Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 3

2006-02-16
N2005/8512/JÄM
N2005/10090/BS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 24:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 24:2 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 14, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

24:2

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 160
ap.3Särsk jämställdåtg - del till KAMK (ram)5 160
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet2 500
ap.4Europarådets 6:e ministerkonferens på jämställdhetsområdet (ram)2 500

Villkor för anslag 24:2

ap.3 Särsk jämställdåtg - del till KAMK

Fördelning av medel från anslagsposten beslutas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

ap.4 Europarådets 6:e ministerkonferens på jämställdhetsområdet

Anslagsposten skall användas för finansiering av Europarådets konferens på jämställdhetsområdet i juni 2006.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.303 %0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder
24:2 ap.124:2 ap.3100 %
24:2 ap.224:2 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apÅrAnslagstyp
24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.1ram
ap.2ram
På regeringens vägnar
Jens Orback
Kerstin Twengström
Kopia till
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/D
Internrevisionen, SB
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/F
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RKEkonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
N/BS
N/ADM
Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organsiering