Finansdepartementet
Regeringsbeslut11

2005-11-24Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2005/4964 (delvis)
Fi2005/5910 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 1:12
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb för budgetåret 2005 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:35).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12Statliga kompetensöverföringsjobb (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet10 000 tkr
1:12 ap.1Statliga kompetensöverföringsjobb (Ram)10 000 tkr


Villkor
1:12 ap.1 Statliga kompetensöverföringsjobb

Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utgiftsområde 2, avsnitt 10.12) aviserat en tillfällig åtgärd som innebär att statliga myndigheter, efter ansökan hos Kammarkollegiet, under 2006 och 2007 skall kunna få bidrag för nyanställningar. Bidraget syftar dels till att tidigarelägga nyanställningar på grund av framtida pensionsavgångar, dels till att underlätta för personer, som söker arbete där högskoleutbildning eller liknande efterfrågas, att få inträde på arbetsmarknaden.

Kammarkollegiet har i regeringsbeslut den 6 oktober 2005, nr 6, fått i uppdrag att, utan att avvakta riksdagens ställningstagande, vidta de förberedande åtgärder som behövs för att hanteringen av bidragen skall kunna påbörjas utan dröjsmål.

Kammarkollegiet får disponera anslaget 1:12 för de administrativa merkostnader som uppkommer vid Kammarkollegiet till följd av uppdraget.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12 Statliga kompetensöverföringsjobb

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:12 ap.10Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Anna Centerstig
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Regeringskansliets internrevision, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, F
Finansdepartementet, SMS