Socialdepartementet
Regeringsbeslut16

2005-11-24Läkemedelsförmånsnämnden
Box 55
171 11 SOLNAS2005/9481/HS


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Läkemedelsförmånsnämnden
Riksdagen har beslutat om Läkemedelsförmånsnämndens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Läkemedelsförmånsnämnden och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

För samtliga mål som Läkemedelsförmånsnämnden skall återrapportera emot skall myndigheten ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa har bidragit till måluppfyllelsenPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdLäkemedel och förbrukningsartiklar1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka och behandlingsmetoder skall i ökad utsträckning vara evidensbaserade.


Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.


Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 3

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.


Återrapportering

Redovisning av hur praxis för nämndens tolkning av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har utvecklats i beslutsfattandet och en bedömning av hur nämndens beslut har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.


Verksamhetsgren Läkemedel och förbrukningsartiklar

Mål 1

Handläggningstiden för nya läkemedel och nya förbrukningsartiklar skall, när inte särskilda skäl föreligger, hållas inom 120 dagar.


Återrapportering

Redovisning av ärendeutvecklingen för året gällande nya originalläkemedel och nya förbrukningsartiklar i form av:

 • antal beslut,

 • andel ärenden där subvention beviljats,

 • genomsnittlig handläggningstid,

 • antal ärenden vars handläggningstid har överstigit 120 dagar, samt orsaken till detta.


Mål 2

Aktörerna på läkemedelsområdet, särskilt förskrivarna, skall få ökad kunskap om det nya subventionssystemet och nämndens beslut.


Återrapportering

Redovisning av vidtagna informationsinsatser till förskrivarna och andra aktörer.


Övrig återrapportering

Redovisning av prisutvecklingen på läkemedel, uppdelat på generiska läkemedel, parallellimporterade läkemedel och originalläkemedel, för året i form av:

 • antal prissänkningar,

 • genomsnittlig prissänkning,

 • antal prishöjningar,

 • genomsnittlig prishöjning,

 • förändring i prisnivån, samt

 • kommentar till hur prisutvecklingen har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

Redovisning av priset på nya originalläkemedel av intresse som under 1 juli 2004 t.o.m. 30 juni 2005 har fastställts av Läkemedelsförmånsnämnden jämfört med priset på motsvarande läkemedel i några utvalda länder i EU/EES-området där läkemedlet är godkänt för subvention. Att välja vilka läkemedel som skall jämföras överlåts till myndigheten men redovisningen bör t.ex. omfatta sådana läkemedel som bedöms kunna få en stor påverkan på kostnaderna för läkemedelsförmånerna, eller läkemedel där det förelegat svårigheter att fastställa om läkemedlet är kostnadseffektivt. Redovisningen skall ske i samband med årsredovisningen.

Redovisning av beslut om att receptfria läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna och motiveringen till besluten samt vilken kostnad besluten bedöms innebära för läkemedelsförmånerna.

Redovisning av fattade beslut i genomgångna terapigrupper och vilka effekter dessa beräknas få för kostnaderna för läkemedelsförmånerna samt redovisning av en prognos för när genomgången av läkemedelssortimentet beräknas vara genomförd.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Redovisning av resultatet av samverkan med andra myndigheter inom läkemedelsområdet. Redovisningen skall ske i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Läkemedelsförmånsnämnden skall under år 2005 redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 - 2008 i Hermes för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognosena skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Läkemedelsförmånsnämnden skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Läkemedelsförmånsnämnden skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning åren 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:7Läkemedelsförmånsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Läkemedelsförmånsnämnden58 665 tkr
13:7 ap.1Läkemedelsförmånsnämnden (Ram)58 665 tkr

Disponeras av regeringen1 038 tkr
13:7 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 038 tkr


Villkor
13:7 ap.1 Läkemedelsförmånsnämnden

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:7 Läkemedelsförmånsnämnden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:7 ap.10Allt0
13:7 ap.20Allt3582.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
13:713:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 30 Datum: 2004-12-16
Till Läkemedelsförmånsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 59 345 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Läkemedelsförmånsnämnden 13:7 ap.1.
Beslutsnr: 14 Datum: 2005-06-02
Till Läkemedelsförmånsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • -680 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-06-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Läkemedelsförmånsnämnden 13:7 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ylva Johansson
Jennie Hulth
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Apoteket AB