Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 25

2005-12-15
N2005/9385/ITFoU
N2005/10138/BS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2005/06:121)
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 5 327
ap.1 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (ram) 5 327

Villkor för anslag 38:15

ap.1 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Från anslaget skall ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
ap.1 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
ap.2 ram
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Nicklas Liss-Larsson
Kopia till
Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/PS
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Utrikesdepartementet/EIM
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Riksgäldskontoret
Sveriges standardiseringsråd
Ingenjörsvetenskapsakademien