Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:10

2005-12-15
UD2005/69388/EIM
(delvis)
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:122).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Kommerskollegium och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande Internationell handelspolitik och inre marknaden Inre marknaden
Yttre handelspolitiken

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål

Bidra till en effektiv inre marknad och öppen handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO.

Återrapportering

En sammanfattande bedömning hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, inkluderande en bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kollegiets ansvarsområde.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Inre marknaden

Mål

1. Att bidra till en effektiv inre marknad inbegripet att bidra till en effektivisering av de horisontella instrumenten på den inre marknaden samt handelspolitiska aspekter på Nya metodendirektiven och standardisering.

2. Att förse regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag av hög kvalitet och särskilt beakta det samlade svenska intresset men även det svenska näringslivets och konsumenternas intressen. Analysarbetet bör inriktas på åtgärder som syftar till ökad tillväxt eller ökad handel, liksom åtgärder som bidrar till Lissabonstrategins genomförande.

3. Att minska eller eliminera handelshinder och andra problem

a. inom EU/EES, inklusive Turkiet, och i relevanta fall WTO, genom att granska och påverka utformningen av såväl utländska som svenska förslag till tekniska föreskrifter, och när det gäller utländska förslag aktivt förmedla information om systemen.

b. på den inre marknaden genom rollen som SOLVIT-center (samordningscentral och central kontaktpunkt för företag och enskilda)

4. Bidra till erfarenhetsutbyte och förbättrat administrativt samarbete med EU:s medlemsländer och EES-länderna på den inre marknaden.

5. Öka svenska myndigheters och allmänhetens kunskaper om den inre marknaden samt de rättigheter - och för myndigheter, de skyldigheter - som följer av EU-medlemsskapet.

 

Återrapportering

1. En sammanfattande redogörelse av de viktigaste insatserna.

2. En sammanfattande redogörelse av verksamhetens omfattning och viktiga utredningar. I årsredovisningen skall även redogöras för hur information inhämtas och hur samråd normalt ägt rum med intressenter.

3. En redovisning, innehållande jämförande uppgifter från de senaste tre årens redovisningar, skall lämnas tre gånger per år (senast den 15 maj och den 15 september samt i årsredovisningen) enligt följande för respektive punkt

a. svenska och utländska anmälningar fördelat på sektorer och länder och en analys av de relevanta reaktioner dessa anmälningar utlöst samt de åtgärder kollegiet har vidtagit i enskilda ärenden för att avvärja att handelshinder uppstår och för att öka information om procedurernas innehåll och möjligheter.

b. anmälda problem och vidtagna åtgärder fördelat på de fyra friheterna, länder och hindertyper.

En sammanfattande bedömning hur verksamheten bidragit till att nå målen skall lämnas i årsredovisningen.

4. Vidtagna åtgärder.

5. Vidtagna åtgärder.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Yttre handelspolitiken

Mål

1. Att bidra till en öppen yttre handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO samt vidareutvecklade bilaterala handelsrelationer och regionala frihandelsavtal samt partnerskapsavtal

2a. Att förse regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag av hög kvalitet. Under året skall följande områden prioriteras:

 • de områden som förhandlas inom ramen för WTO:s Dohadagordning,

 • tvistlösning inom WTO, inklusive de konsekvenser som följer av detta för svenskt näringsliv,

 • anslutningsförhandlingar samt handelspolitiska granskningar i WTO,

 • regionala och bilaterala frihandelsavtal, avseende innehåll, utformning och WTO-förenlighet, inbegripet nya områden,

 • EU:s antidumpnings-, utjämnings- och skyddsåtgärder samt

 • den externa dimensionen av Lissabonstrategin.

2b. Att bidra till regeringens beredning av ärenden bl.a.

 • i EU:s 133-kommitté,

 • i OECD:s handelskommitté och investeringskommitté,

 • i regeringens berednings- respektive referensgrupp för WTO-frågor,

 • genom nya former för samverkan med det svenska näringslivet,

 • angående handel och arbetsvillkor samt företags sociala och miljömässiga ansvar (CSR) ur ett handelsperspektiv.

2c. Att särskilt beakta:

 • det samlade svenska intresset särskilt det svenska näringslivets och konsumenternas intressen,

 • att handelspolitiken bidrar till regeringens övergripande mål om tillväxt samt en rättvis och hållbar global utveckling och

 • utvecklingsländernas intressen och integrering i handelssystemet.

3. Att öka kunskapen om en öppen handels betydelse för den ekonomiska utvecklingen samt om det globala handelssystemet.

4. Att möta ökande behov och efterfrågan på bidrag till erfarenhetsutbytet med och stödet till utvecklingsländer samt till EU:s grannländer på det handelspolitiska området.

5. Att uppnå tullättnader för svenskt näringsliv.

6. Att ge information till och underlätta för exportörer från utvecklingsländer att identifiera och lösa regelrelaterade handelshinder vid export till den svenska marknaden (Open Trade Gate Sweden). Beslut om finansiering fattas i särskild ordning.

Återrapportering

1-6. En sammanfattande redogörelse av de viktigaste insatserna.

2. En sammanfattande redogörelse av verksamhetens omfattning och viktiga utredningar. Formerna för samverkan med näringslivet bör redovisas.

Som ett bidrag till regeringens resultatskrivelse om politiken för global utveckling skall Kommerskollegium senast den 15 december 2006 rapportera om myndighetens verksamhet i dessa avseenden.

4. En sammanfattande redogörelse av verksamhetens omfattning och genomförda biståndsinsatser.

5. Redovisa antal ärenden samt uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

6. En sammanfattande redogörelse avseende marknadsföringsinsatser och förfrågningar fördelade ämnes- och ländervis.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

21 augusti

2 november

Jämställdhetsintegrering

Att motverka diskriminering och att stärka kvinnors tillgång till resurser och medinflytande är avgörande för en effektiv bekämpning av fattigdom världen över. Detta gäller i högsta grad handelspolitiken. Kommerskollegium bör därför aktivt arbeta för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Chefer och handläggare bör ha grundläggande kunskaper om hur jämställdhet kan integreras i det egna området.

Återrapporteringskrav

Kommerskollegium skall redovisa på vilket sätt ett jämställdhetsperspektiv beaktats i verksamheten.

Hållbar utveckling

Myndigheten ska i sitt arbete verka för en hållbar utveckling beträffande miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner och beakta den för myndigheten relevanta delen av regeringens strategi med hållbar utveckling för fyra strategiska framtidsfrågor: Miljödriven tillväxt och välfärd, En god hälsa-framtidens viktigaste resurs, En samlad politik för hållbart samhällsbyggande samt Den demografiska utmaningen.

 

Återrapporteringskrav

Redovisning av hur myndigheten bidragit till genomförandet av regeringens strategi för hållbar utveckling

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Utredningsplan

Kollegiet skall i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 februari 2006, eller efter överenskommelse annan tidpunkt, upprätta en plan över långsiktiga utredningar för året. En avstämning av utredningsplanen skall göras dels senast den 1 september 2006 dels i samband med årsredovisningen.

Trender i världsekonomin och handelspolitiska klimat

Kollegiet skall halvårsvis avrapportera viktiga trender i världsekonomin och det handelspolitiska klimatet.

Uppdrag givna i särskild ordning men ännu ej slutredovisade

Tradeasy

Regeringsbeslut den 1 juli 2004 och den 2 december 2004 om utveckling av nationellt centrum för förenkling av handelsprocedurer. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 november 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:2 Kommerskollegium (Ramanslag)
Disponeras av Kommerskollegium 67 299
ap.1 Kommerskollegium (ram) 67 299

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
39:2 Kommerskollegium
ap.1 2 019 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
39:2 Kommerskollegium
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 6 696
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 5 608
2006-02-25 5 608
2006-03-25 5 608
2006-04-25 5 608
2006-05-25 5 608
2006-06-25 5 608
2006-07-25 5 608
2006-08-25 5 608
2006-09-25 5 608
2006-10-25 5 608
2006-11-25 5 608
2006-12-25 5 611
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:2 ap.1 Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Sofia Strand
Kopia till
UD-RS
UD-A-RED
UD-EC
UD-IH
UD-PLAN
Fi-Ba
Regeringskansliet/FA-Ekonomi
Nä-BS
Internrevisionen SB
Information Rosenbad
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet