Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 44

2005-12-15
N2005/9903/RUT
N2005/10139/RUT (delvis)
Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 33:2 Landsbygdslån inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr. 2005/06:124)
Riksdagen har beslutat om och anslaget 33:2 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 19, bet. 2005/06:NU2, rskr. 2005/06:124).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:2 Landsbygdslån (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling 9 910
ap.1 Landsbygdslån (ram) 9 910

Villkor för anslag 33:2

ap.1 Landsbygdslån

Anslaget används för landsbygdslån som beviljats av länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län.

Anslaget skall användas för utbetalning av landsbygdslån enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling och förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, enligt förordningarnas lydelse före den 1 juli 2005.

Räntor på landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån. Återbetalningar av landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån.

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
33:2 Landsbygdslån
ap.1 297 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
33:2 Landsbygdslån
33:2 ap.2 33:2 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap År Anslagstyp
33:2 Landsbygdslån
ap.2 ram
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Sofia Johansson
Kopia till
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/Bs
Länsstyrelserna
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Samverkansorganet i Kalmar län
Gotlands kommun