Socialdepartementet
Regeringsbeslut279

2005-11-24Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Kammarkollegiet Box 2218
103 15 STOCKHOLMS2005/9493/FH


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om om Alkoholsortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2005. (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/2005:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Alkoholsortimentsnämnden och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:9Alkoholsortimentsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet427 tkr
14:9 ap.2Alkoholsortiment.näm - del till KAMK (Ram)427 tkr

Disponeras av regeringen3 tkr
14:9 ap.1Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)3 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:9 Alkoholsortimentsnämnden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:9 ap.20Allt0
14:9 ap.10Allt32.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
14:914:9 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 427 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Alkoholsortimentsnämnden 14:9 ap.2.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Bestämmelsen i 4 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret skall inte tillämpas på Alkoholsortimentsnämnden.

Alkoholsortimentsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden skall dock senast vid budgetårets slut lämna in en resultaträkning och anslagsredovisning samt redovisa antalet handlagda ärenden, handläggningstiden per ärende samt översiktligt ange innehållet i ärendena. Kammarkollegiet behöver ej lämna balansräkning, finansieringsanalys och delårsrapport för nämnden.På regeringens vägnar

Morgan Johansson
Anna Halén
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Socialutskottet
Systembolaget AB