Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
33

2005-12-20
M2005/6430/A
(delvis)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 20, bet. 2005/06:MJU1, rskr. 2005/06:106).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Miljöpolitik Kunskap och underlag för miljöarbete Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
Uppdragsverksamhet
Affärsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering

Mål 1

SMHI skall genom att tillhandahålla meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt underlag för åtgärder och uppföljning bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Återrapportering mål 1

SMHI skall redovisa hur institutet bidragit till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Mål 2

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer skall ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering mål 2

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm skall redovisas. Åtgärder skall föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 3

SMHI:s väderprognoser skall ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering mål 3

Prognosernas träffsäkerhet skall redovisas.

Mål 4

SMHI:s forsknings- och utvecklingsarbete skall omsättas i praktisk samhällsnytta.

Återrapportering mål 4

SMHI skall redovisa effekterna i samhället av utförda forsknings- och utredningsuppdrag där kopplingen mellan forskningsresultat och effekt särskilt skall belysas.

Mål 5

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion skall kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering mål 5

SMHI skall redovisa hur stor del av uppmätta data som har inkommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Mål 6

SMHI skall med infrastrukturen som grund producera och aktivt sprida meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag för samhällsplanering.

Återrapportering mål 6

SMHI skall redovisa exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att sprida beslutsunderlagen.

Mål 7

SMHI skall genom medverkan i internationella organisationer (WMO, ECMWF och EUMETSAT) samt genom deltagande i samverkan mellan nationella meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter öka kvaliteten i observations- och mätsystem, i basala produktionssystem samt i klimat- och miljöarbetet.

Återrapportering mål 7

SMHI skall redovisa konkreta och mätbara exempel på hur den internationella samverkan medfört ökad kvalitet i den egna produktionen.

Mål 8

SMHI skall inom ramen för sin klimatforskning sammanställa information om forskningens resultat och effekterna av ett förändrat klimat.

Återrapportering mål 8

SMHI skall redovisa genomförda informationsåtgärder.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

SMHI:s uppdragsverksamhet skall bidra till ökad samverkan med andra myndigheter.

Återrapportering

SMHI skall redovisa resultaten i uppdragsverksamheten samt ge exempel på genomförda uppdrag.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Affärsverksamhet

Mål

Förädlingsvärdet per årsanställd i affärsverksamheten (resultat före avskrivningar plus den totala kostnaden för personal dividerat med antalet årsarbetare) skall förbättras med en procent per år.

Återrapportering

SMHI skall redovisa hur förädlingsvärdet per anställd har förändrats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

SMHI skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- 19 januari

- 8 mars

- 2 maj

- 21 augusti

- 2 november

SMHI skall årligen i samband med årsredovisningen, eller senast den
1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 (dnr M2005/4563/Hm).

Energieffektivisering

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall, med beaktande av funktionskrav och andra relevanta krav, det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Återrapportering

SMHI skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. SMHI skall vidare redovisa vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfaranden som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

4

Uppdrag

Samordning av jordobservationsdata

SMHI uppdras att vara Sveriges representant i arbetet med att samordna arbetet med jordobservationsdata inom ramen för Group on Earth Observation. Härvid skall SMHI samråda med Rymdstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Översvämningskartering

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Statens räddningsverk skall genomföra förvaltning, uppgradering och distribution av resultaten av översiktliga översvämningskarteringar enligt den inriktning som myndigheterna redovisade till regeringen den 27 oktober 2003 (dnr. M2003/3307/Mk).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 262 736
ap.1 Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (ram) 191 147
ap.2 Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (ram) 71 589

Villkor för anslag 34:12

ap.1 Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering

ap.2 Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

Högst 600 tkr får användas för att stödja sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m.
ap.1 6 000 3 % 0
ap.2 1 882 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap År Anslagstyp
34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m.
ap.4 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 11 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 87 517
2006-02-25 15 928
2006-03-25 15 928
2006-04-25 15 928
2006-05-25 15 928
2006-06-25 15 928
2006-07-25 15 928
2006-08-25 15 928
2006-09-25 15 928
2006-10-25 15 928
2006-11-25 15 928
2006-12-25 15 939
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:12 ap.1 Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
34:12 ap.2 Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet 100 100 20 100 20 000 100 300
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet -9 300 0 177 000 176 000 1 000 -8 300
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 34:12).

- SMHI skall vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, skall inleverans ske till beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur per den 1 juli 2006 och den 31 december 2006.

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SMHI medges undantag från 10 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten enligt vilken anslag skall avräknas löpande på utgiftsmässig grund. SMHI får avräkna anslaget när anslagsmedlen månatligen tillförs räntekontot i Riksgäldskontoret. I samband med delårsrapport och upprättande av årsredovisning avräknas dock anslagsmedlen utgiftsmässigt.

För tjänsteexporten medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst tio procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet.

På regeringens vägnar
Lena Sommestad
Conny Hägg
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltingsavdelning - Ekonomienheten
Riksrevisionen
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens energimyndighet