Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:8

2005-11-24Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMU2005/8719/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 27:2, 28:5, 28:12, 28:13, 28:27, 28:29, 28:31, 28:35 och 28:36
Riksdagen har beslutat om anslaget 27:2, anslaget 28:5, anslaget 28:12, anslaget 28:13, anslaget 28:27, anslaget 28:29, anslaget 28:31, anslaget 28:35 samt anslaget 28:36 för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:2Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet20 433 tkr
27:2 ap.1Teracom AB för utsändningskostnader m.m. (Obetecknat)3 934 tkr
27:2 ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (Obetecknat)10 298 tkr
27:2 ap.3Com Hem AB för tekniska kostnader (Obetecknat)1 675 tkr
27:2 ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (Obetecknat)4 526 tkr

Disponeras av regeringen123 tkr
27:2 ap.5Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland - Regeringens disposition (Obetecknat)123 tkr


Villkor
27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

Kammarkollegiet får göra utbetalningar från anslaget till Teracom AB, Sveriges Television AB och Com Hem AB med följande villkor:

Kammarkollegiet skall betala ut medlen till respektive mottagare efter rekvisition.

Av anslagsposterna 1, 2 och 3 får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

Teracom AB, Sveriges Television AB respektive Com Hem AB skall senast den 1 mars 2005 lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2004 samt budgetunderlag för 2006 till Utbildnings- och kulturdepartementet. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2005 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2006.27:2 ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet skall betala ut bidraget efter rekvisition från Sverigefinska Riksförbundet.

Sverigefinska Riksförbundet skall senast den 1 mars 2005 lämna en redogörelse till Utbildnings- och kulturdepartementet för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2004 samt budgetunderlag för 2006. Budgetunderlaget skall innehålla Sverigefinska Riksförbundets förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2005 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2006.28:5Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet856 546 tkr
28:5 ap.1Operan (Obetecknat)330 298 tkr
28:5 ap.2Dramaten (Obetecknat)190 221 tkr
28:5 ap.3Riksteatern (Obetecknat)248 525 tkr
28:5 ap.4Svenska rikskonserter (Obetecknat)66 857 tkr
28:5 ap.5Dansens hus (Obetecknat)20 645 tkr

Disponeras av regeringen5 170 tkr
28:5 ap.6Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens hus och Svenska Rikskonserter - Regeringens disposition (Obetecknat)5 170 tkr


Villkor
28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter

Av anslaget skall Kammarkollegiet den 22 i varje månad betala ut en tolftedel av bidraget till respektive bidragsmottagare. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagarna inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra respektive bidragsmottagare om de villkor samt de mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 22 december 2004.28:5 ap.1 Operan

Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.28:5 ap.2 Dramaten

Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.28:5 ap.3 Riksteatern

Av anslagsposten utgör minst 8 000 000 kronor bidrag till verksamheten vid Södra Teatern i Stockholm.

Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.28:5 ap.4 Svenska rikskonserter

Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.28:12Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet15 356 tkr
28:12 ap.1Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR (Obetecknat)7 059 tkr
28:12 ap.2Utgivning av lättläst litteratur (Obetecknat)8 297 tkr

Disponeras av regeringen93 tkr
28:12 ap.3Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur - Regeringens disposition (Obetecknat)93 tkr


Villkor
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

Kammarkollegiet skall betala ut medlen till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.28:13Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet5 589 tkr
28:13 ap.1Bidrag till Svenska språknämnden (Obetecknat)4 303 tkr
28:13 ap.2Bidrag till Sverigefinska språknämnden (Obetecknat)1 286 tkr

Disponeras av regeringen34 tkr
28:13 ap.3Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden - Regeringens disposition (Obetecknat)34 tkr


Villkor
28:13 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden

Kammarkollegiet skall betala ut medlen till Svenska språknämnden respektive Sverigefinska språknämnden efter rekvisition, dock får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmottagarna om villkor och återrapporteringskrav.

Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden skall lämna en redogörelse för verksamheten och hur medlen använts under 2004 samt budgetunderlag för 2006 senast den 1 mars 2005 till Utbildnings- och kulturdepartementet. Redogörelsen skall innehålla en analys av utvecklingen på respektive område samt förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2005 skall Svenska språknämnden respektive Sverigefinska språknämnden lämna en redogörelse senast den 1 mars 2006.

Språknämnderna skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 respektive 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.28:27Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet200 000 tkr
28:27 ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (Ram)200 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
28:27 ap.2Kyrkoantikvarisk ersättning - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
28:27 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet skall betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Kammarkollegiet skall i samband med utbetalningen erinra Svenska kyrkan om villkor och återrapporteringskrav.

Svenska kyrkan skall senast den 1 april 2005 lämna en redovisning av medlens användning 2004 till Utbildnings- och kulturdepartementet. För verksamheten 2005 skall Svenska kyrkan lämna en redovisning av medlens användning senast den 1 april 2006. Ytterligare krav på redovisning framgår av den överenskommelse i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan som träffats mellan staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2000/470/Ka och Ku/2002/2531/Ka).28:29Centrala museer: Stiftelser (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet218 045 tkr
28:29 ap.1Stiftelsen Nordiska museet (Obetecknat)108 612 tkr
28:29 ap.2Stiftelsen Skansen (Obetecknat)54 303 tkr
28:29 ap.3Stiftelsen Tekniska museet (Obetecknat)41 860 tkr
28:29 ap.4Stiftelsen Arbetets museum (Obetecknat)13 270 tkr

Disponeras av regeringen1 316 tkr
28:29 ap.5Centr Museer:Stiftelser - Regeringens disposition (Obetecknat)1 316 tkr


Villkor
28:29 ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet skall av medlen under anslagspost 1 utbetala en tolftedel den 22 i varje månad till Stiftelsen Nordiska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten skall 7 160 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

Av anslagsposten skall minst 2 760 000 kronor användas för verksamheten vid Julita gård.

Av anslagsposten skall minst 500 000 kronor användas till verksamheten vid Fotosekretariatet.

Avgifter och bidrag

Stiftelsen Nordiska museet skall ha fri entré till sina basutställningar.

Julita gård utgör en separat avdelning inom Stiftelsen Nordiska museet. Verksamheten Julita gård finansieras med ett driftsbidrag på minst 2 760 000 kronor samt med externa inkomster och avgifter som beräknas uppgå till 2 500 000 kronor för 2005. Inkomsterna disponeras av Nordiska museet. Intäkter och kostnader skall särredovisas i resultaträkningen.

Överskott skall tillföras en reservfond för Julita som skall göras räntebärande. Utnyttjande av reservfonden skall beslutas av nämnden.

Resultat av verksamheten inklusive fonder vid Julita gård skall särredovisas i årsredovisningen. Julita skall särredovisas i en resultaträkning.28:29 ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet under anslagspost 2 utbetala en tolftedel den 22 i varje månad till Stiftelsen Skansen. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.28:29 ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet under anslagspost 3 utbetala en tolftedel den 22 i varje månad till Stiftelsen Tekniska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten skall 4 206 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

I anslagsposten ingår medel för hyres-, drifts- och underhållskostnader för samtliga byggnader och tillhörande markområden på Norra Djurgården som utnyttjas av Tekniska museet.28:29 ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet för anslagspost 4 utbetala en tolftedel den 22 i varje månad till Stiftelsen Arbetets museum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten skall 1 000 000 kronor användas för att stärka samarbetet med arbetslivsmuseer.28:31Bidrag till vissa museer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet51 430 tkr
28:31 ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (Obetecknat)9 451 tkr
28:31 ap.2Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum (Obetecknat)6 993 tkr
28:31 ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (Obetecknat)2 251 tkr
28:31 ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (Obetecknat)2 649 tkr
28:31 ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (Obetecknat)11 914 tkr
28:31 ap.6Nobelmuseet (Obetecknat)4 970 tkr
28:31 ap.7Föreningen Svensk Form (Obetecknat)8 021 tkr
28:31 ap.8Röhsska museet (Obetecknat)1 006 tkr
28:31 ap.9Stiftelsen Rooseum (Obetecknat)2 038 tkr
28:31 ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (Obetecknat)583 tkr
28:31 ap.11Stiftelsen Judiska museet (Obetecknat)604 tkr
28:31 ap.12Bildmuseet (Obetecknat)746 tkr
28:31 ap.13Zornsamlingarna (Obetecknat)204 tkr

Disponeras av regeringen310 tkr
28:31 ap.14Bidrag till vissa museer - Regeringens disposition (Obetecknat)310 tkr


Villkor
28:31 Bidrag till vissa museer

Av anslagsposterna 1-6 skall Kammarkollegiet utbetala en tolftedel den 22 i varje månad till respektive institution. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Anslagsposterna 8 och 10-13 betalas ut efter rekvisition. Dock får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.28:31 ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Thielska galleriet skall lämna en redogörelse för användningen av bidraget till regeringen samt till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.28:31 ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skall använda 4 448 000 kronor för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen skall användas till löner för arbetsledare.28:31 ap.7 Föreningen Svensk Form

Av anslagspost 7 får Kammarkollegiet utbetala maximalt 50 procent per den 1 februari 2005, efter rekvisition från Föreningen Svensk Form. Resterande 50 procent utbetalas efter rekvisition tidigast den 1 juli 2005.28:31 ap.9 Stiftelsen Rooseum

Kammarkollegiet skall betala ut hela bidraget till Stiftelsen Rooseum före den 1 april 2005 efter rekvisition.28:31 ap.13 Zornsamlingarna

Anslagsposten till Zornsamlingarna får användas till fastighetsunderhåll.28:35Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet80 tkr
28:35 ap.1Utställningsgarantier (Ram)1 tkr
28:35 ap.2Inköp av vissa kulturföremål (Ram)79 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
28:35 ap.3Inköp av kulturföre - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
28:35 ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som skall visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti, enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.28:35 ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten får användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.28:36Filmstöd (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet231 474 tkr
28:36 ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. (Ram)225 510 tkr
28:36 ap.2Stöd till Filmarkivet i Grängesberg (Ram)4 970 tkr
28:36 ap.4Stöd till Filmpool Nord (Ram)994 tkr

Disponeras av regeringen1 414 tkr
28:36 ap.5Filmstöd - Regeringens disposition (Ram)1 414 tkr


Villkor
28:36 ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m.

För anslagsposten skall följande villkor gälla:

Kammarkollegiet skall betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Svenska Filminstitutet. I samband med med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra Svenska Filminstitutet om de villkor samt om de mål, uppdrag och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 22 december 2004.

Anslagsposten skall användas i enlighet med 2000 års filmavtal samt propositionen Ny svensk filmpolitik (prop. 1998/99:131) samt i enlighet med det avtal om ändring av 2000 års filmavtal som godkänts av regeringen den 5 december 2002.

Av de medel som används till stöd för verksamhet vid regionala resurscentrum för film och video skall Svenska Filminstitutet besluta om fördelningen av stöd till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Skåne, Film i Värmland, Film i Väst, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Filmpool Jämtland, Filmpool Nord, Reaktor Sydost, Film i Halland, Film på Gotland, Film i Västmanland, Film i Sörmland, Film i Uppland, Film i Örebro län, Film Stockholm, Film i Gävleborg, Film i Jönköpings län samt Film i Öst.

Stödet till regionala resurscentrum för film och video skall främst användas för verksamheter på filmområdet av och för barn och ungdom. Stödet kan bl.a. användas för stöd, utveckling och samordning av kommunernas arbete med skolbio och videoverkstäder liksom för kompetensutveckling av lärare och annan personal. Stödet kan även användas för andra verksamheter på det filmkulturella området, såsom åtgärder för att främja spridning och visning av kvalitetsfilm eller till s.k. plantskolor för unga filmare inom film och video. I viss begränsad utsträckning kan stödet därutöver användas för produktion och distribution av kort- och dokumentärfilm. Filminstitutet skall vid stödfördelningen beakta filmmediets tekniska utveckling mot t.ex. multimediateknik samt främja kvaliteten i arbetet med rörliga bilder i berörda verksamheter.

Av de medel som används för stöd till verksamhet vid regionala filmproduktionscentrum skall Svenska Filminstitutet besluta om fördelningen av stöd till följande regionala filmproduktionscentrum: Film i Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne.28:36 ap.2 Stöd till Filmarkivet i Grängesberg

Kammarkollegiet skall efter rekvisition betala ut medlen till Svenska Filminstitutet.

Anslagsposten skall användas för verksamhet vid filmarkivet i Grängesberg. Medlen omfattas inte av 2000 års filmavtal.28:36 ap.4 Stöd till Filmpool Nord

Kammarkollegiet skall efter rekvisition betala ut medlen till Svenska Filminstitutet.

Anslagsposten skall användas för verksamhet vid Filmpool Nord. Medlen omfattas inte av 2000 års filmavtal.28:36 ap.5 Filmstöd - Regeringens disposition

Av anslaget för Filmstöd har totalt 1 414 000 kronor ställts till regeringens disposition. För Filmarkivet i Grängesberg motsvarar omdisponeringen 30 000 kronor och för Filmpool Nord 6 000 kronor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
27:2 ap.10Inget0
27:2 ap.20Inget0
27:2 ap.30Inget0
27:2 ap.40Inget0
27:2 ap.50Inget123

28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:5 ap.10Inget0
28:5 ap.20Inget0
28:5 ap.30Inget0
28:5 ap.40Inget0
28:5 ap.50Inget0
28:5 ap.60Inget5 170

28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:12 ap.10Inget0
28:12 ap.20Inget0
28:12 ap.30Inget93

28:13 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:13 ap.10Inget0
28:13 ap.20Inget0
28:13 ap.30Inget34

28:27 Kyrkoantikvarisk ersättning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:27 ap.10Allt0
28:27 ap.20Allt0

28:29 Centrala museer: Stiftelser

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:29 ap.10Inget0
28:29 ap.20Inget0
28:29 ap.30Inget0
28:29 ap.40Inget0
28:29 ap.50Inget1 316

28:31 Bidrag till vissa museer

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:31 ap.10Inget0
28:31 ap.20Inget0
28:31 ap.30Inget0
28:31 ap.40Inget0
28:31 ap.50Inget0
28:31 ap.60Inget0
28:31 ap.70Inget0
28:31 ap.80Inget0
28:31 ap.90Inget0
28:31 ap.100Inget0
28:31 ap.110Inget0
28:31 ap.120Inget0
28:31 ap.130Inget0
28:31 ap.140Inget310

28:35 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:35 ap.10Allt0
28:35 ap.20Allt0
28:35 ap.30Allt0

28:36 Filmstöd

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:36 ap.10Allt0
28:36 ap.20Allt0
28:36 ap.40Inget0
28:36 ap.50Allt1 4142.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:2728:27 ap.2100 %
28:35 ap.128:35 ap.3100 %
28:35 ap.228:35 ap.3100 %
28:36 ap.128:36 ap.5100 %
28:36 ap.228:36 ap.5100 %
28:36 ap.328:36 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Riksteatern
Svenska rikskonserter
Stiftelsen Dansens Hus
Operan AB
Dramatiska Teatern AB
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Svenska språknämnden
Sverigefinska språknämnden
Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska
Sverigefinska Riksförbundet
Svenska kyrkan
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Thielska galleriet
Zornsamlingarna
Bildmuseet
Röhsska museet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Judiska museet
Stiftelsen Rooseum
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Föreningen Svensk Form
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Film i Dalarna
Film i Halland
Film i Skåne
Film i Sörmland
Film i Uppland
Film i Värmland
Film i Väst
Film i Västerbotten
Film i Västernorrland
Film i Västmanland
Film i Örebro
Filmpool Jämtland
Filmpool Nord
Film på Gotland
Film Stockholm
Reaktor Sydost
Film i Gävleborg
Film i Jönköpings län
Film i Öst
Stiftelsen Filmforum
Teracom AB
Sveriges Television AB
Com Hem AB