Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 25:12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk 94 697
ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram) 94 697
Disponeras av Svenska institutet 729
ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (ram) 729
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling 107
ap.5 Utvecklingsarbete (ram) 107

Villkor för anslag 25:12

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2006 utgöra 11 250 kronor per elev.

Bidrag lämnas även enligt regeringsbeslut den 8 december 2003 för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam. Belopp som avses i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2006 utgöra 11 250 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen skall för bidragsåret 2006 utgöra 11 250 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning skall av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall utbetalas från denna anslagspost.

200 000 kronor skall efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag skall utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten skall användas för lönekostnader m.m. till av Statens skolverk anställd personal vid Europaskolorna.

ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt

Av bidraget får högst 100 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 629 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenutbildningskurser) m.m.

Medlen skall utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under månaderna februari och september 2006 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen skall senast den 1 februari 2007 till Utbildnings- och kulturdepartementet och Svenska institutet lämna redogörelse för användningen av tilldelade medel och resultat för verksamheten för budgetåret 2006.

Svenska institutet skall senast den 1 mars 2006 lämna budgeteringsunderlag till Utbildnings- och kulturdepartementet för Riksföreningen Sverigekontakt.

ap.5 Utvecklingsarbete

Medel får användas inom ramen för Myndigheten för skolutvecklings utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.1 2 838 3 % 0
ap.4 22 3 % 0
ap.5 3 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
25:12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
25:13 ap.6 25:12 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
25:12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.6 ram
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Margareta Wiman
Kopia till
UD-PIK
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för skolutveckling
Riksföreningen Sverigekontakt
Svenska utlandskolors förening