Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
30

2005-12-08
Ju2005/11166/D(delvis), Ju2005/9683/D(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 30:3 Kvinnors organisering
Riksdagen har beslutat om anslaget 30:3 Bidrag för kvinnors organisering för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:86).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:3 Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 22 520
ap.3 Bidrag för kvinnors organisering (ram) 22 520
Disponeras av regeringen 3 500
ap.5 Bidrag för riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (ram) 3 500
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet 2 891
ap.4 Delegationen för fördelning av bidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt (ram) 2 891

Villkor för anslag 30:3

ap.3 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen skall fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder.

ap.4 Delegationen för fördelning av bidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras delegationens administration, såsom löner, sammanträden och resor för hanteringen och uppföljning av bidragen för kvinnors organisering samt ersättning för Kammarkollegiets kostnader för bidragsutbetalningar.

ap.5 Bidrag för riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) skall efter rekvisition betala ut medel dels till nedanstående kvinnoorganisationer för deras organisering och verksamhet, dels till nedanstående riksdagspartier för att användas för deras kvinnoorganisationers organisering och verksamhet, enligt följande fördelning:

Centerkvinnorna Riksorganisationen 360 315 kronor

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet 415 473 kronor

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund - S-kvinnor 972 063 kronor

 

Folkpartiet liberalerna 490 688 kronor

Miljöpartiet de Gröna 335 243 kronor

Moderata samlingspartiet 525 788 kronor

Vänsterpartiet 400 430 kronor

Ovanstående kvinnoorganisationer och riksdagspartier skall redovisa den verksamhet de har bedrivit med de utbetalade medlen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 april 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
30:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.3 0 3 % 0
ap.4 0 3 % 0
ap.5 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
30:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.1 obetecknat
ap.2 obetecknat
På regeringens vägnar
Jens Orback
Josefin Emanuel Brattberg
Kopia till
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagen/Kulturutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Jämställdhetsombudsmannen
Centerkvinnorna Riksorganisationen
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Miljöpartiet de Gröna
Moderata samlingspartiet
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund - S-kvinnor
Vänsterpartiet