Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2005-12-20
UD2005/67876/GU (delvis)
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 8:1 ap. 12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 8:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 07, bet. 2005/06:UU2, rskr. 2005/06:79).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angiven anslagspost.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen169 800
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)169 800

Villkor för anslag 8:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Av tillgängliga medel på anslagsposten får Rikspolisstyrelsen under 2006 utbetala högst 169 800 000 kronor.

Anslagsposten får användas för att med bred geografiskt spridning ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen (se regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet).

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Medel skall användas för nedanstående verksamhet planerad för 2006, med indikativa belopp i miljoner kronor.

 

Verksamhet

Förkortning

Indikativa belopp mnkr

Afrika

 

 

FN:s insats i Demokratiska Republiken Kongo

MONUC

13,0

EU:s insats i Demokratiska Republiken Kongo

EUPOL

2,6

FN:s insats i Sierra Leone (f.d. UNAMSIL)

UNIOSIL

2,6

FN:s insats i Liberia

UNMIL

15,6

FN:s insats i Sudan

UNMIS

13,0

EU:s stöd till AMIS II, Darfur, AU

AMIS

7,8

Asien

 

 

FN:s insats i Afghanistan

UNAMA

3,9

Nato/EAPR:s insats i Afghanistan

ISAF

2,8

OSSE:s insats i Kirgizistan

 

1,3

Europa

 

 

OSSE:s insats i Serbien och Montenegro

 

3,9

OSSE:s insats i Makedonien

 

2,6

EU:s insats i Makedonien

EUPAT

2,3

FN:s insats i Kosovo

UNMIK

47,15

OSSE:s insats i Kosovo inkl. polishögskolan

 

1,15

EU:s insats i Bosnien-Hercegovina

EUPM

11,6

OSSE:s insats i Kroatien

 

1,3

EU:s insats i Moldavien

 

1,3

Mellanöstern

 

 

Utbildning av Irakisk polis i Amman

 

15,0

EU:s stöd till Palestinska Myndigheten

EUCOPPS

7,6

EU:s gränsövervakningsinsats i Gaza, Rafah

EU BAM

7,0

OSSE:s insats i Södra Kaukasien

 

1,3

Övrigt

 

 

Polisutbildning (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC)

 

5,0

Summa

 

169,8 

 

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.120Allt0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Carin Jämtin
Karin Öhman
Kopia till
SB Internrevision
Ju-PO
UD-EC
UD-EP
UD-GU
UD-GS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-A-RED
Fi-BA
FA RK Ekonomi
Riksdagen UU
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen