Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:2

2005-12-01Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMUD2005/66027/PLAN (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 39:3 och 39:4 (2004) Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:118, prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet219 300 tkr
39:3 ap.1Exportrådet (Ram)219 300 tkr

Disponeras av regeringen60 656 tkr
39:3 ap.4Till regeringens disposition (Ram)53 307 tkr
39:3 ap.5Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)7 349 tkr

Disponeras av Regeringskansliet37 000 tkr
39:3 ap.2Till regeringskansliets disposition (Ram)12 000 tkr
39:3 ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (Ram)2 000 tkr
39:3 ap.6Projektexportfrämjande (Ram)23 000 tkr


Villkor
39:3 ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas till Exportrådet med 18 275 000 kronor per månad exklusive februari då 36 550 000 kronor skall betalas ut och december då 14 121 000 kronor skall betalas ut . Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2005.39:3 ap.2 Till regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.39:3 ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.39:3 ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.39:3 ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:4AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet0 tkr
39:4 ap.1del till KAMK (Ram)0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3 Exportfrämjande verksamhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:3 ap.1014 121 tkr0
39:3 ap.40Allt0
39:3 ap.50Allt7 349
39:3 ap.20Allt0
39:3 ap.30Allt0
39:3 ap.60Allt0

39:4 (2004) AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:4 ap.1 (2004)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
39:3 ap.239:3 ap.5100 %
39:3 ap.339:3 ap.5100 %
39:3 ap.439:3 ap.5100 %
39:3 ap.10239:3 ap.5100 %
39:3 ap.10339:3 ap.5100 %
39:3 ap.10539:3 ap.5100 %
39:3 ap.10639:3 ap.5100 %
39:4 (2004)39:4 ap.1 (2004)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
39:3 ap.102Ram
39:3 ap.103Ram
39:3 ap.105Ram
39:3 ap.106Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Kerstin Nordlund Malmegård
Kopia till

UD/RS
UD/A-RED
UD/EC
UD/EIM-PES
UD/PIK
UD/Plan
UD/UrH
UD/Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU)
Fi/Ba
SB/Rev
RK FA/EK Red
Information Rosenbad
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Riksdagen, Näringsutskottet
Sveriges Exportråd