Utrikesdepartementet
ProtokollI:3
vid regeringssammanträde
2005-11-24UD2005/61259/
PLAN (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 05, bet. 2004/05:UU1, rskr. 2004/05:91).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:2Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete5 000 tkr
5:2 ap.3Sida Verksamhet utomlands (Ram)5 000 tkr

Disponeras av Rikspolisstyrelsen2 000 tkr
5:2 ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (Ram)2 000 tkr

Disponeras av Försvarsmakten75 000 tkr
5:2 ap.1Försvarsmakten (Ram)75 000 tkr

Disponeras av regeringen8 451 tkr
5:2 ap.5Till regeringens disposition (Ram)7 668 tkr
5:2 ap.7Till regeringens disposition (ansl.spar och 0,6%) (Ram)783 tkr

Disponeras av Regeringskansliet40 000 tkr
5:2 ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (Ram)40 000 tkr


Villkor
5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslaget anges i regleringsbreven för de myndigheter som disponerar medel enligt nedan (för Försvarsmakten, se regleringsbrev inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet, för Rikspolisstyrelsen, se regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, och för Sida, se regleringsbrev inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd).

Anslaget får användas till freds- och säkerhetsfrämjande insatser:

- för att med bred geografisk spridning - ställa svensk personal -militära och civila observatörer, poliser och andra experter - till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) inklusive EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt Nato/PfP, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6);

- stöd till särskilda insatser - såsom stöd till studier, seminarier, konferenser och andra projekt inom krishantering, fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Stöd kan även ges till svenska och utländska enskilda organisationer och institutioner som verkar inom dessa områden, liksom inom folkrätt och mänskliga rättigheter.5:2 ap.1 Försvarsmakten

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på missioner och verksamhet planerad för budgetåret 2005, enligt indikativa belopp inom parentes (miljoner kronor).

Missioner

Missions-förkortning

Indikativa belopp mnkr

Afrika

FN:s mission i Demokratiska republiken Kongo

MONUC

(6,0)

FN:s mission i Etiopien/Eritrea

UNMEE

(5,5)

FN:s mission i Sierra Leone

UNAMSIL

(3,9)

Internationella övervakningsmissionen i Nubabergen, Sudan (samt ev. efterföljande FN-mission)

JMM

(4,2)

AU:s observatörsinsats i Darfur, Sudan

(2,2)

FN:s kontor för Västafrika, UNOWA

(1,6)

EU-kommissionen i Monrovia, Liberia

(0,55)

Asien

FN:s mission i Afghanistan

UNAMA

(3,5)

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan

UNMOGIP

(7,2)

Övervakningsmissionen i Korea

NNSC

(8,0)

FN:s mission i Östtimor

UNMISET

(1,1)

Europa

FN:s observatörsmission i Georgien

UNOMIG

(3,3)

OSSE:s gränsövervakningsmission i Georgien

(2,6)

EU:s övervakningsmission på västra Balkan

EUMM

(6,8)

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina

UNTSO

(7,8)

Övrigt

Gemensamma missionskostnader

(3,6)

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

(7,15)

Summa

75,0Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.5:2 ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på missioner och verksamhet planerade för budgetåret 2005, enligt indikativa belopp inom parentes (tusen kronor).

Missioner

Indikativa belopp tkr

Polis till Shirbrig stab

(150)

Nya eller utökade missioner enligt separat regeringsbeslut

(1 850)Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.5:2 ap.3 Sida Verksamhet utomlands

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet.5:2 ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.5:2 ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten är i första hand avsedd att användas för att finansiera oförutsett svenskt deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande insatser (ej väpnad trupp). Anslagsposten kan även användas för andra särskilt angelägna insatser av säkerhetsfrämjande och fredsbyggande karaktär.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:2 ap.30Allt0
5:2 ap.20Allt0
5:2 ap.10Allt0
5:2 ap.50Allt0
5:2 ap.70Allt783
5:2 ap.40Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
5:2 ap.15:2 ap.7100 %
5:2 ap.25:2 ap.7100 %
5:2 ap.35:2 ap.7100 %
5:2 ap.45:2 ap.7100 %
5:2 ap.55:2 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
5:2 ap.6Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:2 ap.35 0006 5006 5002007
5:2 ap.22 0002 6002 6002007
5:2 ap.175 00097 80097 8002007
5:2 ap.58 00011 10011 1002007
5:2 ap.440 00052 00052 0002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkterUtdrag till

Statsrådsberedningen
SB Internrevision
Ju-PO
UD-EC
UD-EP
UD-FMR
UD-GU
UD-GS
UD-ESEK
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-A-RED
UD-P-SIR
Fö-SI
Fö-MIL
Fö-EPS
Fi-BA
RK-FA
Riksdagen UU
Rikspolisstyrelsen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen