Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
28

2005-12-15
M2005/6373/A (delvis)
M2005/3709/Kk
M2005/6274/Bo
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Boverket
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:101).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Bostadspolitik Bostadsförsörjning Omvärldsbevakning och prognoser
Åtgärder för bostadsförsörjning
Samarbete inom EU och internationellt
Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Fysisk planering, regional utveckling och stadsutveckling
Uppsikt och kunskapsförmedling
Samarbete inom EU och internationellt
Kvalitet i byggande och förvaltning Hållbart byggande och förvaltning
Uppsikt och kunskapsförmedling
Internationellt samarbete och Europaharmonisering
Miljöpolitik Pådrivande och förebyggande miljöarbete Miljömålsarbete
Energipolitik Politik för ett uthålligt energisystem Energipolitiska åtgärder på kort sikt
Kulturpolitik Övergripande kulturverksamhet Icke-statliga kulturlokaler
Folkrörelsepolitik Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar Bidrag till allmänna samlingslokaler

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål

Verka för:

 • lägre bygg- och boendekostnader i bostäder med god kvalitet,

 • ökad nyproduktion av hyresbostäder i tillväxtregionerna som kan efterfrågas av bredare hushållgrupper,

 • utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och andra icke vinstdrivande upplåtelseformer,

 • minskad segregation i boendet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Omvärldsbevakning och prognoser

Mål

En väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden som utgör ändamålsenligt underlag för analyser av bostadsförsörjning, bostadsbyggande, byggkostnadsutveckling, boendeförhållanden och hushållens ekonomiska förutsättningar skall finnas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall kontinuerligt analysera och redovisa:

 • bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet,

 • bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling.

2. Boverket skall analysera bostadsbeståndets sammansättning av upplåtelseformer i olika regioner. Detta skall göras i förhållande till befolkningsutveckling och olika gruppers behov av och efterfrågan på bostäder. Verket skall även göra en analys av utvecklingen på bostadsmarknaden inklusive bolånemarknaden i landet. Boverket skall dessutom uppmärksamma konsekvenserna av dåligt fungerande bostadsmarknader, särskilt till följd av bostadsbrist.

3. Boverket skall följa de allmännyttiga bostadsföretagens och den kooperativa hyresrättens utveckling på bostadsmarknaden samt följa hur kommunerna använder sina bostadsföretag.

4. Boverket skall följa och analysera den ekonomiska utvecklingen med särskilt avseende på hushållens boendeutgifter och inkomster. Boverket skall redovisa utfallet på olika upplåtelseformer, hushållstyper och regioner samt göra framskrivningar och bedöma den förväntade utvecklingen. Resultat och bedömningar skall redovisas till regeringen i augusti.

5. Boverket skall följa och belysa utvecklingen av samt verka för erfarenhetsutbyte vad det gäller integration i boendet och boendesegregation i landets olika delar samt de insatser som görs i segregerade bostadsområden i perspektivet av Habitatagendans och den nationella storstadspolitikens målsättningar.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Åtgärder för bostadsförsörjning

Mål

Att hållbara bostäder byggs som är av god kvalitet och ger rimliga boendekostnader. En ökad andel nyproduktion av hyresbostäder.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall följa och redovisa utvecklingen av god boendekvalitet i bostäder som byggs med statligt stöd.

2. I anslutning till årsredovisningen skall Boverket analysera kostnaderna för och effekterna av de olika bostadsstöden, särskilt i förhållande till det bostadspolitiska målet. Boverket skall även redovisa uppgifter om hur de bostäder som beviljas någon form av bostadsstöd uppfyller de villkor som ställs på stöden, t.ex. hyresnivåer och lägenhetsstorlekar, men även hur dessa bostäder fördelar sig regionalt.

3. Nyckeltal för systemen för administration av bostadsstöd samt eventuell förekomst av felaktigheter vid avisering skall redovisas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Samarbete inom EU och internationellt

Mål

Ett aktivt deltagande i EU och internationellt samarbete avseende utvecklingen på bostadsmarknaden.

Återrapporteringskrav

Boverket skall löpande följa och till regeringen samt i årsredovisningen redovisa utvecklingen på bostadsmarknaden inom EU. Boverket skall även bevaka sådana förslag, beslut och avgöranden på EU-nivå som får konsekvenser för den nationella bostadssektorn och bostadspolitiken.

1.1.2

Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål och strategier vara vägledande.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Fysisk planering, regional utveckling och stadsutveckling

Mål

Fysisk planering skall bidra till hållbar utveckling och god livsmiljö för alla människor. En fortsatt stadsutveckling skall ske på ett hållbart sätt. Planeringsmetoder skall utvecklas som främjar delaktighet för barn, unga och vuxna av båda könen samt kommunalt och regionalt samarbete.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa hur kommunernas översiktsplanering utvecklas och kommer till användning vid efterföljande beslut. Verket skall även redovisa omfattningen av kommunernas planarbete i form av lagakraftvunna detaljplaner under de senaste fem åren.

2. Boverket skall redovisa och bedöma hur kommunerna samverkat för att stärka det regionala perspektivet i den fysiska planeringen och hur kommunernas översiktliga planering beaktas i det regionala utvecklingsarbetets olika strategier och program.

3. Boverket skall redovisa vilka insatser som verket har gjort för att föra ut verkets vägledning för tillämpning av bestämmelser om miljöbedömning i plan- och bygglagen (1987:10).

4. Boverket skall, inom ramen för sitt arbete med stadsutveckling, redovisa hur verket medverkat till kunskapsspridning om lokala ortsanalyser. Arbetet bör inriktas på såväl information om process och metoder som deltagande i utvecklingsarbete kring lokala analyser i orter av skilda karaktärer och med olika regionala förutsättningar.

5. Boverket skall, i samverkan med bland annat de storstadskommuner som har tecknat lokalt utvecklingsavtal, baserat på kunskap och erfarenheter från lokalt utvecklingsarbete utveckla instrument inom den fysiska planeringen i syfte att främja en ökad integration och motverka segregation i samhället.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Uppsikt och kunskapsförmedling

Mål

Uppsikt över planväsendet skall bidra till hög kvalitet i planläggningen och planprocessen.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa hur uppsikten över planväsendet bedrivits, hur samverkan med länsstyrelserna har skett samt verkets bedömning av länsstyrelsernas tillsyn över planväsendet och hur den har utvecklats.

2. Boverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om områden av riksintresse och om miljökvalitetsnormer vid ställningstagande enligt plan- och bygglagen.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Samarbete inom EU och internationellt

Mål

Samarbetet inom EU och internationellt skall främjas genom utveckling av planeringsmetoder för en hållbar utveckling av städer och landsbygd.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa erfarenheter och resultat av det internationella samarbetet och utvecklingsarbetet inom EU, bland annat avseende regional utvecklingsplanering.

1.1.3

Verksamhetsområde Kvalitet i byggande och förvaltning

Mål

Byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar skall bedrivas med god kvalitet, beaktande av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt en effektiv tillämpning av regelverket.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Hållbart byggande och förvaltning

Mål 1

God kvalitet i byggandet inklusive en god arkitektonisk kvalitet och en långsiktig hållbarhet skall främjas av utveckling av verifierbara funktionskrav i Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa resultat och erfarenheter från arbetet med att utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna. Boverket skall lämna en redogörelse över framtagna föreskrifter med verifierbara funktionskrav samt redovisa en tidsplan för det fortsatta arbetet. Boverket skall särskilt utveckla och redogöra för:

 • vilka åtgärder som har vidtagits för en ökad energieffektivisering i bostäder och lokaler och hur Boverkets framtagna och verifierbara föreskrifter samt andra styrmedel har anpassats i syfte att främja en effektiv energianvändning i byggande och förvaltning,

 • vilka åtgärder som har vidtagits för en god inomhusmiljö och hur Boverkets föreskrifter har anpassats i syfte att främja en god inomhusmiljö.

I redovisningen skall framgå dels åtgärdernas effekter, dels på vilket sätt erfarenheterna av Boverkets uppsiktsansvar för byggreglerna har bidragit till och påverkat arbetet med verifierbara funktionskrav.

2. Boverket skall redovisa hur de under året beslutade föreskrifterna och allmänna råden stödjer de nationella miljökvalitetsmålen och arbetet med harmoniseringen av regelverk inom EU.

Mål 2

En god kvalitet och långsiktig hållbarhet i förvaltningen av befintliga byggnadsverk skall främjas.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa erfarenheter samt resultat och effekter i samhället och för olika aktörer från verkets arbete med att utveckla åtgärder för förvaltningsskedet. Boverket skall särskilt fokusera på utveckling av åtgärder för en god inomhusmiljö och en minskad energianvändning för befintliga byggnadsverk.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Uppsikt och kunskapsförmedling

Mål

Uppsiktsprocessen och kunskapsförmedling skall främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av plan- och bygglagen, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och Boverkets föreskrifter, samt omfatta innebörden av domar enligt miljöbalken i förhållande till dessa lagar.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa en bedömning av hur kommunernas och länsstyrelsernas insatser i fråga om tillsyn i byggandet har utvecklats samt om systemet fungerar och efterlevs. Verket skall särskilt redovisa egna insatser på detta område inom ramen för sitt uppsiktsansvar.

2. Boverket skall utvärdera effekterna av tillämpningen av sina föreskrifter samt lämna förslag till ytterligare åtgärder för att syftet med reglerna skall nås. Undantag från detta gäller de föreskrifter som träder i kraft under 2006, för vilka Boverket istället skall redovisa genomförda informationsinsatser, särskilt avseende BBR.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Internationellt samarbete och Europaharmonisering

Mål

Ökat samarbete och genomslag för Sveriges ståndpunkter i EU-arbetet, Europaharmoniseringen och det internationella arbetet.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa erfarenheter samt resultat och effekter av det internationella samarbetet och Europaharmoniseringen särskilt avseende:

 • det arbete som kan inriktas på att främja hållbar utveckling, t.ex. god inomhusmiljö och energieffektivisering,

 • standardiseringen inom byggområdet fördelat på sådant som är föranlett av beslutade EG-direktiv samt övrigt arbete med standardisering. Boverket skall följa utvecklingen och redovisa hur arbetet att föra in aspekter för hållbar utveckling i standarder har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. En sammanställning över deltagande i standardiseringsarbetet under året skall redovisas.

1.2

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.2.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål

Strategin för hushållning av mark, vatten och bebyggd miljö skall vidareutvecklas i syfte att uppnå miljökvalitetsmålen.

Återrapportering

1. Boverket skall, tillsammans med berörda myndigheter, vidareutveckla strategin för hushållning av mark och vatten. Rapporteringen av arbetet skall ske till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar.

2. Boverket skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar. Första tillfället skall vara den 31 december 2006.

1.3

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.3.1

Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

1.3.1.1

Verksamhetsgren Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål

En god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt en minskad användning av el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler skall främjas. Även användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder och vissa lokaler samt utvecklingen av mer kostnadseffektiv solvärmeteknik skall främjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet. Boverket skall särskilt redovisa resultat och genomförda informationsinsatser avseende stödet enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme samt stöden enligt kommande förordningar om investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme respektive oljeuppvärmning i bostadshus.

2. Boverket skall redovisa väsentliga aktiviteter som utförts inom ramen för förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet. Uppföljning och utvärdering av effektiviteten av stödet skall redovisas utifrån den plan som lämnades till regeringen i juni 2005. Boverket skall vidare redovisa beräknad årlig elproduktion, antal anläggningar och installerad effekt i solcellsystem som beviljats respektive krediterats stöd samt en översiktlig redovisning av vilka slag av solcellsystem som installerats.

3. Boverket skall i samråd med Statens energimyndighet utföra förberedelsearbete avseende genomförandet av EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda med beaktande av förslagen i SOU 2004:109 och SOU 2005:67. Boverket skall fortlöpande hålla regeringen underrättad om förberedelsearbetets fortskridande.

4. Boverket skall redovisa väsentliga aktiviteter som utförts under året för att stödja och underlätta en kraftig expansion av vindkraften i syfte att möjliggöra att Sverige på lång sikt baserar hela sin energiförsörjning på förnybar energi. Som ett underlag för återrapporteringskravet skall rapportering från länsstyrelserna ingå. Boverket skall särskilt redovisa arbetet med:

- att skapa planmässiga förutsättningar för att planeringsmålet om 10 TWh kan uppnås till 2015,

- att understödja Statens energimyndighets arbete med att löpande uppdatera riksintressen för vindkraft och regionala planeringsmål,

- att genom informationsinsatser öka kompetensen hos framförallt länsstyrelser och kommuner avseende planering för vindkraftetablering,

- att vid behov understödja vindkraftssamordnarna och vindkraftsberedningen i deras arbete,

- deltagande i beredningsprocessen för vindkraftsärenden.

1.4

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

1.4.1

Verksamhetsområde Övergripande kulturverksamhet

1.4.1.1

Verksamhetsgren Icke-statliga kulturlokaler

Mål

Tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler skall främjas.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa antal ansökningar och antal projekt, beviljade medel uppdelat på olika verksamheter, som beviljats bidrag från anslaget 28:32 Stöd till icke statliga kulturlokaler.

1.5

Politikområde Folkrörelsepolitik

Mål

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor skall ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.

1.5.1

Verksamhetsområde Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar

1.5.1.1

Verksamhetsgren Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål

En god tillgång till bra och ändamålsenliga samlingslokaler för mötesverksamhet och föreningsaktiviteter skall främjas.

Återrapporteringskrav

Boverket skall återrapportera användningen av medel inom anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Boverket skall redovisa den geografiska fördelningen av antalet beviljade bidrag samt totalt bidragsbelopp till allmänna samlingslokaler fördelade på köp, ny- och ombyggnad samt standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Därtill skall Boverket redovisa hur stödet till samlingslokalorganisationerna har fördelats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Boverket skall i årsredovisningen lämna en sammanfattande redovisning av tillståndet och utvecklingen inom plan-, bygg-, förvaltnings- och bostad/boendeområdet. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av Boverkets viktigaste insatser inom verkets ansvarsområden och en bedömning av hur den egna verksamheten bidragit till att uppfylla målet inom området Bostadspolitik.

2a. Boverket skall redovisa faktiska utfall under året och utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes, för samtliga anslag som myndigheten disponerar, vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall även, för anslagspost som enligt statsbudgeten för 2006 uppgår till minst 200 mnkr, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoserna skall lämnas senast:

 • den 19 januari,

 • den 8 mars,

 • den 2 maj,

 • den 21 augusti,

 • den 2 november.

Anslag 31:2 Räntebidrag undantas från kravet på att lämna prognoser vid ovanstående angivna datum. Dock skall prognoser lämnas för anslaget i Hermes så snart som möjligt i anslutning till varje prognostillfälle.

2b. Boverket skall redovisa prognos och utfall över inkomstbortfallet avseende:

 • investeringsstimulansen för mindre hyresbostäder för 2003-2008,

 • skattekrediteringsstödet enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet,

 • stöden för konvertering från direktverkande elvärme respektive oljeuppvärmning i bostadshus.

Dessa prognoser skall redovisas senast den 15 mars 2006 och den 15 augusti 2006.

3. Boverket skall genom Rådet för hållbar utveckling i årsredovisningen redovisa hur medlen under anslaget 31:1 Boverket anslagsposten 9 Rådet för hållbar utveckling har använts samt insatser och effekter fördelade på forum, verktyg och omvärldsanalys. I redovisningen skall ingå var i landet insatserna genomförts, vilka aktörsgrupper som avsågs och vilka som nåddes. I anslutning till årsredovisningen, senast den 31 mars 2007, skall Boverket genom Rådet för hållbar utveckling även lämna konkreta förslag till åtgärder för att stärka hållbarhetsarbetet och genomförande av den nationella strategin för hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

4. Inom ramen för Bygga-bo-dialogen skall Boverket delta i och följa projektet "Det goda samtalet". Boverket skall redovisa resultat och erfarenheter av projektet liksom av genomförda kompetensutvecklingsinsatser för bygg- och fastighetssektorn. Redovisningen skall ske i samband med Bygga-bo-dialogens årsrapport den 30 november 2006.

5. Boverket skall redovisa vilka aktiviteter som utförts inom ramen för Boverkets uppgifter enligt förordningen (2004:1387) om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen. Aktiviteter under 2006 samt en uppföljning för hela stödperioden skall redovisas till regeringen senast den 31 maj 2007, enligt den plan som Boverket redovisade till regeringen den 15 juni 2005.

6. Boverket skall med hjälp av de indikatorer som fastslogs i budgetpropositionen för 2006 rapportera i vilken grad målen för integration i boendet har uppnåtts. Boverket skall ange orsaker till skillnader i boendeförhållanden mellan kvinnor och män med utländsk respektive svensk bakgrund. Boverket skall även bedöma vilka insatser som genomförs av olika aktörer som leder till måluppfyllelse samt lämna förslag på nya eller ändrade insatser. Boverket skall, efter samråd med Integrationsverket, redovisa till regeringen och Integrationsverket i anslutning till årsredovisningen.

7. Boverket skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende bostadspolitiken. Målgruppen för uppföljningen är ungdomar mellan 16 och 30 år. Uppföljningen skall innehålla en kvantitativ redovisning av nedanstående indikatorer:

 • Antal kommuner med brist på bostäder för ungdomar

 • Boendeutgifternas andel av ungdomars disponibla inkomster

Uppföljningen skall även innehålla en kommentar om utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende bostadspolitiken och, om möjligt, kunna belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, inrikes/utrikes födda, socioekonomisk bakgrund, ålder, geografisk hemvist samt eventuella funktionshinder. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen som, utöver regeringen, även skall tillställas Ungdomsstyrelsen.

8. Boverket skall som ett led i jämställdhetsarbetet följa upp följande indikator: Andel kvinnor respektive män som innehar befattningarna länsarkitekter respektive stadsarkitekter.

3

Organisationsstyrning

Mål

De grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall ha genomslag i förvaltningen. Boverket skall ge en tydlig redovisning av hur medel har använts och ha resurser för en effektiv och tydligt prioriterad verksamhet samt en god och tillgänglig service kring informationen.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för respektive verksamhetsgren. Uppgifterna skall redovisas för 2006 och av redovisningen skall för varje verksamhetsgren framgå verksamhetens kostnader och resursåtgång fördelade på verksamhetsgrenar.

När det gäller internationellt arbete skall redovisningen även innehålla följande:

- Arbetsgrupper, kommittéer, nätverk, konferenser m.m. som Boverket medverkat i.

- Arbetsgruppernas uppgifter och befogenheter.

- De totala kostnaderna för det internationella arbetet samt med fördelning på arbete inom EU, nordiskt samarbete samt övrigt internationellt arbete.

- Finansieringskällor för det internationella arbetet.

Mål

Miljöledningssystem skall användas för att systematisera verksamhetsstrukturen och ständigt förbättra verkets miljöarbete.

Återrapporteringskrav

Boverket skall årligen i samband med årsredovisningen dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005.

Mål

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Boverket skall vidare redovisa vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfaranden som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

4

Uppdrag

1. Boverket skall, i samverkan med länsstyrelserna, kartlägga och utvärdera statens samlade roll och ansvar för att genom uppsikt och tillsyn säkerställa dels att samhällskraven i plan- och bygglagen tillgodoses i kommunernas fysiska planering, dels att tillämpningen av lagen blir enhetlig. Boverket skall redovisa förslag till åtgärder och förtydliganden som bedöms angelägna samt vilka åtgärder Boverket avser att vidta för att tillämpningen skall motsvara lagstiftningens syfte och intention. Det är särskilt angeläget att Boverket redovisar hur länsstyrelserna samverkar med kommunerna i deras planläggning och planprocess samt vilket stöd länsstyrelserna behöver av Boverket för att fullgöra sina uppgifter enligt plan- och bygglagen. Redovisningen skall bland annat innefatta länsstyrelsernas ansvar för att ta tillvara och göra helhetsbedömningar och sammanvägningar av olika nationella mål och statliga intressen i kommunernas planering samt för att därvid tillhandahålla planeringsunderlag. Som ett underlag för uppdraget skall rapportering från länsstyrelserna ingå. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 juni 2007.

2. Boverket skall, efter samråd med berörda centrala myndigheter, ge ytterligare stöd och vägledning till länsstyrelserna och kommunerna i deras arbete med delmål 1 under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö om planeringsunderlag för fysisk planering och samhällsbyggande. Syftet med uppdraget är att underlätta och påskynda myndigheternas arbete med planeringsunderlaget. Uppdraget, inklusive genomförda åtgärder och erfarenheter från dessa, skall redovisas till regeringen senast den 30 september 2007.

3. Boverket skall inhämta och redovisa uppgifter om nedlagda kostnader vid berörda myndigheter för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Redovisningen skall ske per delmål och så långt möjligt innehålla en bedömning av den effekt de olika åtgärderna har haft. En sammanställning för respektive 2004, 2005 och 2006 skall redovisas till Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket enligt rådets riktlinjer senast den 30 september 2007.

4. Boverket skall, efter samråd med Naturvårdsverket och Folkhälsoinstitutet, utveckla modeller och vägledning som syftar till att, inom ramen för fysisk planering på kommunal nivå, säkra tillgång till bostadsnära natur. Utgångspunkt bör tas i den erfarenhet som redan finns från flera kommuner och landsting samt i det arbete som redan pågår inom Boverket om bostadsnära natur. Målet bör vara att modellerna och vägledningen kan tillämpas av kommunerna i den fysiska planeringen. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2007.

5. Boverket skall i samverkan med Lantmäteriverket och Sveriges Kommuner och Landsting samt med stöd av bland annat ett urval länsstyrelser och kommuner utveckla de idéer som redovisas i rapporten "Hur informationen i detaljplaneprocessen kan bli bättre och effektivare - förstudierapport över ett regeringsuppdrag". Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för en nationellt harmoniserad digital hantering av detaljplaneprocessen, i kommunerna såväl som i utbytet av detaljplaneinformation mellan olika aktörer i samhället. I uppdraget ligger att redovisa erfarenheter av olika kommuners och övrigas utveckling av en digital detaljplaneprocess och hur dessa erfarenheter avses tas till vara för att främja en nationellt harmoniserad hantering. Vidare ingår i uppdraget att redovisa hur Boverkets detaljplanehandbok kan utvecklas för att kunna bidra till införandet av en sådan process. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 juni 2007.

6. Boverket skall fortsätta informationsinsatserna i syfte att öka kännedomen hos fastighetsägare och andra viktiga aktörer om reglerna för undanröjande av enkelt avhjälpta hinder för förbättrad tillgänglighet. Informationen skall medverka till att målet om att alla enkelt avhjälpta hinder är undanröjda till 2010 skall kunna uppnås. Boverket skall till regeringen redovisa vilka åtgärder som verket har vidtagit senast den 15 september 2006.

7. Boverket skall redovisa hur trångboddheten har utvecklats över tiden och hur trångboddheten varierar mellan olika grupper. I redovisningen av följderna av trångboddhet för olika grupper bör särskilt barn- och jämställdhetsperspektivet uppmärksammas. Boverket skall också analysera orsakerna bakom trångboddheten. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast 1 september 2006.

8. Boverket skall, i samråd med Statens energimyndighet, ta fram en plan för uppföljning och utvärdering av stöden för konvertering från direktverkande elvärme respektive oljeuppvärmning i bostadshus. En utgångspunkt skall vara planen för uppföljning och utvärdering av 1997 års energipolitiska program. Planen skall redovisas till regeringen senast den 15 juni 2006.

9. Boverket skall efter samråd med Statens energimyndighet och den analysgrupp som bildats tillsammans med branschen följa upp och utvärdera stöden för installation av solvärme. Boverket skall senast den 15 mars 2006 redovisa förslag till utformning av ett kompletterande stöd för installation av solvärme i större tillämpningar för eget värmebehov avseende kommersiella lokaler samt för offentliga lokaler efter 2006. Stöden skall finansieras inom en ram om 50 miljoner kronor under 2006-2010. Boverket skall efter samråd med Statens energimyndighet vidare lämna förslag till en samlad utformning och inriktning av ett fortsatt solvärmestöd för såväl små som storskaliga tillämpningar från 2008 och förslag till en långsiktig strategi för marknadsintroduktion av solvärme. Förslag till hur befintliga stödformer för installation av solvärme bör samordnas skall också lämnas. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2006.

Uppdrag där Boverket är samverkanspart

1. Boverket skall på anmodan bistå den nationella bostadssamordnaren, vars uppgift är att under perioden 2005-2007 arbeta för att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att underlätta ungdomars tillträde på bostadsmarknaden.

2. Boverket skall vara samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod, och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Boverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende verksamhet som har genomförts under 2005.

3. Boverket skall biträda Regeringskansliet vid Sveriges medverkan i EU:s olika samarbeten om bland annat regional utvecklingsplanering såväl vid olika kommittémöten som nationellt.

4. En arbetsgrupp har tillsatts inom Regeringskansliet inför UN-HABITATs konferens World Urban Forum III i Kanada den 19-23 juni 2006. Boverket skall bistå arbetsgruppen i förberedelsearbetet inför denna konferens.

5. Boverket skall på anmodan bistå den utredare som fått i uppdrag att se över allmännyttans villkor och förutsättningar.

 

Pågående uppdrag

Uppdragen har lämnats i tidigare regleringsbrev (Rb) eller i särskilda regeringsbeslut (R). Angivet årtal avser slutredovisning av uppdraget.

- Medverka i Designåret 2005, mars 2006, R

- Redovisa i vilken grad samhällsplaneringen för en hållbar utveckling i Sveriges kustområden överensstämmer med EU:s rekommendationer för integrerad kustzonsförvaltning (ICZM), januari 2006, R

- Utarbeta nya riktlinjer för kommunernas vattenplanering, mars 2006, Rb

- Driva ett sekretariat för Bygga-bo-dialogen för samordning, uppföljning, utvärdering och information samt för att genomföra ett kompetensutvecklingsprogram för sektorn, december 2006, R

- Utvärdering av verkets verksamhet inklusive föreskrifter med avseende på konsumentperspektivet, december 2006, Rb

- Driva Byggkostnadsforum (BKF), 2007, R

- Beredning av projekt inför beslut om stöd till klimatinvesteringar, KLIMP, 2007, R

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:1 Boverket (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 161 479
ap.1 Förvaltningskostnader (ram) 147 979
ap.5 Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn (ram) 2 000
ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (ram) 1 500
ap.8 Miljöutbildning för byggnadsarbetare (ram) 0
ap.9 Rådet för hållbar utveckling (ram) 10 000
Disponeras av regeringen 10 000
ap.3 Regeringens disposition (ram) 10 000
Disponeras av Regeringskansliet/Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 820
ap.2 Till internationellt arbete inom boende-samhällsplanerings- och byggområdet (ram) 1 820

Villkor för anslag 31:1

ap.1 Förvaltningskostnader

I anslaget ingår högst 250 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket skall använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

Av anslaget får även högst 370 000 kronor användas för administration av investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus.

ap.3 Regeringens disposition

Anslagsposten disponeras för att ta fram underlag om byggnaders tekniska status och eventuella kopplingar mellan brister i inomhusmiljön och upplevd ohälsa.

ap.5 Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn

Anslagsposten disponeras för kompetensutvecklingsprogrammet för bygg- och fastighetssektorn inom ramen för Bygga-bo-dialogen enligt särskilt regeringsuppdrag.

ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen

Anslagsposten disponeras för arbete med uppföljning och utvärdering av Bygga-bo-dialogen enligt särskilt regeringsuppdrag.

ap.8 Miljöutbildning för byggnadsarbetare

Anslagsposten disponeras för miljöutbildning för byggnadsarbetare enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2005.

ap.9 Rådet för hållbar utveckling

Anslagsposten disponeras för verksamhet inom Rådet för hållbar utveckling och dess kansli.

31:2 Räntebidrag m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 1 756 276
ap.1 Räntebidrag m.m. (ram) 1 756 276

Villkor för anslag 31:2

ap.1 Räntebidrag m.m.

Anslaget 31:2 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för s.k. 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall.

31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 32 802
ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram) 32 802

Villkor för anslag 31:6

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 1,5 miljoner kronor under 2006.

31:10 Byggkostnadsforum m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 17 892
ap.3 Genomförande av pilotprojekt (ram) 17 892
Disponeras av regeringen 0
ap.1 Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet (ram) 0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 6 958
ap.2 Administration utvärdering (ram) 4 970
ap.4 Byggsamordnare (ram) 1 988

Villkor för anslag 31:10

ap.1 Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet

Anslagsposten 1 får disponeras för stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet och som kommit till Boverket senast den 5 november 2002. Bidraget skall främst riktas till ekologiska åtgärder i större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter.

Av anslagsposten får 6 000 tkr av överföringsbeloppet från 2005 (anslagssparande) disponeras. Resterande anslagssparande får ej disponeras utan särskilt beslut av regeringen.

ap.2 Administration utvärdering

Anslagsposten 2 får belastas med högst 4 970 tkr för Boverkets administration av Byggkostnadsforum och utvärdering m.m.

ap.3 Genomförande av pilotprojekt

Anslagsposten 3 får belastas med högst 17 892 tkr för att genom Boverkets Byggkostnadsforum stödja lämpliga pilotprojekt som på nya sätt söker minska boendekostnaderna vid nybyggnad av främst hyresbostäder samtidigt som projekten främjar en hållbar utveckling, vilket innefattar resurs- och kostnadseffektivitet under byggnaders livslängd. Även andra upplåtelseformer än hyresrätt som arbetslokaler eller lokaler dit allmänheten har tillträde, exempelvis skolor och lokaler, kan få stöd. Boverkets Byggkostnadsforum skall inom ramen för sitt nuvarande uppdrag i högre grad beakta behovet av att få fram bostäder till rimliga kostnader som är avsedda och anpassade till de behov unga har.

Anslagsposten får även belastas med kostnader för att i efterhand utvärdera, dokumentera och publicera kunskap om projekt som redan genomförts med motsvarande syfte och inriktning så att dessa kan fungera som goda exempel. Boverkets Byggkostnadsforum skall redovisa hur medlen använts och till vilket syfte samt dess förväntade effekt.

ap.4 Byggsamordnare

Anslagsposten får användas för genomförande av utredningen om ett utvecklingsprogram för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn. Slutredovisning av uppdraget skall ske senast 2007.

31:11 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 596 400
ap.1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (ram) 596 400

Villkor för anslag 31:11

ap.1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

Anslaget får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.

Beslut om stöd får fattas för Stockholms län som innebär utgifter på högst 298 200 tkr av 2006 års anslag.

Beslut om stöd för resten av landet får fattas som innebär utgifter på högst 298 200 tkr av 2006 års anslag.

Av anslaget får högst 600 000 tkr betalas ut under 2006.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Budgetåret 2005

31:14 Bidrag till installation av hissar (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 0
ap.1 Bidrag till installation av hissar (ram) 0

Villkor för anslag 31:14

ap.1 Bidrag till installation av hissar

Anslaget får användas till att lämna bidrag till nyinstallation av hiss eller annan lyftanordning i flerbostadshus som påbörjas under perioden den 15 april-31 december 2004. Bidrag får lämnas till 25 procent av installationskostnaden, dock högst med 250 tkr per hiss eller annan lyftanordning.

Budgetåret 2003

31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 0
ap.1 Stöd för anordnande av bostäder för studenter (ram) 0

Villkor för anslag 31:7

ap.1 Stöd för anordnande av bostäder för studenter

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
31:1 Boverket
ap.1 4 844 3 % 0
ap.2 55 3 % 0
ap.3 0 Allt 0
ap.5 0 Allt 0
ap.6 0 3 % 0
ap.8 0 Allt 0
ap.9 0 10 % 0
31:2 Räntebidrag m.m.
ap.1 0 3 % 0
31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.1 984 3 % 0
31:7 (2003) Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
ap.1 (2003) 0 16 000 0
31:10 Byggkostnadsforum m.m.
ap.1 0 10 000 0
ap.2 150 3 % 0
ap.3 536 Allt 0
ap.4 60 Allt 0
31:11 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder
ap.1 17 892 Allt 0
31:14 (2005) Bidrag till installation av hissar
ap.1 (2005) 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
31:1 Boverket
31:1 ap.1 31:1 ap.2 3 074
31:1 ap.1 31:1 ap.5 1 607
31:1 ap.3 31:1 ap.1 100 %
31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
31:6 ap.2 31:6 ap.1 100 %
31:10 Byggkostnadsforum m.m.
31:10 ap.5 31:10 ap.3 100 %
31:11 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder
31:11 ap.2 31:11 ap.1 100 %
31:14 (2005) Bidrag till installation av hissar
31:14 ap.2 (2005) 31:14 ap.1 (2005) 100 %
31:7 (2003) Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
31:7 ap.4 (2003) 31:7 ap.1 (2003) 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/ap År Anslagstyp
31:1 Boverket
ap.7 ram
31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.2 ram
31:7 (2003) Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
ap.2 (2003) 2003 ram
ap.3 (2003) 2003 ram
ap.4 (2003) 2003 ram
31:10 Byggkostnadsforum m.m.
ap.5 ram
31:11 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder
ap.2 ram
31:14 (2005) Bidrag till installation av hissar
ap.2 (2005) 2005 ram
34:1 (2004) Statens institut för ekologisk hållbarhet
ap.1 (2004) 2004 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
31:10 Byggkostnadsforum m.m.
31:10 ap.3 18 000 9 000 9 000 2009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser i tabellen ovan är indikativa. Boverkets Byggkostnadsforum bemyndigas att under 2006 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med genomförande av pilotprojekt som syftar till att långsiktigt sänka kostnaderna för de boende och samtidigt främja en hållbar utveckling, vilket innefattar resurs- och kostnadseffektivitet under byggnaders livslängd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 18 000 tkr under 2007.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 12 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 13 455
2006-02-25 13 455
2006-03-25 13 455
2006-04-25 13 455
2006-05-25 13 455
2006-06-25 13 455
2006-07-25 13 455
2006-08-25 13 455
2006-09-25 13 455
2006-10-25 13 455
2006-11-25 13 455
2006-12-25 13 474
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:1 ap.1 Förvaltningskostnader
31:1 ap.5 Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn
31:1 ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen
31:1 ap.8 Miljöutbildning för byggnadsarbetare
31:1 ap.9 Rådet för hållbar utveckling

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finansiella villkor avseende de anslagsposter Boverket disponerar inom anslagen 35:2 Insatser för effektivare energianvändning och 35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion, utgiftsområde 21 Energi, redovisas i regleringsbrevet för Statens energimyndighet. Boverket disponerar även anslag 28:32 Stöd till icke-statliga kulturlokaler och anslag 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och villkor för dessa anslag redovisas i särskilda regleringsbrev till Boverket.

På regeringens vägnar
Mona Sahlin
Johanna Ode
Kopia till
Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Justitiedepartementets demokratienhet
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildnings- och kulturdepartementet, Kulturenheten
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Handikappombudsmannen
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Statens bostadskreditnämnd
Statskontoret
Länsstyrelserna
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Fonden för fukt- och mögelskador
Statens institut för kommunikationsanalys
Glesbygdsverket
Statens energimyndighet
Verket för näringslivsutveckling