Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
34

2005-12-15
M2005/6373/A (slutligt)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 31:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 31:5 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:101).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 36 592
ap.1 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador (ram) 36 592

Villkor för anslag 31:5

ap.1 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador

1. Anslaget får användas för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Anslaget får även användas för att finansiera förvaltningskostnader och utgifter för skadeutredningar m.m. I förvaltningskostnaderna ingår:

- arvoden till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för Fonden för fukt- och mögelskador

- löner och andra utgifter i samband med utgifter för fondens kansliverksamhet

- ersättning för hithörande verksamheter inom Kammarkollegiet såsom ekonomi, personaladministration, utbetalning av bidrag samt juridisk service.

2. Fondens medel skall vara placerade på statsverkets checkräkning i Riksgäldskontoret. Utbetalning från fonden ombesörjs av Kammarkollegiet efter beslut av fondens styrelse. Inbetalningar avseende fonden tillförs denna.

Åtaganden under punkt 1 får under budgetåret 2006 göras inom en ram av totalt 36 592 tkr.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador
ap.1 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador
31:5 ap.2 31:5 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/ap År Anslagstyp
31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador
ap.2 ram
På regeringens vägnar
Mona Sahlin
Johanna Ode
Kopia till
Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fonden för fukt- och mögelskador
Boverket