Justitiedepartementet
Regeringsbeslut6

2005-11-24Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLMJu2005/9821/PO


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2Säkerhetspolisen (Ramanslag)
Disponeras av Säkerhetspolisen641 105 tkr
4:2 ap.1Säkerhetspolisen (Ram)641 105 tkr

Disponeras av regeringen3 870 tkr
4:2 ap.2Säkerhetspolisen - Regeringens disposition (Ram)3 870 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2 Säkerhetspolisen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:2 ap.10Allt465
4:2 ap.20Allt3 8702.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
4:2 ap.14:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)65 301
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: B 2 Datum: 2004-12-22
Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 641 105 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Säkerhetspolisen 4:2 ap.1.
Beslutsnr: 6 Datum: 2005-11-24
Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -465 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-12-25 t.o.m. 2006-01-25. Beloppet avser anslaget Säkerhetspolisen 4:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Cecilia Löfgren
Kopia till

Henrik Jönsson, Fi/BA
Riksgäldskontoret