Socialdepartementet


Regeringsbeslut
22

2005-12-20
S2005/10221/SK (delvis)
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Kammarkollegiet Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkohol- och läkemedelssortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop.2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111) .
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:9 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 210
ap.2 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK (ram) 210

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
14:9 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
ap.2 6 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
14:9 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
14:9 ap.1 14:9 ap.2 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap År Anslagstyp
14:9 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
ap.1 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 17
2006-02-25 17
2006-03-25 17
2006-04-25 17
2006-05-25 17
2006-06-25 17
2006-07-25 17
2006-08-25 17
2006-09-25 17
2006-10-25 17
2006-11-25 17
2006-12-25 23
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
14:9 ap.2 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 4 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret skall inte tillämpas på Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden. Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden untantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden skall dock senast vid budgetårets slut lämna in en resultaträkning och anslagsredovisning. Nämnden skall också redovisa hur många ärenden som inkommit under året, antalet handlagda ärenden, handläggningstiden per ärende, översiktligt ange innehållet i ärendena samt information om hur många ärenden som nämnden bifaller eller avslår per år. Kammarkollegiet behöver ej lämna balansräkning, finansieringsanalys och delårsrapport för nämnden.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Susanne Kuritzén
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Socialutskottet
Systembolaget AB
Apoteksbolaget AB