Justitiedepartementet
Regeringsbeslut12

2005-12-01Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 5 tr
111 20 STOCKHOLMJu2005/10553/Å


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Rättsmedicinalverket och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringRättspsykiatri
Rättsmedicin
Rättskemi
Rättsgenetik1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Rättspsykiatri

Mål 1

Kvaliteten i den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten skall vidareutvecklas. Verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.


Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Åtgärder som vidtagits för att de rättspsykiatriska undersökningarna skall vara anpassade till uppdragsgivarnas behov.

 • Andel samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

 • I vilken utsträckning domstolarna följt de förslag till påföljd som lämnats av Rättsmedicinalverket i de rättspsykiatriska utlåtandena.

 • Andelen ärenden inom rättspsykiatrin där väntetiden i häkte överstigit sju dagar, utredningstider för häktade och ej häktade samt andelen ärenden där anstånd begärts för häktade respektive ej häktade.

 • Vilka åtgärder som vidtagits för att minska väntetiderna i häkte.

 • Kostnader per ärendetyp.

 • Antal och andel ärenden inom rättspsykiatrin där den undersökte personen var i åldern 15-20 år.

 • Uppdragsgivarnas syn på undersökningarnas genomförande och kvalitet skall enligt en bestämd ordning redovisas vart fjärde år. Redovisningen för budgetåret 2005 skall avse rättspsykiatrin.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras.


Mål 2

Undersökningsenheterna skall erbjuda god omvårdnad och samtidigt tillgodose behovet av samhällsskydd.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målet och en bedömning av åtgärdernas resultat. Av redovisningen skall bl.a. framgå följande.

 • I vilken utsträckning hot eller våld mot personal eller intagna på undersökningsenheterna förekommit.

 • Om rymningar eller fritagningar från undersökningsenheterna förekommit och i sådana fall i vilken omfattning.Verksamhetsgren Rättsmedicin

Mål

Kvaliteten i den rättsmedicinska undersökningsverksamheten skall vidareutvecklas. Verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.


Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Åtgärder som vidtagits för att de rättsmedicinska undersökningarna skall vara anpassade till uppdragsgivarnas behov.

 • Andel samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

 • Genomsnittliga handläggningstider.

 • Vidtagna åtgärder för att minska handläggningstiderna för obduktionsärenden.

 • Kostnader per ärendetyp

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras.Verksamhetsgren Rättskemi

Mål

Kvaliteten i den rättskemiska undersökningsverksamheten skall vidareutvecklas. Verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.


Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Åtgärder som vidtagits för att de rättskemiska undersökningarna skall vara anpassade till uppdragsgivarnas behov.

 • Genomsnittliga handläggningstider

 • Kostnader per ärendetyp.Verksamhetsgren Rättsgenetik

Mål

Kvaliteten i den rättsgenetiska undersökningsverksamheten skall vidareutvecklas. Verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.


Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Åtgärder som vidtagits för att de rättsgenetiska undersökningarna skall vara anpassade till uppdragsgivarnas behov.

 • Genomsnittliga handläggningstider.

 • Kostnader per ärendetyp.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål

Rättsmedicinalverket skall bidra till det brottsförebyggande arbetet.


Övrig återrapportering

Rättsmedicinalverket skall redovisa:

 • Vidtagna åtgärder för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter.

 • Vilka åtgärder som vidtagits och som planeras samt vilka hinder som finns för att uppnå målen med den s.k. 24-timmarsmyndigheten.

 • Insatser som Rättsmedicinalverket har gjort i fråga om internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde.

 • Insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser medfört.

 • Insatser för att sprida resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet inom verkets område till rättsväsendet och andra berörda.

 • Vilka fortsatta insatser som har genomförts, av Rättsmedicinalverket självt och i samarbete med andra, för att utveckla förutsättningarna för att göra säkrare riskbedömningar.

 • Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

 • Rättsmedicinalverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes. Redovisning skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och 1 november. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Rättsmedicinalverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och specialistkunskap. Av särskild vikt är att minska sårbarheten när det gäller utnyttjandet av och tillgången på rättsläkare genom en aktiv och strategisk rekrytering och utbildning.

Återrapporteringskrav

Rättsmedicinalverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Rättsmedicinalverket skall, i den utsträckning det inte följer av återrapporteringskraven ovan, redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Kompetensutveckling m.m.

 • Åtgärder som vidtagits för att höja personalens kompetens.

 • Vidtagna åtgärder dels för att vidareutveckla den expertkompetens som finns inom verket när det gäller såväl verksamhetsanpassning som frågor om bemötande av personer som blir föremål för undersökning, särskilt i fråga om ungdomar samt kvinnor och barn som utsatts för våld inom familjen, dels för att sprida sådan kunskap till personer verksamma inom verket och inom andra myndigheter.

 • Vilka fortsatta insatser som har gjorts för att förbättra arbetsformerna och utveckla ledarskapet.

 • Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering inom myndigheten.

Jämställdhet

 • Myndighetens personalsammansättning med avseende på personalkategorier, ålder och kön.

 • Åtgärder som har vidtagits på det personalpolitiska området för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män.

Arbetsmiljö

 • Åtgärder som vidtagits för att främja en god arbetsmiljö.

 • Åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom myndigheten samt för att rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:8Rättsmedicinalverket (Ramanslag)
Disponeras av Rättsmedicinalverket227 200 tkr
4:8 ap.1Rättsmedicinalverket (Ram)227 200 tkr

Disponeras av regeringen1 371 tkr
4:8 ap.2Rättsmedicinalverket - Regeringens disposition (Ram)1 371 tkr


Villkor
4:8 ap.1 Rättsmedicinalverket

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:8 Rättsmedicinalverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:8 ap.10Allt0
4:8 ap.20Allt1 3712.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
4:84:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)70 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)23 457
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 39 Datum: 2004-12-16
Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 227 200 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Rättsmedicinalverket 4:8 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offenligrättslig verksamhet
Rättsgenetik4 358-51016 00016 500-5003 348
Uppdragsverksamhet
Rättskemi1 5281 14022 00022 00002 668
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för den uppdrags- och offentligrättsliga verksamheten inom de rättskemiska och rättsgenetiska områdena. Avgifternas storlek bestäms av Rättsmedicinalverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverket skall i sin årsredovisning särredovisa den avgiftsfinansierade verksamheten per område.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Andreas Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret