Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 5

2005-11-24Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2005/8709/ITFoU


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:15Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet5 327 tkr
38:15 ap.1Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Obetecknat)5 327 tkr

Disponeras av regeringen32 tkr
38:15 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat)32 tkr


Villkor
38:15 ap.1 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Från anslaget skall ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:15 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:15 ap.10Inget0
38:15 ap.20Inget322.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Nicklas Liss-Larsson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/PS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Sveriges standardiseringsråd
Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien