Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
V 3

2005-12-20
N2005/9854/ITFoU
N2005/9079/ITFoU
N2005/8440/ITFoU m.fl.
Se bilaga 1
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Verket för innovationssystem m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2005/06:121)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Forskningspolitik Forskning och utveckling Stöd till forskning och utveckling
Kunskapsöverföring
Strategi och analys
Information, rådgivning och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
Näringspolitik Innovation och förnyelse Experimentell teknik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet och därvid särskilt bedöma insatsernas effekt avseende en hållbar tillväxt och insatsernas bidrag till att öka Sveriges internationella konkurrenskraft.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Stöd till forskning och utveckling

Mål

Vinnova skall stödja forsknings- och utvecklingsarbete av högsta kvalitet inom bl.a. områdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv och därmed främja förnyelse och hållbar tillväxt.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden med hög tillväxtpotential påverkat fördelningen av forskningsstödet,

 • utfallet av genomförda utvärderingar av olika program och satsningar samt hur detta påverkat fördelningen av medel,

 • vilka insatser som genomförts för att utveckla samverkan mellan forskningsutförare, avnämare och andra aktörer så att ny kunskap tas till vara och omsätts i produkter, processer, tjänster, arbetsorganisation och arbetsmiljö,

 • de områden som identifierats tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, inom vilka myndigheterna bedömt att gemensamma initiativ kan tas,

 • FoU-programmens antal och fördelning av medel mellan olika slag av insatser, områden och deltagarkategorier,

 • insatser och resultat för samverkansprogram med näringslivet inom och utanför Programrådet för fordonsforskning (PFF),

 • insatser, resultat och utgifter för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av budgetpropositionerna för 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24) och 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24) samt i propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80),

 • den samverkan som skett kring satsningen på starka forskningsmiljöer i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80),

 • hur myndigheten samverkat med Innovationsbron AB,

 • antalet nyetablerade kunskapsintensiva företag respektive avknoppningar (varav från universitet respektive större företag),

 • vilka insatser som genomförts för att främja mobilitet mellan universitet och högskola, institut och näringsliv, och

 • vilka insatser som genomförts för att främja kunskapsutvecklingen i små och medelstora företag.

För institutssektorn skall myndigheten, med fördelning mellan instituten, särskilt redovisa

 • kompetensutvecklingsmedlens fördelning på typer av insatser,

 • industriforskningsinstitutens deltagande i Vinnovas programsatsningar,

 • övriga satsningar med inriktning på industriforskningsinstituten för att utveckla deras roll i innovationssystemet, och

 • industriforskningsinstitutens medverkan i internationella forskningsprogram.

Mål

Vinnova skall öka sina insatser för att ge nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin karriär i högskola, institut, näringsliv eller som egna företagare.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa hur FoU-stödet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin karriär uppdelat på

 • vilka insatser som genomförts,

 • antalet nydisputerade forskare som erhållit stöd fördelat på universitet och högskola, institut, näringsliv och eget företagande, och

 • antalet examinerade (hel-/delfinansierade) doktorer redovisade efter kategori.

Mål

Vinnova skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

 • könsfördelningen inom myndighetens beredningsorganisation,

 • könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och FoU-stödets fördelning,

 • vilka insatser som genomförts i förhållande till målet samt vilka framtida insatser myndigheten planerar utifrån en analys av hinder och möjlighet för ökad jämställdhet,

 • vilken hänsyn som tas till jämställdhetsfrågor vid val av FoU-teman, och

 • hur verksamheten bidragit till en jämställd samhällsutveckling.

Mål

Vinnova skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.

Mål

Vinnova skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt FoU-samarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

 • myndighetens åtgärder för att främja deltagande i respektive delprogram i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling,

 • berörda myndigheters insatser avseende förberedelser inför sjunde ramprogrammet, särskilt vad gäller Europeiska teknologiplattformar och Joint Technology Initiatives,

 • hur myndigheten medverkat till genomförandet av EU:s handlingsplan för forskning,

 • aktiviteter inom rollen som koordinator för deltagande i EUREKA och COST samt statistik över svenskt deltagande,

 • hur myndigheten arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts,

 • hur myndigheten arbetat för att främja samarbeten inom ramen för FoU-avtalen med Japan, Kina och Indien, och

 • hur myndigheten främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsöverföring

Mål

Vinnova skall sprida information om FoU till utförare och användare av forskning samt till en intresserad allmänhet.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

 • vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, och

 • hur myndighetens insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål

Vinnova skall genom framtidsstudier, analyser och effektstudier av hög kvalitet bidra till att offentliga insatser för FoU och innovation främjar effektiva innovationssystem och hållbar tillväxt i Sverige.

Återrapportering

Vinnova skall

 • efter samråd med Institutet för tillväxtpolitiska studier och andra berörda myndigheter utveckla indikatorer för en bättre uppföljning av resultatet av insatser inom ovan nämnda områden,

 • redovisa hur analysarbetet används i den egna verksamheten, och

 • särskilt redovisa hur myndigheten arbetat med att utveckla indikatorer för att mäta förändringar i det svenska innovationssystemet på regional, sektoriell och nationell nivå.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Information, rådgivning och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU

Mål

Vinnova skall främja ett ökat svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling genom information, rådgivning och analys.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • de insatser som gjorts inom områdena information respektive rådgivning och om möjligt analysera effekten av dessa,

 • samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende främjande av deltagande i ramprogrammet,

 • hur myndigheten arbetat för att främja samarbete med NCP-organisationer i andra länder,

 • de insatser som gjorts för att främja små och medelstora företags deltagande i ramprogrammet,

 • verksamheten och kostnaden för kontoret i Bryssel,

 • kostnaden för insatser som direkt kan relateras till uppgiften som Mobility Centre,

 • de insatser som genomförts för att ta fram och sprida statistiskt underlag om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram, och

 • vilka andra myndigheter Vinnova samarbetat med för att genomföra analyser och översiktligt resultatet av dessa analyser.

1.2

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.2.1

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Experimentell teknik

Mål

Öka kompetensen inom området experimentell teknik i samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet, särskilt för små och medelstora företag.

Öka säkerhet och förbättra miljöegenskaper i material, processer och produkter främst genom utnyttjande av prenormativ forskning och standardisering, normgivning och expertfunktioner.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • insatser för kompetensökning inom experimentell teknik fördelat på forskningsaktörer, särskilt industriforskningsinstitut,

 • insatser för kompetensökning inom experimentell teknik i näringslivet, särskilt för små och medelstora företag,

 • medverkan i internationella forskningsprogram, och

 • insatser som bidragit till ökad säkerhet och förbättrade miljöegenskaper i material, processer och produkter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Vinnova skall inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Arbetslivspolitik uppfylls.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa

 • hur Vinnova och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samarbetat om FoU inom arbetslivsområdet, avseende såväl informationsutbyte som annan samverkan,

 • satsningar som ökar kunskapen om hur arbetsorganisationens och arbetsmiljöns utveckling kopplas till produktion och tillväxt i företagen samt hur modeller som utvecklats tas i bruk i arbetslivet, och

 • insatser relaterade till regeringens strategi för ökad hälsa i arbetslivet med koppling till FoU.

Politikområde Energipolitik

Mål

Vinnova skall inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Energipolitik uppfylls.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa till Statens energimyndighet (STEM) hur arbetet inom de samverkansprogram med näringslivet som delvis finansieras med energipolitiska medel bidragit till att uppnå målet för politikområde Energipolitik. Vinnova och STEM skall samråda om rapporteringens utformning.

Politikområde Transportpolitik

Mål

Vinnova skall inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Transportpolitik uppfylls.

Återrapportering

Vinnova skall redovisa till Vägverket hur arbetet inom de samverkansprogram med näringslivet som delvis finansieras med transportpolitiska medel bidragit till att uppnå målet för politikområde Transportpolitik. Vinnova och Vägverket skall samråda om rapporteringens utformning.

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Vinnova skall inom ramen för sin verksamhet bistå i arbetet med att stärka de regionala forsknings- och innovationsmiljöerna och insatserna för att kommersialisera forskningsresultat i samverkan med de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Vinnova skall bistå i arbetet med uppföljningen av de regionala tillväxtprogrammen avseende 2006 enligt närmare anvisningar från Verket för näringslivsutveckling (NUTEK). Vinnova skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalda belopp avseende 2006 inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Övrig återrapportering

Vinnova skall i årsredovisningen och i delårsrapporten för samtliga sakanslag som får användas för samverkansprogram med näringslivet redovisa utgifterna för perioden per anslag och samverkansprogram.

Myndigheten skall senast den 20 april samt den 20 oktober 2006 översiktligt redovisa hur verksamheten inom verksamhetsgren Stöd till forskning och utveckling utvecklas i förhållande till regleringsbrevet. Redovisningen skall avse det avlutade första kvartalet respektive de avslutade tre första kvartalen.

Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa sina insatser i forskningsetiska frågor.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november 2006.

3

Organisationsstyrning

En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning skall ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Verksamheten i sin helhet skall ha omprövats under en fyraårsperiod.

Vinnova skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Myndigheterna skall vidare samverka kring satsningen på starka forskningsmiljöer i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). Även med andra forskningsfinansiärer samt andra berörda myndigheter som Institutet för tillväxtpolitiska studier, Verket för näringslivsutveckling och Statens energimyndighet bör Vinnova identifiera områden där initiativ av gemensamt intresse kan tas.

Vinnova har ansvar för att Programrådet för fordonsforskning kan bedriva sin verksamhet i enlighet med ingångna avtal och regeringsbeslut. Verksamheten skall samordnas med angränsande satsningar vid Vägverket och Statens energimyndighet.

I frågor som berör främjande av svensk miljöteknik bör myndigheten samråda med Sveriges Miljöteknikråd.

Myndigheten skall bistå Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i internationellt samarbete, bl.a. inom EU, Eureka, COST och OECD. Myndigheten skall sprida information om program och bistå Regeringskansliet i kommittéarbete i samråd med berört departement.

Myndigheterna skall säkerställa att det finns underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning eller dylikt haft betydelse för bedömning av forsknings- och forskartjänstansökningar.

Myndigheten skall sträva efter att utnyttja processen "Teknisk framsyn" och dess resultat i sin verksamhet.

Myndigheten skall främja kvalificerad IT-användning i sin myndighetsutövning och även i övrigt samverka med andra relevanta myndigheter för att målen för 24-timmarsmyndigheten skall uppfyllas.

4

Uppdrag

1. Vinnova skall analysera resultaten av insatser inom minst två sakområden. Studierna skall omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och dess företrädare medfört. Myndigheten skall också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2007.

2. Vinnova skall, med utgångspunkt i regeringens strategi Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36), beskriva och bedöma läget inom de delar av forsknings- och innovationsområdet som ligger inom ramen för myndighetens ansvarsområde. Rapporten bör bl.a. behandla situationen vad gäller kommersialisering av FoU i Sverige, FoU i små och medelstora företag, starka forsknings- och innovationsmiljöer, rörlighet mellan lärosäten, näringsliv och offentlig sektor, högteknologiskt nyföretagande och kunskapsöverföring från universitet och högskolor till små och medelstora företag. Vidare skall insatser inom ramen för de branschvisa strategiprogrammen redovisas. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2007.

3. Vinnova skall senast den 22 februari 2007 rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildnings- och kulturdepartementet). Rapporten skall redovisa och kommentera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på program och organisationstillhörighet samt beskriva förändringen över tid. Speciellt skall universitets- och högskolors deltagande redovisas. Där så är möjligt skall finansiella uppgifter och uppgifter om Sveriges mest frekventa samarbetsländer redovisas. Rapporten skall stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete.

4. Vinnova skall ta fram en forskningsstrategi inom elektronikområdet. Fokus för strategin bör ligga på inbyggda system men även områdena nanoelektronik och programvaruutveckling bör behandlas. Kopplingen till initiativ på internationell nivå, särskilt inom EU, bör beaktas. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 maj 2006.

5. Vinnova skall intensifiera jämställdhetsarbetet. I uppdraget ingår att ta fram och årligen revidera en strategi för det inre och yttre jämställdhetsarbetet. I strategin skall ingå planering och genomförande av utbildning för beredningsorganisationen, chefer och handläggande personal i såväl genus- som jämställdhetsperspektiv. Myndigheten skall redovisa arbetet med jämställdhetsstrategin inklusive bakgrundsanalys till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2006.

6. Vinnova och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) skall tillsammans utarbeta en forskningsstrategi om miljöteknik i samråd med näringslivet och andra berörda aktörer. Förutsättningarna för samfinansierad forskning mellan staten och näringslivet skall belysas samt hur små och medelstora företags medverkan skall kunna underlättas. Strategin skall beakta de prioriteringar som finns i ETAP samt möjligheterna till samverkan med Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC och Nuteks program för miljödriven affärsutveckling. Forskningsstrategin skall redovisas till regeringen senast den 1 november 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

26:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Verket för innovationssystem 117 730
ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ram) 117 730

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningskostnader.

26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)
Disponeras av Verket för innovationssystem 1 368 755
ap.1 Verket för innovationssystem (ram) 1 368 755
Disponeras av regeringen 7 000
ap.3 Till regeringens disposition (ram) 7 000

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemet, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Under anslagsposten har beräknats totalt 100 miljoner kronor för finansiering av det program för kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten som Vinnova genomför i samverkan med IRECO Holding AB. Myndigheten ansvarar för att medlen för finansiering av kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten används i enlighet med villkoren för medlens tilldelande.

Vinnova bör, inom ramen för sitt uppdrag, under 2006 särskilt tillse att industriforskningsinstituten ges förutsättningar för att klara sina åtaganden i EU:s ramprogram för FoU.

Av de 100 miljoner kronor som skall avsättas under 2006 i enlighet med budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24) för ett program för att stödja små och medelstora företags FoU skall merparten av medlen användas för bidrag till genomförande av FoU-projekt. Vid genomförandet av programmet skall särskilt de små företagens behov beaktas.

Av anslagsposten skall högst två miljoner kronor användas för finansiering av den externa verksamheten vid Statens väg- och transportforskningsinstituts bibliotek och informationscentrum för 2006.

Anslagsposten får användas för resekostnader i samband med Sveriges deltagande i Internationella Frysinstitutets arbete.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslagsposten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
26:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.1 3 532 3 % 0
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.1 41 273 3 % 0
ap.3 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
26:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
26:1 ap.2 26:1 ap.1 100 %
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
26:2 ap.2 26:2 ap.3 100 %
26:2 ap.4 26:2 ap.3 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
26:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.2 ram
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.2 ram
ap.4 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
26:2 ap.1 1 500 000 850 000 650 000 2010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 13 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 9 810
2006-02-25 9 810
2006-03-25 9 810
2006-04-25 9 810
2006-05-25 9 810
2006-06-25 9 810
2006-07-25 9 810
2006-08-25 9 810
2006-09-25 9 810
2006-10-25 9 810
2006-11-25 9 810
2006-12-25 9 820
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:1 ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Anki Bystedt
Kopia till
Riksdagen, NU
Riksdagen, UU
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SK
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/E
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/Hm
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Utbildnings- och kulturdepartementet/UH
Jordbruksdepartementet/LB
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/AU
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/TP
Internrevisionen SB
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Statens energimyndighet
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Vägverket
Banverket
IRECO Holding AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut V 3, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

N2005/9854/ITFoU
N2005/9079/ITFoU
N2005/8440/ITFoU
N2005/6596/ITFoU
N2005/4560/ITFoU
N2005/3873/ITFoU
N2005/10138/BS(delvis)