Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 19

2005-12-01Arbetsmiljöverket
Ekelundsvägen 16
171 84 SOLNAN2005/8796/ARM


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05, utg.omr. 14, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Arbetsmiljöverket och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsmiljöRegler och standarder
Tillsyn
Internationellt arbete
Arbetsskadestatistik
Information
Partsmedel
ArbetsrättMinskad deltidsarbetslöshet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Verksamhetsområde Arbetsmiljö

Mål

En arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, är anpassad till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar samt är utvecklande för individen.


Verksamhetsgren Regler och standarder

Mål

Tydliga och lättillgängliga regler och standarder som effektivt medverkar till att skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall beskriva och kommentera verksamheten under året. I detta ingår en översiktlig redogörelse för innebörden av och motiven för under året utfärdade författningar. Arbetsmiljöverket skall särskilt redogöra för utvecklingen av föreskriftsarbetet i de delar som gäller systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Att genom inspektion och marknadskontroll, av hög kvalitet och professionalitet, särskilt inriktad på de områden där riskerna för ohälsa och olycksfall är störst

- stimulera utarbetandet av rutiner på arbetsställena som medverkar till ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete,

- uppdaga brister i arbetsmiljön,

- ställa krav på förbättringar och därmed skapa en norm för efterlevnaden av arbetsmiljölagen samt

- förhindra att farliga produkter släpps på marknaden och tas i bruk i arbetslivet.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt beskriva och kommentera insatser och prioriteringar inom tillsynen samt vilken strategi verket tillämpar för att över tid stärka tillsynen. Av redogörelsen skall framgå antal ställda krav i inspektionsmeddelanden samt i förelägganden och förbud. Vidare skall så långt möjligt framgå kravens huvudsakliga inriktning på olika kravområden och branscher. I sammanhanget skall visas hur kraven fördelar sig på kvinno- respektive mansdominerade näringsgrenar.

Verket skall vidare redovisa insatser inom marknadskontrollen samt ingripanden denna har föranlett.

Verket skall även redovisa en kortfattad bedömning av hur verkets egna insatser respektive yttre faktorer har påverkat resultat och effekter. Verket skall vidare redovisa en bedömning av hur dessa insatser och faktorer har bidragit till uppfyllelsen av verksamhetsmålet samt det nationella målet att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall halveras fram till 2008 i förhållande till 2002. Häri ligger bl.a. att så långt möjligt ge en sammanfattande beskrivning av arbetsskadeutvecklingen, särskilt inom de områden som prioriteras i verkets verksamhetsprogram 2004-2006, grundad såväl på arbetsgivarnas obligatoriska ohälsoredovisningar som på andra källor. Vid bedömningen skall en jämförelse göras baserad på de indikatorer för arbetsmiljön som anges i budgetpropositionen för 2005 i avsnitt 4.5.1 under utgiftsområde 14. Dessa indikatorer är:

- dödsfall i arbetet i Sverige,

- anmälda arbetsolyckor i Sverige,

- anmälda arbetsolyckor med mer än tre sjukdagar inom Sverige och EU,

- anmälda arbetssjukdomar i Sverige,

- anställda och ohälsa i Sverige,

- andel anställda i Sverige som dels inte kan koppla tankarna från arbetet när de är lediga, dels har lågt handlingsutrymme.Verksamhetsgren Internationellt arbete

Mål

Bidra till förbättringar i arbetsmiljön.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall kommentera insatser inom olika delar av verksamhetsområdet under året.Verksamhetsgren Arbetsskadestatistik

Mål

En tillförlitlig arbetsskadestatistik som är anpassad till behovet hos aktuella målgrupper.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt beskriva verksamheten under året. Häri ingår en redogörelse för vilka slag av statistik som produceras, en bedömning av vika målgrupper som efterfrågar statistiken samt en redogörelse för hur statistiken når mottagarna.Verksamhetsgren Information

Mål

Ökad kunskap hos arbetsgivare, arbetstagare och andra berörda för att kunna medverka till en förbättrad arbetsmiljö. Informationen skall inriktas på de områden där det bedöms vara ett effektivt medel att förbättra arbetsmiljön och där behov finns med hänsyn tagen till information från andra aktörer.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt beskriva genomförda insatser inom verksamhetsområdet under året. Häri ingår omfattningen av olika slag av informationsinsatser (konferenser, publikationer m.m.) samt en bedömning av hur informationen når olika målgrupper. Verket skall redovisa en kortfattad bedömning rörande valet av informationsstrategi. Arbetsmiljöverket skall vidare redogöra för gjorda prioriteringar liksom för grunden för dessa prioriteringar.Verksamhetsgren Partsmedel

Mål

Bidra till förbättringar i arbetsmiljön genom stöd till viss partsverksamhet inom arbetsmiljöområdet.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall kommentera insatser inom verksamhetsområdet under året. Av beskrivningen skall bl.a. framgå partsmedlens uppdelning på olika slags partsverksamhet, mottagare och syfte. När det gäller stödet till regional skyddsombudsverksamhet skall så långt möjligt framgå verksamhetens fördelning på olika branscher, liksom en översiktlig bedömning av effekten av insatserna.

En översiktlig redovisning skall göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de verksamhetsområden där partsmedlen används.Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.


Verksamhetsgren Minskad deltidsarbetslöshet

Mål

Verka för minskad deltidsarbetslöshet.


Återrapportering

Återrapportering skall ske i enlighet med regeringens beslut den 18 december 2001 och den 12 juni 2003 om insatser för att minska deltidsarbetslösheten.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005 - 2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till anslagna medel.

De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelse kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast

- 20 januari 2005

- 8 mars 2005

- 3 maj 2005

- 2 augusti 2005

- 1 november 2005.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Arbetsmiljöverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Arbetsmiljöverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007 - 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Kvinnor och män med funktionshinder

Arbetsmiljöverket skall undersöka hur tillgänglighet och anpassningskrav för kvinnor och män med funktionshinder beaktas inom tillsynen av arbetsmiljön och ta fram metoder och riktlinjer för hur inspektörerna skall arbeta så att arbetsmiljölagen (AML) tillämpas i fråga om tillgänglighet och anpassningskrav. Redogörelsen skall lämnas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2006.

Arbetsmiljöverket skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (rskr. 1999/2000:79). Omvärldsanalysen skall lämnas till Näringsdepartementet senast den 15 september 2005.


Ungdomar

Arbetsmiljöverket skall i samverkan med Ungdomsstyrelsen identifiera befintliga och vid behov utforma nya indikatorer för att mäta utvecklingen för ungdomar inom sitt verksamhetsområde. Utgångspunkten skall vara befintlig statistik på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket skall följa upp befintliga indikatorer inom versamhetsområdet utifrån tillgänglig statistik som belyser utvecklingen av ungdomars villkor.

Uppdraget att identifiera indikatorer skall redovisas till Näringsdepartementet och Ungdomsstyrelsen senast den 1 juni 2005 och uppföljningen av befintliga indikatorer skall lämnas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005. Redovisningen skall ställas till både Ungdomsstyrelsen och Näringsdepartementet.


Forskning

Arbetsmiljöverket skall ge en redogörelse för behovet av forskning som stöd för verkets verksamhet och för utvärderingen av den. I detta ligger en kort beskrivning av nuläget liksom av förväntade behov och hotbilder. Redogörelsen skall lämnas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2006.


Tillsynsmetoder

Arbetsmiljöverket skall kortfattat redogöra för utvecklingen av tillsynsmetoder, särskilt metoder för tillsyn över efterlevnaden av regler som gäller systematiskt arbetsmiljöarbete. Bland annat skall belysas avvägningen mellan renodlad SAM-tillsyn och SAM-tillsyn som är integrerad i annan tillsyn. Skälen för avvägningen skall belysas. Redogörelsen skall lämnas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2006.


Urval av inspektionsobjekt

Arbetsmiljöverket skall vidareutveckla metoder för urval av inspektionsobjekt. En första avrapportering av detta arbete skall göras till Näringsdepartementet senast den 1 augusti 2005. Slutrapport skall lämnas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2006. Uppdraget inbegriper en redogörelse av vilken statistik som krävs som grund för ett tillfredställande urval och eventuella hinder för att få tillgång till sådan statistik.


Samverkan med Försäkringskassan

Arbetsmiljöverket skall redogöra för utveckling och genomförda insatser under året i fråga om samverkan mellan verket och Försäkringskassan på arbetsanpassnings- och rehabiliteringsområdet. Redogörelsen skall lämnas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2006.


Mål och uppföljning i fråga om tillsynsverksamheten

Arbetsmiljöverket skall göra en översyn av mål för och uppföljning av tillsynsverksamheten. I detta ligger även redogörelse för utvecklingen av verksamhetsstatistik samt registrering och dokumentation av inspektioner. Redogörelsen skall lämnas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2006.

1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1Arbetsmiljöverket (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmiljöverket641 245 tkr
23:1 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)539 658 tkr
23:1 ap.2Partsmedel (Ram)101 587 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem0 tkr
23:1 ap.7Uppföljning av försöksverksamhet (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen5 617 tkr
23:1 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)5 617 tkr


Villkor
23:1 ap.1 Förvaltningskostnader

Minst 2 500 000 kronor skall användas för deltagande i standardiseringsarbete. Arbetsmiljöverket skall använda dessa medel, samt övriga medel som Arbetsmiljöverket prioriterar för detta ändamål, för uppdrag till SIS - Swedish Standards Institute, Svenska Elektriska Kommissionen eller ITS - Informationstekniska Standardiseringen inom Arbetsmiljöverkets ansvarsområde.23:1 ap.2 Partsmedel

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

Vad gäller anslagsposterna 5 och 6, se regeringsbeslut den 25 mars 2004, III 3 (N2004/1246/ARM).23:1 ap.7 Uppföljning av försöksverksamhet

Av anslagssparandet under anslagsposten får det ursprungligt avsatta beloppet om 1 500 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten för att minska ohälsan i offentlig sektor för perioden 2003 - 2006 (punkt 6 i 11-punktsprogrammet) enligt särskilt regeringsbeslut den 19 december 2002 (N2002/11731/ARM).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1 Arbetsmiljöverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:1 ap.10Allt0
23:1 ap.20Allt0
23:1 ap.70Allt0
23:1 ap.30Allt5 6172.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
23:1 ap.123:1 ap.3100 %
23:1 ap.223:1 ap.3100 %
23:1 ap.423:1 ap.3100 %
23:1 ap.823:1 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
23:1 ap.4Ram
23:1 ap.8Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
23:1 ap.218 55018 5012007
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)40 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III 13 Datum: 2004-12-16
Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 541 658 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Arbetsmiljöverket 23:1 ap.1.
Beslutsnr: III 7 Datum: 2005-06-22
Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -2 000 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-07-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Arbetsmiljöverket 23:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Anmälan/tillstånd ang. genetiskt modifierade organismer0040040000
Uppdragsverksamhet
Informationssystemet om arbetsskador, försäljning00404000
Särskild informationsverksamhet2 136-1 79638 17738 677-500-160
Summa2 136-1 79638 21738 717-500-160
Belopp angivna i tkr


Villkor

Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet

Kostnaderna avser kostnader för den särskilda informationsverksamhet som bedrivs vid Arbetsmiljöverkets informationsenhet och vid enheten för Tidningen Arbetarskydd.
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den särskilda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverkets informationsenhet och enhet för Tidningen Arbetarskydd som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar. Den institutionella informationen ingår inte i den särskilda informationsverksamheten.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras2 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, arbetsmarknadsutskott
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/BA3
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret