den del av Kulturarvs-IT som genomförs på regionala och kommunala kulturinstitutioner. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen redovisa antalet institutioner som medverkar i Kulturarvs-IT samt vilka dessa är. Riksantikvarieämbetet skall också redovisa antalet anställda (arbetsledare och anställda med lönebidrag) på varje institution. Riksantikvarieämbetet skall också, utifrån redovisningar från respektive institution, till regeringen redovisa en övergripande analys av såväl den verksamhet, som dess resultat och effekter, satsningen har bidragit till vid respektive institution.

Forskning

Riksantikvarieämbetet skall återrapportera insatser för att i samverkan med berörda parter introducera nya former för innovativ och sektorsövergripande kulturarvsvetenskaplig forskning. Redovisningen skall lämnas i en särskild rapport till regeringen senast den 1 november 2006.

Jordbrukspolitiken

Riksantikvarieämbetet skall i samverkan med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fortlöpande följa och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget skall genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2003:20). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Där så bedöms angeläget bör resultaten publiceras på engelska. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

Miljömål

1. Riksantikvarieämbetet skall som myndighet med övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön utveckla kulturmiljöarbetet mot bakgrund av miljömålen som anges i propositionen (prop. 2004/05:150) Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag. Inom ramen för arbetet med att nå miljökvalitetsmålen skall Riksantikvarieämbetet

- i samråd med länsstyrelser och övriga berörda myndigheter utforma en strategisk och långsiktig kulturmiljöövervakning som redovisas i återkommande kulturmiljöbokslut,

- utarbeta ett förslag till nationellt genomförande av Europeiska landskapskonventionen. I uppdraget ingår en översyn av ansvarsfördelningen mellan myndigheter när det gäller landskapsfrågor,

- genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser i syfte att höja de offentliga aktörernas kompetens inom arbetet med att bevara, utveckla och bruka bebyggelsens kulturhistoriska värden,

- tillsammans med berörda myndigheter stödja och vägleda kommuner och länsstyrelser i deras arbete med planeringsunderlag,

- ge stöd till berörda länsstyrelsers pilotarbete med regionala landskapsstrategier,

- bistå Naturvårdsverket i arbetet under 2006 med att ta fram ett register över restaureringsåtgärder i och vid vatten,

- redovisa hur kulturmiljöaspekterna på ett ändamålsenligt sätt kan behandlas i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2007.

Riksantikvarieämbetet skall göra en samlad återrapportering relaterad till miljömålen i årsredovisningen för 2006.

2. Riksantikvarieämbetet skall för respektive år 2004, 2005 och 2006 redovisa vilka insatser som genomförts, samt hur resurserna fördelats, när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslag 28:26 Bidrag till kulturmiljövård från utgiftsområde 20 under perioden 2001-2006. Redovisningen lämnas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 23 mars 2007.

Omlokalisering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera delar av verksamheten från Stockholm. Merkostnader bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemmaning. Redovisning skall ske i delårsrapporten och årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Riksantikvarieämbetet skall, förbereda aktivitetet inför Barnkulturåret 2007. Resultatet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:25 Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet 195 416
ap.1 Riksantikvarieämbetet (ram) 185 812
ap.2 Kulturarvs-IT (ram) 9 604

Villkor för anslag 28:25

ap.1 Riksantikvarieämbetet

- Av anslaget får högst 3 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet.

- I anslaget ingår 319 000 kronor för en personlig anställning som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. När den personliga anställningen upphör skall beloppet föras bort som en besparing.

- I anslaget ingår 1 200 000 kronor för Riksantikvarieämbetets övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen skall användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT.

28:26 Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet 260 618
ap.1 Bidrag till kulturmiljövård (ram) 256 618
ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer (ram) 4 000

Villkor för anslag 28:26

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

Byggnadsvård och kulturstöd vid ombyggnad m.m.

- Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2, 5 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Av anslagsposten får högst 18 000 000 kronor disponeras för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enligt 7 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Av anslagsposten får också medel användas för projektering av vårdinsatser som utförs på Riksantikvarieämbetets eget förslag samt för insatser för att göra kulturmiljöer och kulturminnen tillgängliga för allmänheten.

- Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Fornminnes- och kulturlandskapsvård

- Bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag samt bidrag enligt 6, 10 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 10 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre exploateringsundersökningar.

- Av anslagsposten får medel användas för vård av fornlämningar och för vård för säkerställande av kulturvärden i landskapet. I tillämpliga delar bör samordning ske med insatser som finansieras med medel under utgiftsområde 20 (Allmän miljö- och naturvård) och 23 (Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar).

Kulturreservat

Intrångsersättning får betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap 9 § miljöbalken.

Kunskapsunderlag

- Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda medel för insatser för att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till kunskapsunderlag som i första hand är avsedda att användas regionalt. Särskilt skall tvärsektoriella projekt där kulturarvets betydelse i samhället beaktas.

- Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda högst 4 000 000 kronor för att utveckla och modernisera redovisnings- och uppföljningssystemet BEA.

- Av anslagsposten får 1 900 000 kronor användas för Riksantikvarieämbetets licensavgifter för digital fornminnesinformation.

Miljömål

- Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda 1 900 000 kronor för att utforma en kulturmiljöövervakning och kulturmiljöbokslut samt utbildnings- och utvecklingsinsatser i syfte att nå delmålet God bebyggd miljö. Detta i enlighet med miljömålspropositionen (2004/05:150) Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag.

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

28:30 Bidrag till regionala museer (Ramanslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet 8 944
ap.3 Bidrag till regionala museer i Skåne län (ram) 8 944

Villkor för anslag 28:30

ap.3 Bidrag till regionala museer i Skåne län

- Anslagsposten får användas för statsbidrag för kulturmiljövård enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande regionala museer: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer. Vidareförmedling får ske till andra institutioner.

- I anslagsposten ingår 400 000 kronor för kostnader i samband med en anställning vid Kulturen i Lund.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

- Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Riksantikvarieämbetet skall fördela stödenheterna mellan de stödberättigade institutionerna efter samråd med Statens kulturråd och det regionala självstyrelseorganet. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2005 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Riksantikvarieämbetet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksantikvarieämbetet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och övriga uppgifter som Riksantikvarieämbetet finner lämpliga för t.ex. statistiska ändamål. Riksantikvarieämbetet skall härvid samråda med Statens kulturråd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:25 Riksantikvarieämbetet
ap.1 5 862 Allt 0
ap.2 0 Allt 0
28:26 Bidrag till kulturmiljövård
ap.1 7 819 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
28:30 Bidrag till regionala museer
ap.3 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
28:25 Riksantikvarieämbetet
28:25 ap.3 28:25 ap.2 2 849
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
28:25 Riksantikvarieämbetet
ap.3 ram
28:26 Bidrag till kulturmiljövård
ap.3 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
28:26 Bidrag till kulturmiljövård
28:26 ap.1 100 000 70 000 70 000 2009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Riksantikvarieämbetet bemyndigas att under 2006 besluta om bidrag som, inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2007-2009.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 90 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 21 830
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 16 284
2006-02-25 16 284
2006-03-25 16 284
2006-04-25 16 284
2006-05-25 16 284
2006-06-25 16 284
2006-07-25 16 284
2006-08-25 16 284
2006-09-25 16 284
2006-10-25 16 284
2006-11-25 16 284
2006-12-25 16 292
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:25 ap.1 Riksantikvarieämbetet
28:25 ap.2 Kulturarvs-IT

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Arkeologisk uppdragsverksamhet 8 466 -3 540 150 150 0 4 926
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksantikvarieämbetet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksantikvarieämbetet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

- Riksantikvarieämbetet får mot avgift förmedla det arkeologiska dokumentations- och analysverktyget INTRASIS till andra myndigheter och enskilda, inom och utom landet. Inkomsterna disponeras av Riksantikvarieämbetet.

- Riksantikvarieämbetets verksamhet inom avdelningen för arkeologiska undersökningar skall utgöra separat resultatområde som sin helhet finansieras av avgiftsintäkter och andra intäkter av utförda uppdrag. Avgifternas storlek bestäms av Riksantikvarieämbetet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Riksantikvarieämbetet.

- Riksantikvarieämbetets ekonomiska resultat av verksamheten inom avdelningen för arkeologiska undersökningar skall särredovisas i årsredovisningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksantikvarieämbetet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidraget eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen beslutat om.

Återrapportering: Riksantikvarieämbetet skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 30 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Sophia Laurin
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
samtliga länsstyrelser
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska byggnadsvårdsföreningen