Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
42

2005-12-15
Ju2005/10886/IM (delvis)
Ju2005/7608/D
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Riksdagen har beslutat om anslaget 47:1 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:01, utg.omr. 08, bet. 2005/06:SfU02, rskr. 2005/06:68).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

47:1 Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län 6 250
ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting (ram) 6 000
ap.2 Regionala uppföljningsinsatser (ram) 250
Disponeras av regeringen 4 187
ap.3 Stöd för nationella minoriteter (ram) 4 000
ap.5 Språkvård (ram) 187

Villkor för anslag 47:1

ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting

Anslagsposten avser bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt till Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.

ap.2 Regionala uppföljningsinsatser

Från anslagsposten finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget.

Från anslagsposten finansieras också insatser för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.

ap.3 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritespolitiska mål, i huvudsak statsbidrag till Sametinget och organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget skall en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 400 000 kronor.

ap.5 Språkvård

Anslagsposten avser bidrag till att bygga upp och bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.1 0 3 % 0
ap.2 8 3 % 0
ap.3 0 3 % 0
ap.5 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
47:1 ap.4 47:1 ap.2 156
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/ap År Anslagstyp
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.4 ram
På regeringens vägnar
Jens Orback
Klara Grundberg
Kopia till
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Statsrådsberedningen/SEKR
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Utbildnings- och kulturdepartementet/KR
Jordbruksdepartementet/NS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting