Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B1

2005-12-20
Ju2005/9786/PO
Ju2005/11595/PO (delvis)
Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:juU1, rskr. 2005/06:119).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2 Säkerhetspolisen (Ramanslag)
Disponeras av Säkerhetspolisen 698 631
ap.1 Säkerhetspolisen (ram) 698 631
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Säkerhetspolisen - Regeringens disposition (ram) 0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
4:2 Säkerhetspolisen
ap.1 20 957 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
4:2 Säkerhetspolisen
4:2 ap.2 4:2 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 69 863
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 58 219
2006-02-25 58 219
2006-03-25 58 219
2006-04-25 58 219
2006-05-25 58 219
2006-06-25 58 219
2006-07-25 58 219
2006-08-25 58 219
2006-09-25 58 219
2006-10-25 58 219
2006-11-25 58 219
2006-12-25 58 222
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1 Säkerhetspolisen
Kopia till
Anna-Karin Jatko