Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut8

2005-11-24Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 STOCKHOLMFö2005/2815/MIL


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130, prop. 2004/05:5, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 2004/05:143).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUtbildning och forskning för det militära försvarets behov
Det civila försvaretUtbildning och forskning för det civila försvarets behov1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att:
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld


Verksamhetsområde Det militära försvaret

01. Mål och krav på operativ förmåga

Målet för verksamhetsområdet är att det militära försvaret, inom ramen för sin huvuduppgift, förmågan att kunna föra väpnad strid, skall uppnå den förmåga och genomföra de insatser som anges nedan.

I- Försvarsmakten skall övervaka vårt territorium, kunna upptäcka och avvisa kränkningar och i samverkan med andra myndigheter hävda vår territoriella integritet. Vidare skall Försvarsmakten bidra till att upprätthålla Sveriges självständighet genom att avhålla från respektive avvärja försök att ta kontroll över viktiga funktioner eller försök till otillbörlig påverkan på vårt agerande. Försvarsmakten skall bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

II- Vid en försämrad utveckling utgår kraven från att vi samtidigt med detta måste kunna hantera händelseutvecklingar och möta olika former av hot. I ett sådant läge ställs ökade krav på att kunna skydda verksamhet eller objekt samt att kunna bistå andra myndigheter, bland annat vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet. Vidare ställs ökade krav på inhämtning, utbyte och analys av information och underrättelser i syfte att kunna upptäcka hot och aktörers förmåga och avsikter. Fler samordnade taktiska övningar behöver kunna genomföras, liksom insatser i syfte att öka förmågan och för att demonstrera politisk vilja. Försvarsmakten skall också kunna förstärka pågående internationella insatser samt kunna höja sin förmåga till fredsframtvingande åtgärder, inte minst för att öka uthålligheten.

III- Försvarsmakten skall också, efter allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och successiva beslut av riksdag och regering, kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet. Uppgiften ställer krav på att kontinuerligt upprätthålla grundläggande kompetenser, för att på sikt kunna utveckla en mer omfattande försvarsförmåga. Försvarsmakten skall tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden så som säkerhetspolitisk, militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmågor och kompetenser. Forskning, studier, materielutveckling och försök behöver bedrivas för att utveckla nya förmågor och kompetenser. Vidare måste nya och befintliga förband kunna utvecklas för att därigenom tillägna sig olika förmågor och funktioner. Allt mer av kompetensutvecklingen kan göras i samarbete med andra länder. Detta med syftet att öka kompetensen för att på sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Operativ delförmåga i olika avseenden

Försvarsmakten skall utgående från operativ förmåga kunna lösa operativ delförmåga i olika avseenden enligt följande:

I - Vad avser förmåga att hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser skall Förvarsmakten kunna:

- Upptäcka hot mot Sverige. Detta ställer krav på att inhämta kunskap om omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter gentemot Sverige samt att genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på vårt närområde.

- Upptäcka kränkningar i luftrum och av sjöterritorium. Detta skall ske i samverkan med andra myndigheter. Även internationella samarbeten kan fortsätta att utvecklas. Flyg- och fartygsrörelser skall kunna följas i syfte att upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell eller internationell rätt. Vidare skall Försvarsmakten kunna anpassa beredskapen i tid och rum samt efter indikation kunna avvisa kränkningar och hantera incidenter.

- Bistå andra myndigheter vid skyddandet av viktiga samhällsfunktioner och infrastrukturer vid hot eller insatser mot civila mål, terroristbekämpning samt även i övrigt kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. Härvid skall en förmåga finnas att tidigt upptäcka NBC-händelser i närområdet.

- Skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

- Genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.

- Bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld samt medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt. Kraven på dessa förbands uthållighet, och hur tidigt de skall kunna sättas in, kan variera.

- Inhämta och analysera utvecklingen avseende aktörers avsikter av betydelse för Sveriges och EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. Vidare skall Försvarsmakten i samverkan med andra länder kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.

- Samtidigt kunna planera, leda och genomföra två insatser av bataljons storlek. Samtidigt skall mindre förbandsenheter kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Såväl insatser av bataljons storlek som insatser med mindre förbandsenheter skall kunna ske med kort förvarning. Såväl politiska faktorer, identifierade behov samt vår möjlighet att ge effektiva och efterfrågade bidrag måste vägas samman i den slutliga bedömningen av vilka och exakt hur många militära fredsfrämjande insatser som Sverige skall bidra till.

II - Vad avser förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser skall Försvarsmakten:

- Kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter. Detta ger bl.a. underlag för beslut om höjning av Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt eller internationellt. Härvid är underrättelseverksamheten och internationellt utbyte av särskild vikt.

- Efter beslut höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna hantera allvarliga hot mot vår säkerhet eller för att kunna förstärka pågående internationella insatser.

- Möta ökade krav på att skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

III - Vad avser förmåga att efter allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet skall Försvarsmakten:

- Upprätthålla grundläggande kompetenser, särskilt för väpnad strid, för att på lång sikt kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer. Detta medför dock inte något krav på ytterligare förband i insatsorganisationen utöver de som blir en följd av ovan redovisade uppgifterna I och II. För att uppnå ovanstående förmåga skall Försvarsmakten:

  • Tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden inklusive militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmåga och kompetenser.

  • Bedriva studier, materielutveckling och försök samt lägga forskningsuppdrag för att utveckla ny förmåga och kompetenser. Vidare måste förmåga finnas att kunna utveckla nya och befintliga förband för att därigenom utveckla förmåga och funktioner.

  • Bedriva kompetensutveckling delvis i samarbete med andra länder. Detta för att uppnå ökad kompetens att på lång sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Insatsorganisationens utveckling

För att kunna upprätthållamål och krav på operativ förmåga i olika avseenden skall Försvarsmakten utforma insatsorganisationen enligt bilaga 1.


Nätverksbaserat försvar

Utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar är viktigt för att uppnå försvarsreformens syften. Utvecklingen skall följa den internationella utvecklingen inom området för att skapa förutsättningar för att uppnå nödvändig interoperabilitet. Vidare skall utvecklingen ske i samverkan med civila aktörer för att skapa förutsättningar för att militära och civila samhällsfunktioner skall kunna utbyta information och samarbeta.Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det militära försvarets behov

Utbildning för det militära försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses.


1 Återrapportering

Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studerande, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för befattnings-, stabs- och chefsutbildningar. Kostnad per helårsprestation på de av Försvarsmakten beställda utbildningarna skall redovisas. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall redovisas och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras.


Forskning för det militära försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det militära försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret.


2 Återrapportering

Försvarshögskolan skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till skolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden inom skolans kompetensområden.


Forskning för regeringens behov

Försvarshögskolan skall under 2005 genomföra forskning för regeringens behov inom följande områden; säkerhetspolitik, militärhistoria, statsvetenskap, folkrätt, informationsoperationer, militärteori och krigshistoria.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske efter dialog mellan regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och forskningföreträdare vid Försvarshögskolan.


3 Återrapportering

Återrapportering av forskningsresultaten skall ske kontinuerligt och efter dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och forskningsföreträdare vid Försvarshögskolan.

Detaljerade projektförslag inom de sex kompetensområdena för budgetår 2006 skall lämnas senast den 1 oktober 2005 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).


4 Särredovisning av anslagsfinansierade projekt

Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig på de olika projekten.Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.


Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det civila försvarets behov

Utbildning för det civila försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att det civila försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses.


5 Återrapportering

Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studenter, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för den högre totalförsvarsutbildningen och eventuella övriga mer omfattande kurser. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall presenteras och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras.


Forskning för det civila försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det civila försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret.


6 Återrapportering

Försvarshögskolan skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till skolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden för skolans kompetensområden.


Forskning för regeringens behov

Försvarshögskolan skall under 2005 genomföra forskning för regeringens behov inom följande områden; säkerhetspolitik, militärhistoria, statsvetenskap, folkrätt, informationsoperationer, militärteori och krigshistoria.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske efter dialog mellan regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och forskningföreträdare vid Försvarshögskolan.


7 Återrapportering

Återrapportering av forskningsresultaten skall ske kontinuerligt och efter dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och forskningsföreträdare vid Försvarshögskolan.

Detaljerade projektförslag inom de sex kompetensområdena för budgetår 2006 skall lämnas senast den 1 oktober 2005 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).


8 Särredovisning av anslagsfinansierade projekt

Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig på de olika projekten.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut

Försvarshögskolan skall fungera som svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut. I detta inbegrips att delta i de arbetsgrupper som rör myndighetens verksamhetsområde samt att kontinuerligt informera relevanta svenska myndigheter och organisationer av i Konsortiet pågående och planerad verksamhet samt att kanalisera och koordinera dessa myndigheters och organisationers medverkan.


10 Baltic Defence College

Försvarshögskolan skall redovisa omfattningen och resultatet av stödet till Baltic Defence College.


11 Miljöledningssystem

Försvarshögskolan skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 2).


12 Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- kort sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer inom verksamheterna utbildning och forskning och

- kommentarer till väsentliga avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.


13 Tjänsteexport

Försvarshögskolan skall redovisa sin bedömning av hur den konkurrensutsatta tjänsteexporten som myndigheten bedrivit är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt. Därutöver skall en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten redovisas. I budgetunderlaget skall myndighetens marknadsstrategi för konkurrensutsatt tjänsteexport redovisas.


14 Partnerskap för fred

Försvarshögskolan skall i samverkan med Försvarsmakten bidra till genomförande och planering av kurser och aktiviteter inom ramen för Partnerskap för fred. Försvarshögskolan skall bedöma vilka kurser som skall genomföras under åren 2006-2007. I denna redovisning skall även ingå en bedömning av beräknade kostnader och intäkter för perioden.


Prognoser

Försvarshögskolan skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen i systemet Hermes.
1.3Organisationsstyrning

Utbildningskvalitet

Försvarshögskolan skall erbjuda utbildning av hög kvalitet som främjar kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt.

16 Återrapportering

Försvarshögskolan skall redovisa

- vilka kvalitetskriterier som har använts och jämföra med 2004 års kvalitetsutveckling,

- vilka åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i skolans kvalitetsutvecklingsprogram,

- vilka åtgärder som vidtagits för att stärka de studerandes deltagande i och inflytande över skolans utbildningsverksamhet,

- vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter dessa bedöms ha medfört för att kvalitetssäkra forskningen och säkra den vetenskapliga grunden samt

- antal professorer, docenter, övriga disputerade och doktorander samt inom vilka områden dessa huvudsakligen bedrivit forskning och undervisning. Redovisningen skall kommenteras och myndigheten skall redovisa andelen undervisningstimmar med disputerad personal i förhållande till det totala antalet undervisningstimmar.

17 Effektivitet och god hushållning

Försvarshögskolan skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Kompetensförsörjning

Försvarshögskolan skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

18 Återrapportering

Försvarshögskolan skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning Försvarshögskolans mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för Försvarshögskolans kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall Försvarshögskolans insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Därutöver skall Försvarshögskolan redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
19 Säkerhetsfrämjande arbete

Projektframställningar avseende officersutbildningen inom ramen för det säkerhetsfrämjande samarbetet med Estland, Lettland och Litauen skall lämnas in till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Försvarsdepartementet) i samband med budgetunderlaget.


20 Budgetunderlaget

Försvarshögskolan skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.


21 Minskade beställningar

Mot bakgrund av Försvarsmaktens minskande beställningar under 2005 skall Försvarshögskolan genomföra kostnadsreduceringar om minst 25 miljoner kr för 2005 i förhållande till 2004. Försvarshögskolan skall redovisa hur dessa kostnadsreduceringar genomförts.


22 Ogynnsamma attityder

Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk har fått i uppdrag att upprätta strategier för att främja jämställdhet, öka mångfalden och för att skapa en miljö där alla individer, oaktat tex kön etnisk tillhörighet eller sexuell läggning, ges samma möjligheter och goda bemötande. (Fö2004/203/MIL och Fö2004/1389/MIL)

Myndigheten skall redovisa hur det gemensamma arbetet fortskrider tillsammans med en redovisning av genomförandet av utbildning av nyckelpersonal enligt myndighetens egen plan.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:6Försvarshögskolan (Ramanslag)
Disponeras av Försvarshögskolan30 412 tkr
6:6 ap.1Försvarshögskolan (Ram)30 412 tkr

Disponeras av regeringen184 tkr
6:6 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)184 tkr


Villkor
6:6 ap.1 Försvarshögskolan

Av anslaget 6:7 Försvarshögskolan får Försvarshögskolan under 2005 använda högst 30 412 tkr.

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde.

1. Högst följande belopp får användas för forskning för regeringens behov inom respektive kompetensområde:

  • säkerhetspolitisk forskning - 3 420 000 kr

  • militärhistorisk forskning - 1 530 000 kr

  • statsvetenskap - 1 485 000 kr

  • folkrätt - 1 495 000 kr

  • informationsoperationer - 450 000 kr

  • militärteori och krigshistoria - 1 375 000 kr

Närmare inriktning av verksamheten skall ske efter dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och forskningsföreträdare vid Försvarshögskolan.

2. Högst 880 000 kr får användas för särskilt forskningprojekt för regeringens behov inom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)

3. Högst 19 000 000 kronor får användas för uppbyggnad av Försvarshögskolans vetenskapliga grund, främst genom professurer och rekryteringstjänster inom de ämnen där skolans kompetens är unik.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:6 Försvarshögskolan

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:6 ap.10Inget0
6:6 ap.20Allt1842.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
6:76:6 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)54 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)71 540
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 11 Datum: 2004-12-22
Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 30 412 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Försvarshögskolan 6:6 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Forskning
Forskning-2 9701 05095 00095 0000-1 920
Utbildning
1. Stabsprogrammet2 19235052 80052 80002 542
2. Chefsprogrammet10 2211 600106 100106 100011 821
3. Befattningsutbildning2 153-4001 0004 000-3 000-1 247
4. Högre totalförsvarsutbildning m.m.10 6361 60025 00027 000-2 00010 236
Summa25 2023 150184 900189 900-5 00023 352
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Anmärkning till tabellen ovan (tkr):

Verksamhet

Över-/ under-skott 2003

Över-/ under-skott 2004 prognos

Intäkter 2005 planerat

Kostnader 2005 planerat

Planerat över-/underskott 2005

Prognos ackumulerat över-/underskott

Varav

Tjänsteexport

61

40

600

555

45

146

Summa

61

40

600

555

45

146

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov skall finansieras med avgifter.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, skall avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leni Björklund
Mathias Fredriksson
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA, PP
Utbildningsdepartementet, UH, F
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, SI
Regeringskansliet, FA. RK ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Statstjänstemannaförbundet