Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:15

2005-12-01Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMU2005/8962/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 25:85 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 16 25:85 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU 1, rskr. 2004/05:124, prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:40).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:85Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statistiska centralbyrån7 850 tkr
25:85 ap.1Statistiska centralbyrån (Ram)7 850 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet191 tkr
25:85 ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (Ram)191 tkr

Disponeras av regeringen71 tkr
25:85 ap.4 Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)71 tkr

Disponeras av Regeringskansliet1 075 tkr
25:85 ap.2OECD-CERI:s indikatorprojekt jämte annan internationell jämförande statistik m.m. (Ram)1 075 tkr


Villkor
25:85 ap.1 Statistiska centralbyrån

25:83 ap.1 Statistiska centralbyrån Anslagspost 1: Anslaget får användas för utgifter enligt följande:

1. Utbildningsstatistisk årsbok, fickskolan, årlig undersökning av invandrares utbildning, utbyggnad av vuxenutbildningsstatistiken och elevpanelundersökningarna, utveckling av statistiken över utbildningskostnader samt internationella jämförelser jämte gemensam utbildningsstatistik. Vad gäller undersökningen av utbildning bland invandrade, skall Statistiska centralbyrån (SCB) samverka med Migrationsverket och Integrationsverket samt andra berörda myndigheter om utveckling av metoder för uppgiftsinsamling. Inom anslagsposten har medel beräknats för EU:s vuxenutbildningsundersökning, s.k. "Adult Education Survey".

2. Enligt förordningen (1988:137) med instruktion för SCB skall myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda regeringsbeslut. SCB skall göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan. Redovisningarna skall även vara uppdelade på kvinnor och män.

a) Efterfrågeprognoser skall täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

b) SCB:s analyser skall bland annat omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade, hur konjunktursvängningar påverkar förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad samt internationella jämförelser.

c) En övergripande publicering bör ske minst vart tredje år. Därutöver skall årliga uppföljningar göras.

3. EU-anpassning av forskningsstatistiken.

4. SEI-kodning av yrkesregistret.25:85 ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:85 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:85 ap.10Allt0
25:85 ap.30Allt0
25:85 ap.40Allt71
25:85 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:83 ap.125:85 ap.4100 %
25:83 ap.225:85 ap.4100 %
25:83 ap.325:85 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Lars Santesson
Likalydande till

Regeringskansliet
Statistiska centralbyrån

Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret